Gå til indhold

Råstofplan 2020

Se kontaktoplysninger
Regionsrådet har den 9. april 2024 genvedtaget Råstofplan 2020, der nu er den gældende råstofplan for Region Sjælland. Råstofplanen fastlægger rammerne for indvinding af sand, grus, sten, ler og kalk. Der er kommet seks klager over vedtagelsen af råstofplanen. Klagerne behandles nu af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er også muligt at anlægge søgsmål ved en domstol. Læs mere herunder.

Råstofplan 2020

Regionsrådet har den 9. april 2024 genvedtaget Råstofplan 2020, som herefter er den gældende råstofplan. Råstofplanen fastlægger rammerne for indvinding af sand, grus, sten, ler og kalk.

Regionsrådets oprindelige vedtagelse af Råstofplan 2020 den 8. marts 2021 blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der herefter ophævede Råstofplan 2020. Efter høring af berørte parter har Region Sjælland genvedtaget og justeret råstofplanen de få steder som følger af klagenævnets afgørelse.

Klager over råstofplanen behandles af klagenævnet - også mulighed for søgsmål

Regionsrådets afgørelse om genvedtagelse af Råstofplan 2020 har kunnet påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Region Sjælland modtog seks klager, som er indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagerne knytter sig til graveområde ved Vallestrup i Holbæk Kommune, interesseområde ved Gevninge i Lejre Kommune og generelle forhold i råstofplanen. Klagerne handler blandt andet om vej-, natur- og miljøforhold, og manglende afvejninger af forsyningshorisont, råstofressourcer og erhvervsinteresser.

Klagenævnet kan tillægge klagerne opsættende virkning, så råstofplanen ikke er gældende, før der er truffet afgørelse i klagenævnet. Klagenævnets endelige afgørelser kan få betydning for råstofplanens endelige udformning.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden seks måneder fra den offentlige bekendtgørelse af genvedtagelsen den 11. april 2024.

Du kan læse mere om Regionrådets afgørelse, Råstofplan 2020 og din mulighed for søgsmål via nedenstående to link:

Regionsrådets afgørelse om genvedtagelse af Råstofplan 2020

Den digitale Råstofplan 2020 – under ”Høringer og proces” er mere om dine muligheder for søgsmål

I den digitale Råstofplan 2020 kan du under ”Høringer og proces” også læse mere om planens tilblivelse, herunder se regionens bemærkninger til høringssvarene i de offentlige høringer og partshøringerne. Miljøvurderingen kan ses under ”Miljøvurderinger”.

Råstofplanens indhold

Gennem råstofplanen skal det sikres, at der er balance mellem det samfundsmæssige behov for råstoffer og hensynet til natur, miljø, naboer til råstofindvinding og lokalsamfund.

Råstofplan 2020 består af retningslinjer for råstofindvinding og kort med planens grave- og interesseområder.

Derudover indeholder råstofplanen regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer i Region Sjælland og beskriver regionens indsatsområder i planperioden. Samtidig er der en status for ressourcesituationen, ligesom miljøvurderingen er indeholdt.

Læs Råstofplan 2020 for Region Sjælland

Grave- og interesseområderne i Råstofplan 2020 kan ses på zoom-bart kort via nedenstående link:

Zoom-bart webkort

Både regionen og kommunerne er bundet af råstofplanen i planlægning og administration.

Ved udarbejdelsen af Råstofplan 2020 har regionen udarbejdet en såkaldt miljørapport, som beskriver planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.

Som en del af miljørapporten er der udarbejdet en miljøvurdering for hvert af de nye graveområder. Disse vurderer de miljø- og planlægningsmæssige interesser i og omkring hvert område.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Regional Udvikling

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Mandag – torsdag 8.00 - 15.30
Fredag 8.00 - 15.00.
Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår. Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Mandag - fredag: 9.00 - 15.00