Gå til indhold

Råstofplan 2020 er genvedtaget – mulighed for klage og søgsmål

Se kontaktoplysninger
”Regionsrådet har den 9. april 2024 genvedtaget Råstofplan 2020. Det er derfor Råstofplan 2020, der nu er den gældende råstofplan for Region Sjælland. Råstofplan 2020 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 10. maj 2024, hvor klagefristen udløber. Det er også muligt at anlægge søgsmål ved en domstol. Læs mere om klagevejledning, herunder også om fristen for søgsmål.

Genvedtagelse af Råstofplan 2020

Regionsrådet har den 9. april 2024 genvedtaget Råstofplan 2020, som herefter er den gældende råstofplan. Råstofplanen fastlægger rammerne for indvinding af sand, grus, sten, ler og kalk.

Baggrunden for genvedtagelsen af Råstofplan 2020 er, at Regionsrådets oprindelige vedtagelse af Råstofplan 2020 den 8. marts 2021 blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet ophævede herefter den 23. juni 2023 Råstofplan 2020. Regionsrådet besluttede 16. januar 2024 at lave en kort planproces for at lovliggøre Råstofplan 2020. Efter høring af berørte parter har Region Sjælland nu genvedtaget og justeret råstofplanen de få steder som følger af klagenævnets afgørelse.

Mulighed for klage og søgsmål – klagevejledning

Regionsrådets afgørelse af 9. april 2024 om genvedtagelse af Råstofplan 2020 og miljøvurderingen af råstofplanen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 10. maj 2024, hvor klagefristen udløber.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse den 11. april 2024.

Du kan læse mere om Regionrådets afgørelse, Råstofplan 2020, klagevejledning og din mulighed for søgsmål via nedenstående link:

Regionsrådets afgørelse om genvedtagelse af Råstofplan 2020

Den digitale Råstofplan 2020 – under ”Høringer og proces” er en klagevejledning med nærmere om dine muligheder for klage og søgsmål

I den digitale Råstofplan 2020 kan du under ”Høringer og proces” også læse mere om planens tilblivelse, herunder se regionens bemærkninger til høringssvarene i de offentlige høringer og partshøringerne. Miljøvurderingen kan ses under ”Miljøvurderinger”.

Råstofplanens indhold

Gennem råstofplanen skal det sikres, at der er balance mellem det samfundsmæssige behov for råstoffer og hensynet til natur, miljø, naboer til råstofindvinding og lokalsamfund.

Råstofplan 2020 består af retningslinjer for råstofindvinding og kort med planens grave- og interesseområder.

Derudover indeholder råstofplanen regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer i Region Sjælland og beskriver regionens indsatsområder i planperioden. Samtidig er der en status for ressourcesituationen, ligesom miljøvurderingen er indeholdt.

Læs Råstofplan 2020 for Region Sjælland

Grave- og interesseområderne i Råstofplan 2020 kan ses på zoom-bart kort via nedenstående link:

Zoom-bart webkort

Både regionen og kommunerne er bundet af råstofplanen i planlægning og administration.

Ved udarbejdelsen af Råstofplan 2020 har regionen udarbejdet en såkaldt miljørapport, som beskriver planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.

Som en del af miljørapporten er der desuden udarbejdet en miljøvurdering for hvert af de nye graveområder. De vurderer de miljø- og planlægningsmæssige interesser i og omkring hvert område.

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04

Tlf. 57 87 59 04