Gå til indhold

Fra frafald til fastholdelse

Se kontaktoplysninger
Et projekt, der sikrer, at flere unge fuldfører en erhvervsuddannelse i Region Sjælland.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Trods mange tiltag er frafaldet fra erhvervsuddannelserne stadig for højt, og andelen af unge, der dropper ud af en erhvervsuddannelse, er højere i Region Sjælland end i landets øvrige regioner.

Årsagerne til eleverne dropper ud er mangfoldige og skyldes ofte en kombination af faglige, sociale, økonomiske, sundhedsmæssige og personlige udfordringer blandt eleverne.

Vi har derfor gennemført, i samarbejde med tre erhvervsskoler, gennemført et treårige projekt 'Fra frafald til fastholdelse', der identificerede de unges udfordringer og årsager til at droppe ud. Målet i projektet var at iværksætte nye metoder, hvor skolerne kan spore tidlige tegn på risiko for frafald og sætte ind med støttetilbud i rette tid, der matcher den enkelte elevs behov.

Helhedsorienteret støtte med rettidig omhu

I projektet arbejdede man med en helhedsorienteret tilgang, der både sigtede mod forbedringer på elevsiden og på skolesiden:

  • App til monitoring af trivsel: Inden for uddannelser med stort frafald blev alle elever udstyret med en ny app, hvor de hver uge rapporterede om udviklingen inden for en række trivselsfaktorer, for eksempel relationen til andre elever og lærere, det faglige udbytte, undervisningsformer, transport mv.
  • Individuel forbedringsplan: Elever, der ikke trivedes, fik tilbud om en individuel forbedringsplan, hvor de i samråd med en kontaktlærer drøftede de faglige, sociale, sundhedsmæssige og personlige forbedringsbehov.
    Elever og kontaktlærere lagde en skridt-for-skridt plan, der kunne styrke elevernes motivation og muligheder for at færdiggøre uddannelsen.
    Forbedringsplanerne kunne række vidt fra langvarige mentorordninger og coachforløb til psykolog, lektiehjælp, træning i mestringteknikker og hver-dagsorganisering, hjælp til motion og sund levevis mv.
  • Teamsamarbejde og forbedret læringsmiljø: Lærere og vejledere indgik i et tæt teamsamarbejde om at følge op på elevernes app-rapporter og tilvejebringe en behovsorienteret støtte via de individuelle forbedringsplaner.
    Som en vigtig del af forbedringsarbejdet var der også fokus på selve undervisningen og mulighederne for at fastholde eleverne gennem forbedringer i læringsmiljøet, for eksempel nye metoder til undervisningsbaseret vejledning og øget relationsarbejde.
  • Identifikatoin af frafaldstruede elever: I projektet udviklede man en prædiktionsmodel, der er en databaseret metode til at identificere elever, der har høj risiko for at droppe ud af erhversskolen. Det foregik ud fra forskellige datakilder om for eksempel fravær, uddannelsesskift, karakterer mv.

Efteruddannelse til fælles metodisk tilgang

For at skabe en fælles pædagogisk-metodisk tilgang og referenceramme, planlagde vi efteruddannelsesforløb inden for projektets rammer. Efteruddannelsesindsatsen rettede sig først og fremmest mod undervisere og vejledere fra de tre erhvervsskoler, der er partnere i projektet.

Målet er dog at udbrede efteruddannelsesindsatsen til fagprofessionelle fra andre uddannelsesinstitutioner, kommunale myndigheder og regionale sygehuse, som i det daglige arbejde har kontakt til unge med forskellige udfordringer.

Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde

Et vigtigt sigte er også, at projektet kan bidrage til at synliggøre behovet og mulighederne for at styrke den tværfaglige og tværsektorielle koordinering af indsatser, der kan styrke unges fuldførelse af uddannelse og på længere sigt deres adgang til beskæftigelse, selvforsørgelse og velfærd som aktive medborgere.

Fakta om projektet

Omfang: 250-300 elever på ZBC Slagelse, EUC Sjælland i Næstved samt Roskilde Tekniske Skole.

Mål: En nedgang i frafaldet på 70-80 % i løbet af projektperioden, og på længere sigt skal indsatsen øge de unges muligheder for beskæftigelse og selvforsørgelse.

Periode: 2017-2020

Støtte fra A.P. Møller Fonden: 10.300.000 kr.

Egenfinansiering: 3.603.725 kr.

Kontakt

Adresse

Sundhedsinnovation

Strandboulevarden 64

4800 Nykøbing F

Ring til os