Gå til indhold

Målsætning 3: Bedre brug af medarbejdernes tid

Teknologi og digitale løsninger skal hjælpe til at Region Sjællands medarbejdere kan bruge deres tid og ressourcer på i højere grad at hjælpe borgerne

Region Sjællands 3. målsætning for digitalisering er:

Bedre brug af medarbejdernes tid. Digitalisering skal bidrage til at frigøre ressourcer hos Region Sjællands medarbejdere, så det bliver lettere for dem at hjælpe borgerne.

Den demografiske udvikling betyder, at vi bliver stadigt færre mennesker i den arbejdsdygtige alder. Samtidig har der gennem flere år været en nedgang i antallet af ansøgere til de sundhedsfaglige uddannelser, og der er generelt rekrutteringsudfordringer, specielt i forhold til plejepersonale.

Det bliver derfor stadigt sværere at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Den måde, vi i regionen har tilrettelagt vores sundhedstilbud på i dag, vil derfor på sigt ikke være i stand til at følge med det behov for behandling, som vi vil blive mødt med fra det voksende antal ældre og borgere med kroniske sygdomme.

De nuværende udfordringer med at sikre tilstrækkeligt med medarbejdere til at behandle de patienter, der i dag kommer ind på sygehusene, vil med andre ord kun blive værre i de kommende år.

Det er derfor nødvendigt at finde innovative måder at anvende teknologi og digitale løsninger til at optimere, omlægge og gentænke den daglige opgaveløsning, så regionens medarbejdere kan bruge deres tid og ressourcer endnu bedre end tilfældet i dag – og så en større del af medarbejdernes tid kan bruges på direkte at hjælpe borgerne.

Eksempler på digitale løsninger, der bidrager til en bedre brug af medarbejdernes tid

Der findes i dag en række eksempler på teknologier og digitale løsninger, som kan bidrage til at frigøre ressourcer hos regionens medarbejdere i deres daglige opgaveløsning, og Region Sjæl-land har allerede en del erfaringer på området.

Det drejer sig for eksempel om automatiseringsværktøjer, der kan sættes op til at klare simple indtastningsopgaver, så medarbejdere eksempelvis ikke skal bruge tid på at genindtaste de samme oplysninger flere gange. På samme måde kan løsninger baseret på kunstig intelligens frigøre tid, eksempelvis ved at hjælpe sygeplejersker med monitorering af patienter på sengeafsnit.

Et andet eksempel er datadrevne planlægningsværktøjer, der hjælper medarbejderne med at tilrettelægge deres opgaver bedre og understøtter dem i at bruge deres tid, hvor det giver mest værdi. Tilsvarende kan løsninger til deling af data og fjernadgang gøre det muligt at trække på højt specialiserede ressourcer uanset deres fysiske placering.

Endelig kan en række af de teknologier, der understøtter fremskudt diagnostik, egenbehandling og opfølgning på afstand (og som også er nævnt under målsætning 1), gøre det muligt at lade andre, eksempelvis patienter og pårørende samt kommuner, almen praksis eller andre eksterne samarbejdspartnere, udføre nogle af de opgaver, der i dag løses på sygehuset. Det vil frigive kliniske ressourcer til behandling af patienter, som kræver indlæggelse.