Gå til indhold

Handling: Hvordan vi arbejder med digitalisering i Region Sjælland

Det er ambitionen med denne strategi, at digitalisering skal bidrage tydeligt til varige forbedringer for borgere og medarbejdere i regionen på de områder, som strategiens målsætninger udpeger.

For at indfri denne ambition skal vi omsætte strategien til konkret handling. Det gør vi ved at arbejde ud fra fælles principper, følge op på opnåede resultater, udvælge få og vigtige indsatsområder samtidig med, at vi sikrer et stærkt digitalt fundament.

Fælles principper sætter retning

Region Sjælland arbejder ud fra 5 principper for digitalisering. Principperne skal sikre retning og sammenhæng i de beslutninger og valg, vi træffer på tværs af den samlede digitaliseringsindsats i regionen.

De 5 principper er:

Princip 1: Mest mulig værdi for regionen. Vi har en fokuseret tilgang til digitalisering, hvor vi prioriterer få, udvalgte indsatser, der bidrager til hurtigt at realisere strategiens målsætninger, og sikrer, at de bliver implementeret i bund, så der skabes mest mulig værdi for regionen.

Konkret betyder det, at vi nedprioriterer eller fravælger indsatser, der ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager med værdi for at fokusere økonomi og implementeringsressourcer på det, der er mest vigtigt.

Princip 2: Digital innovation i fælles rammer. Vi har en innovativ tilgang til digitalisering, hvor vi forventer, at afdelinger og enheder bredt i regionen engagerer sig aktivt i den fælles udvikling og afprøvning af prioriterede digitale idéer og forslag til digitale løsninger, der kan bidrage til at realisere digitaliseringsstrategiens målsætninger. Konkret betyder det, at digitale idéer kan modnes lokalt, og at vi kan prioritere udvalgte digitale idéer som led i regionens samlede digitaliseringsindsats.

Princip 3: Sammenhæng og fælles fundament. Vi har en koordineret tilgang til digitalisering, hvor vi i videst muligt omfang ønsker en ensartet og sammenhængende måde at levere vores kerne-ydelser understøttet af fælles digitale løsninger på tværs af hele regionen. Konkret betyder det, at vi aktivt arbejder for at sikre bred anvendelse af fælles arbejdsgange, processer og digitale løsninger, og at vi ikke implementerer og udbreder digitale løsninger, der ikke kan fungere sammen med regionens øvrige digitale løsninger.

Princip 4: Flere kan mere sammen. Vi har en forpligtende og samarbejdende tilgang til digitalisering, hvor vi ser ud over regionens egen organisation. Konkret betyder det, at vi engagerer os i udvikling og drift af fællesoffentlige og fællesregionale løsninger med henblik på så vidt muligt at anvende disse fremfor at udvikle selv.

Princip 5: Grøn digital omstilling. Vi har en bæredygtig tilgang til digitalisering, hvor vi så vidt muligt vælger de løsninger, der bidrager til at fremme en grøn omstilling i regionen. Konkret betyder det, at vi indtænker hensyn til energiforbrug og miljøpåvirkning i drift, vedligehold og videreud-vikling af den samlede it-portefølje, herunder eksempelvis indkøb af it-udstyr og drift af it-systemer.

Principperne fungerer som rettesnor for det løbende arbejde med digitalisering i regionen og sætter retning for konkrete beslutninger og valg.