Gå til indhold

Aftaleudkast om inventar og udstyrspakke til almen praksis

Eksempel på aftale mellem praktiserende læge og Region Sjælland om inventar og udstyrspakke ved etablering af praksis.

​​§ 1 Aftalens parter

Aftale om inventar og udstyrspakke til Almen Praksis er indgået mellem Region Sjælland og læge NN. Aftalen er godkendt af PLO, Sjælland.

§ 2 Baggrund

Stk. 1
Aftalen beskriver, at Regionen for at lette start i praksis kan stille en pakke af inventar og udstyr til rådighed for en læge, som herefter driver praksis efter overenskomstens øvrige regler.

Den læge – der som en personlig aftale – indgår aftale betaler til regionen et nærmere aftalt omkostningsbidrag, alt efter udstyrets omfang. Omkostningsbidraget dækker Regionens udgift til udstyr.

Stk. 2
Formålet er at øge mulighederne for at rekruttere læger til de lægedækningstruede områder i Region Sjælland og give speciallæger i Almen Medicin en mulighed for at starte en praksis uden tilvejebringelse af større startkapital. Hvis speciallægen efter en periode er interesseret i at overtage udstyret, kan dette ske jf. § 5 stk. 2.

§ 3 Inventar og udstyr

Regionen stiller inventar inkl. klinisk udstyr og It-systemer til rådighed, og klinikken indrettes efter en standardliste. (LISTE). Udstyr udover dette skal lægen selv indkøbe.

Det er lægens ansvar at vedligeholde det lejede efter almindelig gængs standard.

Hvis lægen ønsker at udskifte eller indkøbe nyt inventar og udstyr i konsultationen, sker dette for egen regning.

Hvis udstyret bliver defekt eller uanvendeligt og garantien ikke dækker, er det lægen selv der må vurdere, om der skal bekostes nyt, repareres eller genstanden kan undværes. Ved aftalens ophør vil regionen ikke gøre krav på genstanden, hvis den er gået i stykker.

Det lejede inventar og udstyr må ikke uden Regionens skriftlige samtykke benyttes til andet end almen lægepraksis i NN.

Lægen er forpligtet til at anvende inventar og udstyr på en sådan måde, at det ikke forringes ud over almindeligt slid.

§ 4 Omkostningsbidrag

Stk. 1
Lægen betaler et månedligt omkostningsbidrag til Regionen, som dækker de faktiske udgifter til det aftalte inventar og udstyr svarende til xx kr. pr måned. Omkostningsbidraget betales månedligt, som Regionen modregner ved den månedlige honorarudbetaling.

I forhold til beregningen tages der udgangspunkt i at inventar afskrives over 5 år.

§ 5 Aftalens løbetid

Stk. 1
Aftalen løbetid er fem år Herefter er lægen ejer af det lejede inventar og udstyr.

Stk. 2
Hvis lejer ønsker at overtage inventar og udstyr før udløb af denne aftale, vil prisen være vurderingsprisen på pågældende tidspunkt. Tilbagekøbte vil blive tillagt den regulerings-forpligtelse, som Region Sjælland har overfor staten vedrørende købsmoms.

Stk. 3
Hvis lægen ønsker at opsige aftalen, er der ingen ret til at overtage ejerskab af inventar og udstyr.

Til underskrift

  • ​For Region Sjælland, den (dato)
  • Speciale i almen praksis, den (dato)
  • PLO, Sjælland, den (dato)

Kontakt

Adresse

Det Gode Lægeliv

Region Sjælland

Det Nære Sundhedsvæsen

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Tlf. 57 87 57 70

Tlf. 57 87 57 70