Gå til indhold

Undersøgelse af PFAS-indhold i Køge Å

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland har udført en undersøgelse af PFAS-indhold i en del af Køge Å. Herunder kan du læse undersøgelsens resultater.
Køge Å. Foto Claus Sall

Regionerne i Danmark har ansvar for at lokalisere steder, der er under mistanke for forurening herunder forurening med PFAS-stoffer

Som led i Statens kommende vandplaner har Region Sjælland i foråret 2022, udført en forureningsundersøgelse for at undersøge, om forureningen fra tre kortlagte ejendomme i Køge By, via grundvandstransport, har påvirket overfladevandet i Køge Å.

Resultatet fra undersøgelsen er videregivet til Miljøstyrelsen, som skal beslutte om en videre indsats er nødvendig.

På de undersøgte lokaliteter har der tidligere ligget renserier og ejendommene er kraftigt forurenet med chlorerede opløsningsmidler. Der er ikke tidligere undersøgt for PFAS på lokaliteterne. Men da PFAS stoffer kan have indgået i tidligere renseriprodukter, har regionen også undersøgt for disse stoffer i åen.

Den undersøgte strækning er vist på nedenstående situationsplan:

Kort over undersøgelsesområder i Køge By.

Undersøgelsens resultater

Der blev ved undersøgelsen udtaget 34 vandprøver fra Køge Å, 14 vandprøver fra rør, 3 vandprøver fra Ellebæk Syd og 3 vandprøver fra Tangmose Bækken.

Prøverne er analyseret for chlorerede opløsningsmidler samt PFAS-forbindelser.

Chlorerede opløsningsmidler
Der blev kun konstateret et mindre indhold af chlorerede opløsningsmidler, som ligger under den gældende grænseværdi.

Chlorerede opløsningsmidler vurderes derfor ikke at påvirke vandkvaliteten i Køge Å på undersøgelsestidspunktet.

PFAS-forbindelser
Resultaterne for PFAS stoffer er vurderet ud fra Miljøstyrelsens gældende miljøkvalitetskrav for ferskvand (PFOS) og grundvandskriteriet (sum 4 PFAS), som er henholdsvis 0,65 ng/l og 2 ng/l.

Undersøgelserne har konstateret et generelt let forhøjet indhold af PFAS-stoffer i vandprøverne taget fra Køge Å. I flere prøvepunkter oversteg indholdet gældende grænseværdier for ferskvand med op til en faktor 1,4.

Koncentrationen af PFAS i prøver udtaget i rør og vandtilløb til Køge Å viste en let forhøjet koncentration i forhold til gældende grænseværdier. Her oversteg indholdet med op til en faktor 1,9 for stoffet PFOS mens indholdet af sum 4 PFAS blev overskredet med op til en faktor 2,7.

Undersøgelsen viser, at der generelt, og i et forholdsvist stabilt niveau, kan konstateres lettere forhøjet indhold af PFAS stoffer i det terrænnære vand ved Køge By.

Det er Region Sjællands vurdering, at indholdet af PFAS-forbindelser i Køge Å skyldes mange forskellige kilder og diffuse tilførsler. Det er dermed ikke muligt at sige, at de tre lokaliteter bidrager særligt til påvirkningen af Køge Å.

Hvad kan bidrage til PFAS-forurening? 

PFAS-forbindelser kan komme mange steder fra og har været anvendt i mange forskellige industrier, eksempelvis ved rensning og imprægnering af tekstiler, i almindelige husholdningsprodukter som bagepapir, madpapir, pizzabakker, maling og på brandøvelsespladser.

Der er desuden konstateret, at regnvand og havskum kan indeholde PFAS nær grænseværdierne. Sandsynligvis bidrager dette også til, at der nogen steder vil forekomme forhøjet indhold af PFAS.

Samlet set er det derfor ikke overraskende, at der kan findes indhold af PFAS stoffer i Køge Å.

Vurdering af sundhedsrisiko

Styrelsen for Patientsikkerhed har foreløbigt har vurderet, at PFAS-forbindelser primært er problematiske ved indtagelse enten via drikkevand eller via fødevarer.

Eksponering som følge af badning, leg, fiskeri, vandsport med mere vurderes ikke som værende problematiske i de konstaterede niveauer.

Der kan findes flere oplysninger om de sundhedsmæssig risiko ved at spise grønt og frugt dyrket i PFAS forurenet jord på fødevarestyrelsens hjemmeside.

Fakta om PFAS på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Yderligere information 

Det er Køge kommune, der udsteder retningslinjer for anvendelse af vandløbet. Hvis du har spørgsmål til brugen af vandløbet, skal du henvende dig til kommunen.

Link til Køge Kommunes hjemmeside

Herunder kan du downloade og læse den fulde rapport:

Undersøgelse af jordforureningers påvirkning af overfladevand i Køge Å og Ellebæk Syd

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04