Gå til indhold

Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Se kontaktoplysninger
Fonden havde ansøgningsfrist den 20. september 2023. Nyt om puljen for 2024 forventes annonceret i april 2024.

Om fonden

Region Sjællands Sundhedsvid​enskabelige Forskningsfond yder støtte til forskningsprojekter der udføres af personale, der er ansat ved de somatiske sygehuse, psykiatrien og praksissektoren i Region Sjælland.

Formål

Fondens formål er at støtte forskning der har fokus på patienters og borgeres sundhed, er af høj videnskabelig kvalitet, udføres i Region Sjælland og medvirker til udmøntning af Region Sjællands strategi for Sundhedsforskning. 

Støtteområder

Fonden tilgodeser alle forskningsdiscipliner og forskning inden for alle fagområder, faggrupper, præ- og para-kliniske funktioner, og har fokus på etablering af forskerstillinger der kombinerer klinik, forskning og forskeruddannelse som f.eks. ph.d.

Fonden støtter både den nye spirende forskning, den etablerende stærke forskning og den forskning der udføres med andre parter interne som eksterne.

Hvem kan søge fonden og krav

Forskningsfonden kan søges af alle ansatte i Region Sjælland, som er kvalificerede til at forske, og hvis sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt er forankret enten i en institution under Region Sjælland (hospitaler, psykiatri, handicap og administrative enheder) eller ved en privat praksis (med ydernummer i Region Sjælland).

Ansøger er den der udfører projektet. Det omfatter også ph.d.er,  hvilket er nyt i forhold til tidligere opslag.

Der kan kun opnås støtte til nye projekter med opstart fra januar 2024. Undtaget er ph.d.-studier, der kan have opstart fra januar 2023.

Ansøger kan godt indsende flere ansøgninger, men kan kun opnå bevilling til ét projekt per opslag. 

Hvad kan der søges penge til?

Ansøgere kan søge om midler til:

  • frikøb af projektmedarbejdere, herunder lønudgifter for ansatte i forskeruddannelse (men ikke løn til fastansatte forskere)
  • introduktionsstipendier til forberedelse af ph.d.-ansøgning
  • medfinansiering af ph.d.-stipendier (som udgangspunkt ½ års løn) og med projektstart tidligst 1.januar 2023
  • frikøb af post doc.

Dækning af studieafgift og annuum for ph.d.-studerende søges ved separat ansøgning.

Hvor meget kan der søges?

Minimumsbeløbet for ansøgning er 150.000 kr. og højeste støtte er 800.000 kr. En afdeling kan som udgangspunkt maksimalt opnå bevilling på i alt 800.00 kr. fordelt på et eller flere projekter.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning kan alene ske via ansøgningssystemet efond.

Du finder links til tidligere bevillinger, samt adgang til ansøgningssystemet efond og vejledning herunder.

Adgang og guide til ansøgning

Se tidligere opslag her:

Tidligere bevillinger

Hvis du har spørgsmål vedrørende fonden, kan henvendelse ske til Bo Borg Mikkelsen på telefon 93 57 76 17 eller mail forskningsstotte@regionsjaelland.dk

Kontakt

Adresse

Forskningsstøtte Center

Lykkebækvej

4600 Køge

Ring til os