Gå til indhold

Målsætning 1: Lettere at være aktiv borger

Borgere i Region Sjælland skal kunne tage aktiv del i egen forebyggelse og behandling uanset sociale og økonomiske forudsætninger

Region Sjællands første målsætning for digitalisering er:

Lettere at være aktiv borger. Digitalisering skal bidrage til, at Region Sjællands borgere kan tage aktiv del i egen forebyggelse og behandling, hvor det passer til deres behov.

Der er stor forskel på borgerne i Region Sjælland, når det kommer til både sociale og økonomiske forudsætninger, digitale kompetencer og uddannelsesniveau i øvrigt samt generel sundhedstilstand. Denne ulighed betyder, at alle borgere ikke har samme udbytte af samme sundhedstilbud.

Borgernes meget forskellige forudsætninger betyder, at nogle borgere bliver mere syge, er længere tid om at blive raske og får flere følgevirkninger. Dette skyldes, at de har sværere ved at bidrage til egen sundhed og deltage aktivt i egen behandling i tilfælde af sygdom. Andre borgere har derimod mindre behov for støtte og assistance.

Vi ønsker større lighed i sundhed. I en situation, hvor der kommer flere ældre og flere mennesker med kroniske sygdomme, og der samtidig er en voksende mangel på sundhedsfaglig arbejdskraft, er det derfor nødvendigt at differentiere vores tilbud til borgerne for at give flest mulig borgere de bedst mulige forudsætninger i deres forløb.

Systematisk udbredelse og brug af digitale services kan give de borgere, der er digitalt kompetente og har de nødvendige forudsætninger, mere kvalitet og større fleksibilitet i deres patientforløb. Ved at give et større ansvar til de borgere, der kan og vil selv, er det muligt at frigøre ressourcer, så der skabes bedre rum til at hjælpe de borgere, der har sværere ved det.

Eksempler på digitale løsninger, der gør det lettere at være aktiv i egen behandling

Der findes i dag en række eksempler på teknologier og digitale løsninger, som understøtter pati-enter og borgere i at tage aktivt del i egen forebyggelse og behandling, og Region Sjælland har allerede en del erfaringer på området.

Det drejer sig for eksempel om videokonsultationer, telemedicin, patientrapporterede oplysninger og brugervenligt måleudstyr, der understøtter fremskudt diagnostik, egenbehandling og opfølgning på afstand. Dette kan foregå enten direkte i borgerens eget hjem eller som et fremskudt tilbud i nærområdet, som sygehuset og Det Nære Sundhedsvæsen leverer i samarbejde med kommune og praksissektor.

På den måde behøver borgeren kun at komme til de kontroller på sygehuset, der er reelt nødvendige, samtidig med at det giver større tryghed og mere fleksibilitet i hverdagen for den enkelte patient.
Et andet eksempel kan være digital patientinformation, guides og instruktionsvideoer samt overblik over egne aftaler og mulighed for selv at booke tid.

Dette giver patienter og pårørende øget adgang til information og mulighed for i langt højere grad end i dag at planlægge deres for-løb, så det passer bedre ind i hverdagen.