Søg
 

TLC-program

Et femårigt forskningsprogram om optimering af sygeplejen til ældre borgere med medicinsk multisygdom i tværsektorielle overgangsforløb

 
 

Hvad er TLC? 

TLC er en forkortelse af forskningsprogrammets engelske titel: ” Transitional care for older citizens Living with multiple Chronic medical conditions”. TLC-programmet vil medvirke til at skabe større sammenhæng og bedre flow i de samlede indsatser og behandlinger til ældre borgere med medicinsk multisygdom i tværsektorielle overgangsforløb. 

Læs mere om programmet her.


Baggrund for TLC

Forekomsten af multisygdom hos den danske befolkning er 20-30% og er stærkt stigende hos alle aldersgrupper, særligt i de ældre aldersgrupper samt hos personer med lavere socioøkonomisk position. Borgere med multisygdom kræver særligt koordinerede forløb, da deres bevægelse mellem de tre sektorer kan være kompleks og medføre risiko for, at viden om pleje og behandling kan blive tabt på vejen. Forekomsten af multisygdom hos den danske befolkning er 20-30% og er stærkt stigende hos alle aldersgrupper, særligt i de ældre aldersgrupper samt hos personer med lavere socioøkonomisk position. Borgere med multisygdom kræver særligt koordinerede forløb, da deres bevægelse mellem de tre sektorer kan være kompleks og medføre risiko for, at viden om pleje og behandling kan blive tabt på vejen.

Brobyggersygeplejerskerne fungerer som ressourcepersoner i forhold til de særligt komplekse borgerforløb, og indgår hvor der er stor risiko for utilsigtede hændelser i sektorovergangene og hvor gentagne genindlæggelser forekommer. På Sjællands Universitetshospital og de syv tilhørende kommunerne er der på nuværende tidspunkt 27 sygeplejersker med brobygger-funktionen. Dog foreligger der endnu ikke klarhed over brobyggernes specifikke funktioner og arbejdsområder.


Formål

Formålet med forskningsprogrammet er, at:

Optimere sygeplejen til ældre borgere med medicinsk multisygdom i tværsektorielle overgangsforløb mellem Sjællands Universitetshospital og de tilhørende kommuner. 


Fokusområder

Forskningsprogrammet har to overordnede fokusområder der skal undersøge formålet:  

 1. At undersøge og identificere viden om sygeplejerskernes kompetencer og muligheder for at varetagelse af sygeplejen til ældre borgere med medicinsk multisygdom i tværsektorielle overgangsforløb mellem Sjællands Universitetshospital og de tilhørende kommuner. Dette udføres gennem tre indledende forskningsprojekter:
  • Brobygger-projektet, hvor vi identificerer viden om brobyggersygeplejerskernes kompetencer og arbejdsfunktion samt deres og de ældre multisyge borgeres oplevelser i de tværsektorielle overgangsforløb. Læs mere om brobyggerprojektet her.
  • Borgernære-projekt, hvor vi undersøger og beskriver hvilke muligheder og evner specialsygeplejersker i borgernær sygepleje oplever at have, for at omsætte viden og kompetencer fra uddannelsen til handling i praksis gennem et sygeplejefagligt, videnskabeligt, tværfagligt og organisatorisk perspektiv, med fokus på komplekse patientforløb. Læs mere om Borgernært projekt her.
  • Litteratur-projektet, hvor vi identificerer national og international viden fra studier der beskriver effekten af proces og indhold i interventionsmodeller til forbedring af tværsektorielle overgangsforløb til borgere med multisygdom.
 2. At udvikle, udføre og evaluere en interventionsmodel (TLC-modellen), der skal evidensbasere sygeplejerskernes arbejde i at styrke og optimere sygeplejen til ældre borgere med medicinsk multisygdom i tværsektorielle overgangsforløb mellem Sjællands Universitetshospital og de tilhørende kommuner.

Opbygning af programmet

TLC-programmets strukturelle opbygning:

TLC-struktur.PNG

Organisering og samarbejdspartnere

 

Programmet organiseres i tæt samarbejde med styregruppen som består af ledelsesinteressenter på tværs af Sjællands Universitetshospital og tilhørende kommuner samt medlemmerne af forskningsprogrammets ekspertgruppe, bestående af regionale, nationale og internationale forskere, der arbejder med sammenhængende forløb og/eller borgere med multisygdom, samt tværfaglige MVU-medarbejdere, brobyggersygeplejersker og repræsentanter fra Patientforum. De to grupper vil kunne bidrage til diversitet i forskningsprojekterne samt til at synliggøre vigtige praksis interesser i programmet som ambassadører.

 
 

Forskningsmæssige samarbejdspartnere, der indgår i de tre indledende projekter, er Bibi Hølge-Hazelton (professor/MSO, Forskningsleder SUH/Syddansk Universitet); Nicoline Møller (Forskningsassistent, cand. cur. SUH); Birgitte Lerbæk (Postdoc, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje (FoKSy) AAU); Mette Geil Kollerup (Postdoc, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje (FoKSy) AAU); Anne Bondesen (Uddannelsesleder, Professionshøjskolen Absalon, Holbæk); Heidi Myglegård Andersen (Docent, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde); Gitte Bunkenborg (Forskningsleder, Postdoc, Forskningsstøtteenheden ved Holbæk Sygehus og Syddansk Universitet) og Jimmie Kristensson (lektor, vicedekan, Det Medicinske Fakultet, Lund Universitet, Sverige).

 

Programleder

Den overordnede koordination af forskningsprogrammet og alle aktiviteter herunder vil blive varetaget af Connie Berthelsen, forskningskoordinator ved Sjællands Universitetshospital og lektor i klinisk sygepleje ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Programlederen vil være ansvarlig for daglig drift og udførelse af programmet samt for at sikre at programmet har værdi for organisationen og er i tråd med forskningsstrategien for MVU-området.


Planlagte og gennemførte initiativer og projekter

År 1 (marts 2020 – februar 2021) TLC-Program

 • Udvikling og godkendelse af TLC-programmet
 • Etablering af TLC styregruppe og ekspertgruppe – og afholdelse af indledende møder. Læs referatet fra første TLC-ekspertgruppemøde her.
 • Forskningsassistent cand. cur. Nicoline Møller tilknyttet TLC-programmet fra 1/9-20 – 28/2-21 (seks måneder)
 • Brobygger-projekt:
  • Etablering af samarbejde med forskningsgruppe ved Forskningsenheden Aalborg Universitetshospital/ Aalborg Universitet
  • Forberedelse, udførelse og analyse af survey til alle brobyggersygeplejersker ved SUH og seks af de syv tilhørende kommuner. Artikelskrivning påbegyndt.
  • Forberedelse af kvalitativt felt-studie af brobyggersygeplejerskerne. Dataindsamling rykket til forår 2021 på grund af COVID-19.
  • Forberedelse af kvalitativt interviewstudie af multisyge borgere
 • Borgernært-projekt:
  • Etablering af samarbejde med forskere ved University College Absalon (Roskilde og Holbæk)
  • Forberedelse, udførelse og analyse af survey til alle sygeplejersker med specialuddannelsen i Borgernær sygepleje ansat i Region Sjælland og Hovedstaden. Artikelskrivning påbegyndt.
  • Forberedelse af kvalitativt interviewstudie af sygeplejersker med specialuddannelsen i Borgernær sygepleje
 • Litteratur-projekt
  • Etablering af samarbejde med Forskningsenheden ved Holbæk sygehus samt Lund Universitet
  • Udvikling og gennemførelse af systematisk review vedrørende effekt, proces og indhold af interventionsstudier der anvender the Transitional Care Model. Artikelskrivning påbegyndt.
 • Genopstart og afvikling af Brobyggernetværksmøder 6 – 8 gange årlig
 • t
 • n

År 2 (m

arts 2021 – februar 2022) TLC-Program

 • Brobygger-projekt
  • Artikel om survey-undersøgelse af brobyggerfunktionen submitted til internationalt tidsskrift.
  • Dataindsamling til kvalitativt felt-studie af brobyggersygeplejerskerne påbegyndes forår 2021 og data analyseres umiddelbart herefter
  • .
  • Opre
  • ttelse af ph.d.-projekt vedrørende ældre multisyge borgeres oplevelser og erfaringer med tværsektorielle forløb med henblik på udvikling af klinisk retningslinje.
 • Borgernært-projekt
  • Artikel om survey til alle sygeplejersker med specialuddannelsen i Borgernær sygepleje ansat i Region Sjælland påbegyndt.
  • Dataindsamling til kvalitativt interviewstudie af sygeplejersker med specialuddannelsen i Borgernær sygepleje påbegyndes efterår 2021 og data analyseres umiddelbart herefter.
 • Litteratur-projekt
  • Artikel om systematisk review vedrørende effekt, proces og indhold af interventionsstudier der anvender the Transitional Care Model påbegyndt.
 •  Udvikling af praktikforløb for brobyggersygeplejersker i samarbejde med SUH og kommuner.
 • Udvikling af tværgående scenarietræning af nye medarbejdere for indlæggelse og udskrivelse på SUH i samarbejde med kommuner.
 • Afholdelse af møder med TLC-styregruppe, TLC-ekspertgruppe, Vidensnetværk for MVU-forskere der arbejder med overgangsforløb (Region Sjælland) (VOF) samt netværk for brobyggersygeplejersker.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.10.20
Opdateret
25.10.21
Link til denne side:
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 19 02

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk