Gå til indhold

Målsætning 2: Større fokus på at forebygge

Innovative digitale løsninger skal bidrage til tidlig opsporing og aktiv forebyggelse af sygdom og komplikationer før de opstår

Region Sjællands anden målsætning for digitalisering er:

Større fokus på at forebygge. Digitalisering skal bidrage til en radikal omstilling af Region Sjælland til at levere tidlig opsporing og aktiv forebyggelse af sygdom og komplikationer før de opstår.


Der kommer flere ældre og flere mennesker med kroniske sygdomme i de kommende år. Fremskrivninger viser, at det er en udvikling, der slår tydeligere og mere kraftigt igennem i Region Sjælland end de fleste andre steder i landet.

Denne udvikling betyder, at stadigt flere borgere vil leve en stor del af deres voksne liv med en eller flere kroniske sygdomme samtidig med, at de i kraft af teknologiske og behandlingsmæssige fremskridt i stigende grad forventer at kunne leve et normalt liv.

Der er behov for helt grundlæggende at gentænke sundhedsvæsnet, så vores sundhedstilbud i højere grad understøtter borgerne gennem forebyggende tiltag, så de længst muligt kan leve så sundt som muligt.

Det er derfor nødvendigt at arbejde innovativt, blandt andet med digitale løsninger, der understøtter en radikal omlægning af sundhedsvæsnet, så vi i langt højere grad har en proaktiv og forebyggende tilgang til at sikre borgernes sundhed og understøtte dem i at leve så normalt som muligt trods sygdom.

Desuden handler det om et langt større fokus på opsøgende indsatser, hvor tidlig identifikation og opfølgning på symptomer prioriteres for i størst muligt omfang at lette et muligt sygdomsforløb og dermed undgå, at der skal handles reaktivt på forværringer og akutte situationer.

Eksempler på digitale løsninger, der understøtter et større fokus på at forebygge

Der findes i dag en række eksempler på teknologier og digitale løsninger, som kan bidrage til en omstilling i retning af langt mere forebyggende behandling, og Region Sjælland har allerede en del erfaringer på området.

Det drejer sig for eksempel om brug af genetisk information, kunstig intelligens, algoritmer og an-dre værktøjer til systematisk dataanalyse, der understøtter en tidligere opsporing, og som gør det muligt at igangsætte forebyggende behandling og indsatser på både populationsniveau og individniveau.

Et andet eksempel handler om at give klinisk personale adgang til den rette information og beslutningsstøtte på rette tid for at understøtte en mere præcis behandling, eksempelvis i forhold til dosering af medicin, for at sikre større effekt og nedbringe uønskede følgevirkninger af over- eller underbehandling – og dermed bidrage til hurtigere udskrivning og færre genindlæggelser.

Endelig kan en række af de teknologier, der understøtter fremskudt diagnostik, egenmonitorering, hjemmebehandling og opfølgning på afstand, bidrage til at opdage forværringer hos mennesker med kroniske sygdomme i tide, og dermed nedbringe behovet for akutte indlæggelser.