Skip to content

TeleKOLs Baggrund og organisering

På denne side finder du information om baggrunden for TeleKOL og vores organisering, rolle- og ansvarsfordeling.

Baggrund for TeleKOL

KL, Danske Regioner og Regeringen blev ved økonomiaftalerne for 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet. Aftalen bygger blandt andet på gode erfaringer fra storskalaforsøget TeleCare Nord i Nordjylland.​ Borgere med KOL, som tilbydes telemedicin inddrages aktivt i eget forløb og oplever større mestring af egen sygdom, øget fleksibilitet og tryghed i hverdagen samt bedre handlingskvalitet.

I Region Sjælland og de 17 sjællandske kommuner har man etableret et fælles Landsdelsprogram Sjælland for TeleKOL, hvor en regional repræsentant og en kommunal repræsentant udgør den fælles ledelse for programstyregruppen.

Organisering i TeleKOL

TeleKOL i Landsdel Sjælland er organiseret ved hjælp af et tværsektoriel fælles kommunalt og regionalt TeleKOL program.

Udbredelse af TeleKOL til borgere med KOL i Landsdel Sjælland er et samarbejde mellem:

  • Sygehusene i Region Sjælland
  • De 17 sjællandske kommuner
  • Almen praksis

Med det tværsektorielle samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis skabes større sammenhæng og kvalitet for borgeren. Som hovedregel forventes det, at borgerens forløb varetages af kommunen, men den relevante aktør kan tilknyttes borgerforløbet efter aktuelt behov.

I Landsdel Sjællands organisering af TeleKOL er regionens Kompetencecenter for Lungesygdom ansvarlig for implementering af TeleKOL. Kompetencecenteret vil i implementeringsfasen udarbejde undervisningsmaterialer, foretage undervisning og generelt afholde aktiviteter, der giver relevante medarbejdere et kompetenceløft. I driftsfasen vil kompetencecenteret bidrage med aktiviteter, der fastholder medarbejdernes fokus og bidrage til videreudvikling af TeleKOL.

Rolle- og ansvarsfordeling

TeleKOL tilpasses den enkelte borgers livssituation gennem et samarbejde mellem almen praksis og en monitoreringsansvarlig sygeplejerske.

​TeleKOL nødvendiggør et samarbejde mellem almen praksis og den monitoreringsansvarlige sygeplejerske som er tilknyttet borgeren.
Det skal blandt andet sikre, at borgeren med KOL bliver understøttet i at mestre egen sygdom, og oplever øget fleksibilitet og tryghed i hverdagen.

For at borgere med KOL kan modtage TeleKOL, er det væsentligt at de bliver opsporet, så egen læge eller sygehuslæge kan henvise dem til tilbuddet. Det er borgere med svær KOL i kategorien Gold D, der er målgruppen. Det er en forudsætning, at borgeren ser det meningsfuldt at indgå i tilbuddet, er motiveret for behandling og telemedicin, samt er i stand til at forstå og handle på værdier selvstændigt eller har pårørende der kan og vil hjælpe dem i forløbet​.

Rolle- og ansvarsfordeling i et borger forløb

Den behandlingsansvarlige læge har også en opgave i at fastsætte grænseværdier på iltmætning, puls og vægt og justere disse værdier efter behov, som sker på baggrund af en henvendelse fra den monitoreringsansvarlige sygeplejerske.

Den monitoreringsansvarlige sygeplejerske får en rolle i borgerens behandlingsforløb efter modtagelsen af henvisningen fra den behandlingsansvarlige læge. Den monitoreringsansvarlige sygeplejerske får mulighed for at oprette borgeren i TeleKOL, bestille de nødvendige udstyr og en rolle i at planlægge og afholde samtaler med borgeren. Samtidig at give borgeren en oplæring i at bruge udstyret, monitorere og vurdere de indsendte målinger.

Kontakt

Adresse

TeleKOL

IT Projekthuset

Nørregade 54

4100 Ringsted

Ring til os

Skriv til os

Øvrig information

Programleder:
Erik Arne Melbye - emelb@regionsjaelland.dk 

Daglig leder, Kompetencecenter for lungesygdom:
Marianne Neerup Andersen - mnan@regionsjaelland.dk