Gå til indhold

Abort – provokeret efter udgangen af 12. uge

Se kontaktoplysninger
Hvis en gravid ønsker abort efter udgangen af 12. graviditetsuge, eller hvis en gravid under 18 år ønsker abort uden forældrenes samtykke, kan denne søge om tilladelse til abort hos abortsamrådet i Region Sjælland.

Lovgrundlaget

Lovgrundlaget for behandling af anmodning om tilladelse til abort findes i Sundhedslovens kapitel 25 – 28 med tilhørende bekendtgørelse, cirkulære og vejledning.

Samråd

Samrådet i Region Sjælland er nedsat af Sundhedsstyrelsen og består af en medarbejder ved Regionen med juridisk uddannelse og to læger, en speciallæge i gynækologi og en speciallæge i psykiatri eller med særlig socialmedicinsk indsigt.

Det er samrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt en gravid kan få abort efter 12. graviditetsuge. Når fosteret antages for levedygtigt (fra 24. uge) kan der kun gives abort, hvis fosteret har så alvorlig en skade/lidelse, at det ikke vil kunne overleve mere end nogle få uger ved normal fødsel.

Tilladelse til abort gives kun, når der er særligt tungtvejende årsager hertil. Det kan f.eks. være:

  • Hvis den gravides helbred udsættes for fare ved graviditeten
  • Hvis graviditeten skyldes et strafbart forhold, som f.eks. incest, voldtægt, tvang, udnyttelse, den gravide er under 15 år
  • Hvis der er fare for, at barnet vil få en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse
  • Hvis den gravide pga. dårlig begavelse eller anden sjælelig eller legemlig lidelse ikke kan drage omsorg for et barn
  • Hvis den gravide pga. ung alder eller umodenhed ikke for tiden kan drage omsorg for et barn
  • Hvis graviditeten, fødslen eller omsorgen for barnet vil være så alvorlig en belastning for den gravide, at det af hensyn til denne, til opretholdelse af hjemmet eller omsorgen for andre børn i familien anses for påkrævet, at graviditeten afbrydes

Sagsbehandlingen

Hvis en gravid ønsker abort, skal denne kontakte en praktiserende læge. Lægen henviser til scanning. Den gravide får orientering om indgrebet og underskriver en anmodning om tilladelse til abort enten hos lægen eller på sygehuset/privatpraktiserende gynækolog. Sygehuset/privatpraktiserende gynækolog kontakter herefter abortsekretariatet i Regionshuset i Sorø, som behandler ansøgningen og sørger for, at sagen bliver behandlet i samrådet.

Det tilstræbes, at en anmodning om abort efter 12. svangerskabsuge bliver afgjort inden for 1 uge. Inden samrådet behandler sagen, aftales der tid med den gravide til samtale med en sagsbehandler i Regionshuset. Hvis sagsbehandleren skønner, at der er områder, hun ikke selv kan afdække, skal den gravide til samtale hos en speciallæge i psykiatri.

Ved ansøgninger begrundet i fosterskade skal den gravide ikke til samtale. Alle samtaler afvikles som hovedregel indenfor almindelig arbejdstid. Samrådet træffer afgørelse snarest muligt - som oftest den følgende hverdag.

Fosterreduktion

En gravid kan få reduceret antallet af fostre, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Der kan normalt kun gives tilladelse til reduktion til to fostre.

Anke af en afgørelse

Samrådets afgørelse kan ankes til Abortankenævnet. Den gravide skal blot fortælle sagsbehandleren i Regionshuset, at hun ønsker at anke. Herefter sørger sekretariatet for, at anken fremsendes til Abortankenævnet. Abortankenævnets afgørelse foreligger efter få dage.

Støttesamtaler

Af Sundhedsloven fremgår det, at den gravide skal tilbydes støttesamtale både før og efter indgrebet. Dette kan bl.a. foregå hos egen læge og på sygehuset.

Psykologhenvisning

Gravide, der har fået abort efter udløbet af 12. graviditetsuge, har ret til psykologbehandling med tilskud fra sygesikringen. Henvisning sker via egen læge. Der er fortsat en egenbetaling på 40% af psykologens almindelige takst.​

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Abort- og sterilisationssekretariatet

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Hverdage: Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 og fredag kl. 9.00-14.00

Tlf. 57 87 52 54

Tlf. 57 87 52 54