Søg
​​​​​​​​​​​​
 

Når du har fået tilsagn

Se her hvordan forløbet er, efter du har fået bevilget penge fra os.

Når du har søgt på en annoncering, bliver din ansøgning behandlet politisk. Vækstforum behandler ansøgninger til erhvervsrettede annonceringer, mens et udvalg under Regionsrådet behandler øvrige ansøgninger. I de fleste tilfælde tager Regionsrådet den endelige beslutning om hvilke ansøgninger, der kan godkendes.

Du får besked fra sekretariatet i Regional Udvikling, når din ansøgning er blevet behandlet.

Tilsagn og opstartsmøde

Hvis din ansøgning bliver godkendt, sender vi en tilsagnsskrivelse.

Derefter bliver du indbudt til et opstartsmøde mellem dig, dine projektpartnere og Region Sjælland. På mødet taler vi om, hvordan projektet skal opfylde kravene i tilsagnsskrivelsen. Vi aftaler også en proces for den videre dialog og opfølgning i projektperioden.

Statusrapporteringer 21. marts og 21. september

Hvert halve år skal du udarbejde en statusrapport for projektet, som skal sendes til os. Frist for indsendelse af rapporter er 21. marts og 21. september. Rapporten sendes til den tilskudssagsbehandler, som har sendt tilsagnet til dig. Du finder skemaer til statusrapport og slutrapport i "værktøjskassen" til højre her på siden.

Brug nye skemaer til alle projekter

Der er i marts 2017 kommet nye status- og slutrapportskemaer. Disse erstatter tidligere statusskema. I skemaerne skal du redegøre for fremdriften af projektets aktiviteter, resultater og effekter samt opfølgning på økonomi. I modsætning til tidligere, skal der ikke angives ”trafiklysfarver” for, hvordan projektet forløber.

Aktiviteter og økonomi

Generelt skal opfølgningen omfatte projektets aktiviteter og økonomi og sikre, at tilskuddet bliver brugt til det formål som er beskrevet i projektet.

I statusrapporten skal du afrapportere:

  • mål, resultater og effekter
  • gennemførte aktiviteter
  • afholdte udgifter
  • forklaringer på evt. afvigelser og forslag til evt. korrigerende handlinger
  • budgetopfølgning

Som led i status- og slutrapportering skal du, sammen med skemaet, vedlægge kopi af projektets effekt- og budgetskema, svarende til bilag 1 og 2 til ansøgningen. I de to skemaer skal du angive henholdsvis status for projektets måltal samt forbrug i henhold til budget. 

Du kan kun få udbetalt dit tilskud, hvis din statusrapport bliver godkendt.

Løbende udbetaling af tilskud

Midlerne bliver udbetalt bagudrettet, når hver statusrapport er godkendt.

Ekstern midtvejsevaluering for projekter over 2 mio. kr.

Hvis projektets budget er på 2 mio. kr. eller mere, foretager Region Sjælland en ekstern midtvejsevaluering af projektet. Formålet er at sikre grundlaget for at kunne foretage justeringer af projektet i det omfang det er nødvendigt i forhold til de strategiske mål.

Kom ud med de gode historier!

Du skal løbende formidle projektets gode resultater via dine egne informationskanaler (hjemmeside, sociale medier, nyhedsbrev, pressemeddelser m.m.).

Du skal også, efter aftale med Region Sjælland, bidrage til gode historier om projektet på Region Sjællands hjemmeside, regionens sociale medier og bladet AJOUR

Ved presseomtale og anden projektinformation har du pligt til at informere om, at Region Sjælland har givet tilskud til projektet. Du har også pligt til at anvende Vækstforums henholdsvis Region Sjællands logo på hjemmeside, plakater, i brochurer og lignende materiale, for at synliggøre hvor finansieringen kommer fra.

Slutrapport

Når projektet er afsluttet skal du sende en slutrapport. Afrapporteringen foregår på samme måde som ved statusrapporteringen, men med ekstra fokus på de effekter, projektet har opnået. Sammen med slutrapporten skal der vedlægges revideret slutregnskab.

Den resterende del af tilskuddet fra Region Sjælland bliver udbetalt når slutrapporten er godkendt.

Oprettet
26.08.15
Opdateret
03.08.18
Link til denne side: