Gå til indhold

Viden om PFAS

Se kontaktoplysninger
Her kan du finde svar på generelle spørgsmål om PFAS samt links til mere viden på relevante myndigheders hjemmesider.

Hvad er PFAS?

PFAS, der er en forkortelse for Per- og polyFluorAlkyl - Substances, er en samlebetegnelse for flere tusinde syntetisk fremstillede fluorholdige stoffer.

Fælles for stofferne er, at de har specielle fysiske/kemiske egenskaber, der gør, at de skyer både fedt og vand. Derudover er PFAS-stoffer uhyre stabile og svært nedbrydelige.

På grund af de specielle fysiske egenskaber har PFAS været brugt i mange ting lige fra fødevareemballage og brandslukningsskum til imprægnering af tekstil, tæpper tilsætning i maling og meget mere siden 1950´erne. De kan måles i lave koncentrationer i blodet på befolkningen overalt i verden. PFAS er uønsket i miljøet, og deres helbredseffekter skaber bekymring.

Det er generelt forbudt at fremstille, markedsføre og anvende PFOS og PFOA eller kemiske produkter, der indeholder PFOS og PFOA (med enkelte tidsbegrænsede undtagelser). Dette gælder også stoffer, der kan nedbrydes til PFOS eller PFOA.

Fra 1. juli 2020 er tilsætning af fluorerede stoffer til fødevarekontaktmaterialer af papir og pap forbudt i Danmark.

Danmark arbejder på at få et fælles EU-forbud af hele stofgruppen.

Hvad er PFOS?

PFOS er et stof i gruppen af PFAS’er. I 2021 blev der fundet høje koncentrationer af PFOS i spildevand fra Korsør Renseanlæg. Forureningen med PFOS stammer fra den lokale brandskole, der brugte brandslukningsskum indeholdende PFOS.

Forureningen har betydet, at borgere er blevet udsat for PFOS, da medlemmerne i en lokal kogræsserforening har spist kød fra kvæg, der har græsset på arealer tæt på brandskolen. 

Regioner har i samarbejde med kommunerne, Forsvaret og Miljøministeriet kortlagt 181 steder i landet, hvor der er eller har været brandøvelsespladser. Her er der risiko for, at der kan have været brugt brandslukningsskum, der har indeholdt PFOS. Vandforsyningerne er i gang med at undersøge drikkevandet på alle landets vandværker. 

Mere viden om PFAS?

Herunder kan du finde mere viden omkring PFAS og også læse mere om, hvilken rolle og arbejdsopgaver de relevante myndigheder, herunder regionerne, har i forbindelse med håndtering af PFAS-forurening. 

Kommuner og Miljøstyrelsen (virksomhed)

Kommunerne og Miljøstyrelsen fører tilsyn med potentielt forurenede virksomheder og skal ved tilsyn sikre, at der ikke pågår forurening herfra. Endvidere er de påbudsmyndighed ift. jordforurening. Er der en forurener, der jf. lovgivningen kan gøres ansvarlig for en forurening, sikrer de som påbudsmyndighed forurener betaler princippet ved påbud om undersøgelse og evt. afværge af forureninger. 

Regionerne

Regionerne i Danmark har ansvar for at lokalisere steder, der er under mistanke for forurening med PFAS-stoffer samt for at opspore forureningskilden. Lige nu har vi særlig fokus på brandøvelsespladser, hvor skum med PFAS kan være håndteret. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, menneskers sundhed og beskytte vandmiljøet. 

Med 40.000 forurenede grunde i Danmark er det ikke muligt at sætte ind overalt på samme tid. Regionerne prioriterer derfor de mest miljø- eller sundhedsskadelige forureninger først. Derfor arbejder regionerne også hele tiden på, at udvikle nye, bedre og billigere metoder til effektivisering af opgaven.

Læs mere om regionernes arbejde med jordforurening her 

Anvendelse af PFAS på din grund

På Miljøministeriets hjemmeside kan du se en liste over de overordnede brancher, der kan have anvendt PFAS. Du finder listen på nedenstående link. Listen ligger nederst på websiden.

Miljøministeriets liste over brancher der kan havde anvendt PFAS

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen overvåger PFAS og andre miljøfarlige stoffer i grundvandet og i overfladevand samt overvåger renseanlægs udledning af PFAS.

Læs mere om PFAS-forurening hos Miljøstyrelsen 

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen overvåger kemiske forureninger i fødevarer, herunder fluorerede forbindelser. I tilfælde af en konkret oplysning om forurening af jord eller vand, der anvendes til eksempelvis afgræsning af kvæg, gennemfører Fødevarestyrelsen analyser af kød for at afgøre indhold af PFAS. Fødevarestyrelsen vejleder virksomheder, regioner og kommuner om fødevareproduktion på forurenede arealer. 

Læs mere om PFAS i fødevarer hos Fødevarestyrelsen 

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn på sundhedsområdet og yder vejledning af statslige, regionale og kommunale myndigheder om sundhedsfaglige spørgsmål ift. blandt andet PFAS.

Besøg Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside her

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen afdækker de helbredsmæssige effekter af at være udsat for høje mængder PFAS og udarbejder vejledning til almen praktiserende læger om, hvilke eventuelle undersøgelser og behandlinger det anbefales at tilbyde borgere, der har været udsat for høje mængder for PFAS. 

Besøg Sundhedsstyrelsens hjemmeside her​

PFAS mistænkes for flere sundhedsskadelige effekter. Der kommer hele tiden ny viden til. Hold dig orienteret om ny viden på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kilder: Danske regioner, Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Miljøministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Regionernes arbejde med PFAS

Du kan læse meget mere om regionernes arbejde med jordforurening her:

www.jordforureninger.dk​​​

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Regional Udvikling

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Mandag – torsdag 8.00 - 15.30
Fredag 8.00 - 15.00.
Vi har åbent alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår. Vi holder lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Mandag - fredag: 9.00 - 15.00