Gå til indhold

Strategi for speciallægehjælp

Strategi for speciallægehjælp i Region Sjælland styrker speciallægernes rolle som leverandører af nære sundhedstilbud til borgerne og fremmer udviklingen mod et mere sammenhængende, borgernært og bæredygtigt sundhedsvæsen.
Læs de 3 bærende principper for speciallægehjælp til borgerne i Region Sjælland.

Lettere adgang til specialiseret behandling tæt på

Region Sjælland er en region med stor afstand mellem byerne, mange øer og flere områder med langt til sundhedstilbuddene.

Det betyder, at borgerne ikke har lige adgang til speciallægehjælp, og inden for visse specialer er borgerne nødt til at tage til andre regioner for at få behandling.

Tal om danskernes sundhed viser samtidigt, at regionens borgere i gennemsnit har et dårligere fysisk og mentalt helbred end borgerne i de andre regioner.

Endelig er forekomsten af kronisk sygdom og multisygdom stigende i regionen.

Udfordringer med transport til og fra behandlingsstedet

Tal fra Sundhedsprofilen 2021 viser, at 44.500 af Region Sjællands borgere siger, de har undladt at bruge sundhedsvæsenets tilbud på grund af udfordringer med transport til og fra behandlingsstedet.

Afstand og lang transporttid er en reel barriere for borgernes adgang til sundhedsydelser, og det kan føre til underbehandling, forværring af sygdom og forringet livskvalitet.

Samtidig viser tal fra Sundhedsministeriet, at op imod 20 procent af ressourcerne på landets sygehuse bruges på uhensigtsmæssige indlæggelser, herunder indlæggelser, der kunne være undgået med den rette og rettidige behandling.

Hvis et barn fra Nakskov skal behandles af en børne- og ungdomspsykiater, er der 130 kilometer til den nærmeste i Ringsted. Det tager 1,5 timer hver vej i bil eller mindst 3 timer med toget.

Om 20 år forventes der at være dobbelt så mange borgere over 80 år i Region Sjælland, og der vil være en kraftig vækst i antallet af borgere, der lever længe med én eller flere kroniske sygdomme.

For at kunne imødekomme denne udvikling og sikre borgere lige adgang til sundhed, er der brug for en omstilling til et borgernært sundhedsvæsen.

Specialelægepraksis: Nærhed i fremtidens sundhedsvæsen

I Region Sjællands strategi Region Sjælland – For borgerne er det første borgerløfte, at borgerne skal opleve et nært og specialiseret sundhedsvæsen af høj kvalitet.

Borgerne skal modtage behandling af de mest almindelige og udbredte sygdomme i eller tæt på eget hjem. Denne omstilling er i gang, men der er et stort og uudnyttet potentiale blandt de privatpraktiserende speciallæger.

Speciallægerne er specialisterne i det nære sundhedsvæsen. De kan varetage udredning, behandling og kontrol af en lang række almindelige og udbredte sygdomstilstande. Udviklingen i behandling og teknologi betyder, at de praktiserende speciallæger kan tilbyde stadig flere behandlinger, der tidligere krævede et besøg på sygehuset, fx kikkertundersøgelser og brokoperationer.

Speciallægerne kan i dag – og i endnu høj grad i fremtiden – bringe sundhed tættere på borgerne, forebygge at sygdom udvikler sig unødigt og forkorte det samlede behandlingsforløb.

Eksempel på forebyggelse af sygdom:

Grøn stær er en øjensygdom, der kan medføre, at man bliver blind. Udvikling af sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide.

Denne strategi for speciallægehjælp i Region Sjælland styrker speciallægernes rolle som leverandører af nære sundhedstilbud til borgerne og fremmer udviklingen mod et mere sammenhængende, borgernært og bæredygtigt sundhedsvæsen.

Specialelægepraksis – nærhed i fremtidens sundhedsvæsen

I Region Sjællands strategi Region Sjælland – For borgerne er det første borgerløfte, at borgerne skal opleve et nært og specialiseret sundhedsvæsen af høj kvalitet.

Borgerne skal modtage behandling af de mest almindelige og udbredte sygdomme i eller tæt på eget hjem. Denne omstilling er i gang, men der er et stort og uudnyttet potentiale blandt de privatpraktiserende speciallæger.

Speciallægerne er specialisterne i det nære sundhedsvæsen. De kan varetage udredning, behandling og kontrol af en lang række almindelige og udbredte sygdomstilstande. Udviklingen i behandling og teknologi betyder, at de praktiserende speciallæger kan tilbyde stadig flere behandlinger, der tidligere krævede et besøg på sygehuset, fx kikkertundersøgelser og brokoperationer.

Speciallægerne kan i dag – og i endnu høj grad i fremtiden – bringe sundhed tættere på borgerne, forebygge at sygdom udvikler sig unødigt og forkorte det samlede behandlingsforløb.

Eksempel på forebyggelse af sygdom:

Grøn stær er en øjensygdom, der kan medføre, at man bliver blind. Udvikling af sygdommen kan bremses, hvis den opdages i tide.

Denne strategi for speciallægehjælp i Region Sjælland styrker speciallægernes rolle som leverandører af nære sundhedstilbud til borgerne og fremmer udviklingen mod et mere sammenhængende, borgernært og bæredygtigt sundhedsvæsen.

Forandring kræver handling

Region Sjælland arbejder for at udvikle praksissektoren og sundhedsvæsenet som helhed. Det er en udvikling, der er nødvendig for, at borgerne kan tilbydes den rette og rettidig behandling.

I Strategi for speciallægehjælp i Region Sjælland 2023-2028 er der præsenteret tre principper for udvikling af speciallægepraksis. Hvert princip er ledsaget af en række indsatser, der sætter retning for de kommende års ambitiøse udviklingsarbejde med at sikre borgerne nære sundhedstilbud.

For at understøtte implementeringen af indsatserne bliver strategien udfoldet og udmøntet via årlige handleplaner. Med den årlige politiske stillingtagen til dækningen af speciallægehjælp i regionen, bliver der samtidig fremlagt en status på indsatserne og udviklingen i speciallægepraksis.

En udvidelse af behandlingskapaciteten i speciallægepraksis kræver økonomisk investering for at sikre en bredere dækning af speciallægehjælp via bl.a. fleksible organisationsformer.

Øget kapacitet i speciallægepraksis i Region Sjælland vil betyde, at nogle borgere, der i dag på vegne af Regions Sjælland behandles af speciallæger i andre regioner og på privathospitaler, fremover vil blive behandlet i Region Sjælland.

Dette vil medføre færre udgifter til behandling i andre regioner og på privathospitaler, men betyde en øget efterspørgsel på behandling, da flere får lettere adgang til behandling.

På langt sigt og ud fra en national, samfundsøkonomisk betragtning, forventes en besparelse i form af lavere udgifter til sygehusdrift og færre unødig lange, komplicerede patientforløb, der medfører udgifter til en række andre områder for både den enkelte og pårørende, herunder også på social- og beskæftigelsesområderne.

En større omfordeling af behandlingsaktivitet fra sygehusene til speciallægepraksis kræver derfor også involvering på et nationalt niveau i forbindelse med indgåelse af overenskomstaftaler, økonomiaftaler med videre.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Det Nære Sundhedsvæsen

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Tlf. 57 87 57 87

Tlf. 57 87 57 87