Gå til indhold

Lægemiddelenheden

Lægemiddelenheden bidrager til hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler i Region Sjælland til gavn for borgerne og samfundet.

Formål

Formålet med indsatsen på lægemiddelområdet er at fremme rationel lægemiddelbehandling i primærsektoren og på tværs af sektorerne til gavn for regionens borgere, samt at sikre effektiv udnyttelse af ressourcerne på lægemiddelområdet.

Lægemiddelenheden modtager meget gerne henvendelser ved interesse for nogle af nedenstående tilbud og gode idéer til indsatser, støttemateriale, undervisningstilbud mm.
Kontakt: lmenheden@regionsjaelland.dk

Særlige indsatser

Lægemiddelenheden har to indsatser, der generelt har til formål at nedsætte forbruget af:

 • Opioider
 • Antibiotika

Derudover har vi også fokus på:

 • ​Polyfarmaci: nedsætte antallet af præparater for den enkelte.

Medicinrådgivning

Hvis du arbejder i almen praksis eller er ansat som sundhedsfagligt personale i en kommune, kan du ringe til lægemiddelenhedens farmaceuter og få svar på spørgsmål om f.eks.:

 • Dosering og lægemiddelformer
 • Håndtering af medicin (fx knusning - opblanding - sonde)
 • Opbevaring af medicin (fx temperaturforhold)
 • Interaktioner
 • Bivirkninger
 • Bestemte farvestoffer eller laktose i medicin, som borgeren ikke kan tåle
 • Tilskudsregler og udleveringstilladelser
 • Farmaceutisk medicingennemgang – hjælp til kompleks medicinliste
 • Rationel farmakoterapi - Basislister
 • Datastøtte af ordinationsforbrug

Kontakt: Har du spørgsmål så ring på telefon 70 20 42 00 eller skriv til ​eFarmaceut@regionsjaelland.dk​

Målrettet indsats til almen praksis

Indsatsen omfatter:

 • Basislisten.dk
  basislisten.dk findes forslag til førstevalg af lægemidler for de mest almindelige sygdomsområder i primærsektoren.
 • Tilbud til klynger
  Lægemiddelenheden bidrager til kvalitetsudvikling ift. lægemiddelordinationer ved at levere data og facilitere arbejdet med data i netværk/klynger af praktiserende læger. For yderligere information om klyngearbejdet se KAP-S.dk.
 • Tilbud til individuelle
  Derudover tilbyder Lægemiddelenheden almen praksis individuel sparring og rådgivning om deres ordinationsmønstre indenfor udvalgte lægemiddelområder, håndtering af afhængighedsskabende medicin, opgaveglidning vedrørende medicin samt tilbud til nynedsatte læger.
  Lægemiddelenheden tilbyder også almen praksis hjælp til medicingennemgang af udvalgte patienters medicin fx polyfarmacipatienter.
 • Undervisning
  Lægemiddelenheden deltager i undervisningstilbud målrettet de sundhedsfaglige med særligt fokus på lægemiddelforbrug og rationel lægemiddelbehandling.


Materiale til borgere og sundhedsprofessionelle

Lægemiddelenheden udarbejder løbende nyt materiale til borgere og sundhedsprofessionelle i form af faktaark, informationspostkort, vejledninger, oversigter med mere, som for eksempel ”Antibiotika – kun når det er nødvendigt” og ”Infektioner i almen praksis”.

Derudover udarbejder Lægemiddelenheden også materialer i samarbejde med de andre regionerne, såsom ”Seponeringslisten”, ”Smerteguiden” og ”Oversigt over inhalationssystemer til astma og KOL”, hvor du finder yderligere materialer.

Administration og sagsbehandling

Som en del af ”Det Nære Sundhedsvæsen” understøtter Lægemiddelenheden Regionens ledelse og virksomhedsområder ved lægemiddelrelaterede spørgsmål, opgaver og initiativer.
Lægemiddelenheden har herudover administrative opgaver såsom høringssvar samt sagsbehandling og revision af Positivlisten. Positivlisten har til formål at oplyse alment praktiserende læger og vagtlæger i Region Sjælland om, hvilke lægemidler, de kan rekvirere på regionens regning. Find Positivlisten.

Samarbejder på tværs

Lægemiddelenheden samarbejder bredt med de øvrige regioner, KAP-S i regionen, IRF i Sundhedsstyrelsen m.fl. med henblik på at fremme rationel lægemiddelbehandling.

Medarbejdere

Lægemiddelenheden er en del af virksomhedsområdet ”Det Nære Sundhedsvæsen”. Lægemiddelenheden består af fire regionale lægemiddelkonsulenter, to lægefaglige konsulenter og en administrativ medarbejder.