Gå til indhold

Råstoftilladelser, tilsyn og anmeldelser

Se kontaktoplysninger
På denne side finder du information om ansøgning om indvinding af råstoffer. Du kan også se gældende gravetilladelser, klagefrister og høringer om miljøscreeninger og miljøkonsekvensrapporter (VVM). På undersiden kan du læse mere om vores hotline og tilsyn i råstofgrave.

Råstofindvinding

Hvis en indvinder ønsker at påbegynde råstofgravning, skal der først indgås en aftale med lodsejer for arealet. Der kan ikke gives tilladelse til råstofindvinding uden lodsejers accept.

En tilladelse til råstofindvinding indeholder en række vilkår, som skal sikre, at der bliver taget tilstrækkeligt hensyn til naboer, natur og miljø. Det kan være vilkår om støj, støjvolde, støvgener, gravningens udførelse, håndtering af brændstof med mere. 

Tilladelsen indeholder også en efterbehandlingsplan for arealet, der fastlægger, hvordan området i grove træk kommer til at se ud efter endt råstofindvinding.

Råstofplan 2016

Regionens Råstofplan 2016 fastlægger de overordnede rammer for, hvor der kan søges om gravetilladelse. Råstoffer skal primært indvindes i råstofplanens graveområder.

Kun på visse betingelser kan der indvindes råstoffer uden for graveområderne. Læs mere i Råstofplan 2016 her:

Råstofplan 2016

Læs mere

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04