SkipToMain.AriaLabel

Selvbestemmelse og samtykke

Se kontaktoplysninger
Find information om din ret til selvbestemmelse og informeret samtykke. Herunder selvbestemmelse over biologisk materiale samt selvbestemmelse i særlige tilfælde.

Din medinddragelse i beslutninger om din udredning og behandling på sygehuset kaldes informeret samtykke og er beskrevet i​ ​Sundhedslovens kapitel 5 §15

Se videoen om informeret samtykke

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Informeret samtykke betyder blandt andet:

 • Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, med mindre patienten varigt mangler evnen til at give informeret samtykke til behandling. I sådanne situationer kan de nærmeste pårørende eller patientens værge give informeret samtykke til behandling.
 • Ved informeret samtykke forstås et samtykke givet på grundlag af fyldestgørende information vedrørende relevante forebyggelses-, behandlings- og plejemuligheder, og om der er andre lægefagligt forsvarlige behandlingsmuligheder samt konsekvenser ved at undlade behandling.
 • Som patient har du ret til at få information om din helbredstilstand, om behandlingsmuligheder, herunder om risici, komplikationer og bivirkninger.
 • Du kan som patient frabede dig information.
 • Der skal altid gives en mundtlig information. Skriftlig information kan supplere, men må ikke stå alene.
 • En patient, der er fyldt 15 år, skal selv give informeret samtykke til behandling, uanset hvilken behandling, der skal tages stilling til. Forældremyndighedens indehaver skal som alt overvejende hovedregel have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen.

Selvbestemmelse over biologisk materiale

Som patient kan du beslutte, at dit biologiske materiale kun må anvendes til formål, der har en umiddelbar tilknytning til din behandling.

Selvbestemmelse over biologisk materiale er beskrevet i Sundhedsloven kapitel 7.

Som patient har du tre muligheder:

 • At dine blod- og vævsprøver kun må bruges i forbindelse med din personlige behandling.
 • At dine vævsprøver bliver destrueret.
 • At dine vævsprøver bliver udleveret til dig selv, hvis du kan godtgøre en særlig interesse heri.

Som patient skal din beslutning registreres i Vævsanvendelsesregisteret (Statens Serum Institut).

Er din beslutning ikke optaget i Vævsanvendelsesregisteret, må du som udgangspunkt acceptere, at det opbevarede biologiske materiale anvendes til andre saglige formål, for eksempel til forskning.

Læs mere om selvbestemmelse over biologisk materiale og registrering i Vævsanvendelsesregisteret på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

 

Selvbestemmelse i særlige tilfælde

Om sultestrejke, afvisning af at modtage blod eller blodprodukter.

Selvbestemmelse i særlige tilfælde er beskrevet i Sundhedslovens kapitel 6​​ I særlige tilfælde gælder følgende:

 • Sultestrejke
  Man kan som person afvise at modtage behandling, når man er informeret om de helbredsmæssige konsekvenser heraf.
 • Afvisning af at modtage blod eller blodprodukter
  Man kan som patient afvise at modtage blod eller blodprodukter i den aktuelle sygdomssituation, når man er bekendt med de helbredsmæssige konsekvenser heraf.

Kontakt

Adresse

Patientvejledningen

Alleen 15

4180 Sorø

Ring til os

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag
kl. 9.00 - 12.00
(lukket torsdage)

Tlf. 70 15 50 01

Tlf. 70 15 50 01