Søg
 

Nyheder

Nyheder fra Forskningsstøtteenheden og vores samarbejdspartnere

Sommerferie 2022


Forskningsstøtteenheden holder sommerferielukket i uge 29 og 30 2022. I denne periode kan enheden ikke kontaktes. ​​


 ​​


Netværk for ph.d.-studerende 


Der er etableret et netværk for ph.d.-studerende med MVU-baggrund på SUH. Formålet er sparring, vidensdeling og drøftelse af aktuelle udfordringer. Vi skiftes til at være tovholder på møderne, som afholdes ca én gang om måneden. Alle ph.d.-studerende med MVU-baggrund er velkomne.

Kontaktperson: Lotte Helmark, Kardiologisk Afdeling (mail​


 ​
Webinarer for alle


I dette efterår har Forskningsstøtteenheden udbudt undervisning i form af tre webinarer, hvor SUH's egne MVU-forskere har formidlet ny viden inden for temaer af interesse på tværs af SUH. Præsentationerne kan ses herunder. 

Aktuelt evalueres på initiativet med henblik på at forberede en eventuel ny række webinarer. Hvis du har feedback, forslag eller lignende, kontakt da Forskningsstøtteenheden på mvu-forskning@regionsjaelland.dk​ 
 

 

Tiltrædelsesseminar for adjungeret professor i sygepleje, Brendan McCormack

 
D. 30. septemeber kl 14 blev der afholdt tiltrædelsesseminar for Brendan McCormack, som vi nu endelig officielt kan byde velkommen som gæsteprofessor på SUH. 

Brendan beskåret.jfif Videnskabelig rapport om lyd på hospitaler

 
Rapporten er gennemført i et tværfagligt samarbejde mellem Forskningsstøtteenheden og Neurologisk Forskningsenhed på Sjællands Universitetshospital.
 
Rapporten er udarbejdet på foranledning og støtte af Sygehusledelsen, ud fra en forskningsinteresse og nysgerrighed for, hvordan mennesker kan føle sig velkomne og sanselige tilpas, når de er indlagt på hospital.
Rapporten viser, at der er veldokumenteret effekt og evidens af anvendelsen af musikterapi til indlagte patienter, samt at opfattelser af lyd kan variere fra oplevelsen af støj til mere positiv lyd afhængigt af det enkelte menneske, og den aktuelle situation vedkommende befinder sig i. På baggrund af rapporten kan det konkluderes, at det i videnskabelige sammenhænge vil være relevant at videreudvikle og producere forskningsbaseret viden om lydmiljøer med fokus på lydmiljøers æstetiske indtryk og aftryk under et indlæggelsesforløb. Slutteligt fremstilles relevante akademiske spørgsmål til videre undersøgelse.
 
Læs hele rapporten om lyd her: Videnskabelig rapport om lyd på hospitaler

Oversigt over MVU-forskere i Region Sjælland

 
Antallet af forskere med MVU-baggrund er støt stigende, hvilket kan ses i en rapport/modenhedsanalyse udarbejdet i foråret 2021 til det Regionale Forskningsråd.
 

 

Vision for MVU-området 2020 - 2025 er på gaden!

 
Klik her og læs den nyeste opdaterede vision for MVU-området på SUH, som altså gælder for alle MVU-ere (sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, bioanalytikere, diætister og radiografer).
 

 

FRONTLINE præsenteret for Netværk for afdelingssygeplejersker


Det er hensigten med FRONTLINE, at kunne etablere et bedre beredskab og udvikle interventioner til støtte for ansatte i hospitalsvæsnet efter COVID-19-krisen og i tilfælde af, at en tilsvarende situation opstår igen.
Et af de første konkrete initiativer var afholdelse af et møde i Netværk for Afdelingssygeplejersker den 16. november 2020, hvor sygehusledelsen også deltog. Her blev resultaterne fra lederundersøgelserne i FRONTLINE præsenteret og diskuteret, og der blev set fremad i fællesskab.
 
Billede fra mødet med afdelingssygeplejersker fra SUH og sygehusledelsen
Billede fra mødet med afdelingssygeplejersker fra SUH og sygehusledelsen.

NUCAP er afsluttet

 

Forskningsprojektet NUCAP(defining NUrsing CAPacity) er afsluttet pr 1. september 2020. Projektet afsluttes  med offentliggørelsen af en videnskabelig rapport. Herudover har forskergruppen bag projektet skrevet en række videnskabelige artikler, der vil kunne ses på Forskningsstøtteenhedens publikationsliste efterhånden som disse offentliggøres.


Nyt forskningsprojekt: FRONTLINE - et COVID-19-projekt


Forskere på tværs af Sjællands Universitetshosptial har etableret et forskningsprojekt, som undersøger det kliniske personales-, ledernes- og forskernes perspektiver og holdninger til, hvordan det er at befinde sig i frontlinjen under COVID-19. Formålet med projekt FRONTLINE, er at udvikle anbefalinger, skabe et bedre beredskab, samt at pege på nye organiserings-, samarbejds- og innovationsmuligheder i hospitalssektoren.

Se omtale i Sjællands Universitetshospitals nyhedsbrev "Åren", som udkom i maj 2020 og læs mere om projektet under siden FRONTLINE: Et COVID-19 projekt


 
 

Ph.d.-forsvar

 
Stine Thestrup Hansen, klinisk sygeplejerskespecialist på Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, forsvarede sin ph.d. den 19. maj 2020. Ph.d.-studiet foregik på Hæmatologisk Afdeling ved SUH og omhandlede Patient Reported Outcome Measures (PROMs) integreret i opfølgningsforløb hos patienter diagnosticeret med kroniske hæmatologiske kræftformer. Studiet undersøgte kvalitativt patienters og sundhedspersonales erfaringer og kan læses her:
 
 
Marianne Krogsgaard, klinisk sygeplejerskespecialist på Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, forsvarede sin ph.d. den 20. maj 2020. Ph.d.-studiet omhandlede parastomal frembuling og undersøgte patienternes symptomer, livskvalitet og kirurgisk behandling. Afhandlingen kan læses her:
 

   

Publicering og anmeldelser

 
Ny bog: "Evidens i Sygeplejen" af Connie Berthelsen
Bogen 'Evidens i Sygeplejen' (2020) af Connie Berthelsen, som er forskningskoordinator og lektor i klinisk sygepleje hos Forskningsstøtteenheden på Sjællands Universitetshospital, er netop udgivet hos forlaget Samfundslitteratur.
 
Bogen er anmeldt i Forstyrrelsen af Helle Mathar, lektor ved Københavns Professionshøjskole, samt i Sygeplejersken af Saja Jul Håkonsen, adjunkt hos Center for Kliniske Retningslinjer ved Aalborg Universitet. Læs de flotte anmeldelser herunder:
 
Ny artikel om det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring sårbare gravide
Artiklen omhandler et studie, der har undersøgt fagprofessionelles fortolkning og forståelse af sårbarhed hos gravide kvinder defineret som værende på Sundhedsstyrelsens svangre omsorgs niveau 3.
 
Ofte anvendes begrebet ”sårbar gravid” i sammenhæng med kvinder, som har behov for udvidet svangre omsorg. Men begrebet er ikke entydigt defineret. Så hvad er det, der ligger til grund, når fagprofessionelle kategoriserer en gravid kvinde som værende sårbar? Gennem observationsstudier på to fødesteder og to fokusgruppeinterviews med fagprofessionelle på sygehus, i kommune og i almen praksis fandt vi, at definitionen af at ”være sårbar gravid” er flydende, og baseres på de professionelles individuelle vurdering af de gravide kvinders personlige ressourcer, personlige egenskaber samt psykologiske faktorer hos kvinderne. Ligeledes var definitionen afhængig af den professionelles rolle i relation til den gravide.
 
Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring sårbare gravide er komplekst, og samarbejdet er influeret af forholdet mellem og indstillingen hos de professionelle, samt organisering mellem de involverede sektorer.
 

En vigtig konklusion af studiet er, at det er vigtigt, at alle fødesteder afholder tværfaglige og tværsektorielle teammøder for at sikre, at alle professioner involveret i svangre omsorg er repræsenteret. Dette for at sikre fælles faglig viden og et fælles sprog med henblik på en fælles forståelse af sårbarhed hos den enkelte gravide kvinde og derved sikre, at gravide kvinder med særlige behov får den nødvendige støtte.

Studiet er gennemført af Karina Klode, Agnes Ringer og Bibi Hølge-Hazelton. Det har modtaget støtte fra Region Sjællands Forskningsfond samt Danske Regioner og Sundhedskartellets Udviklings- & Forskningspulje. Link til studiet findes her.
   

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.06.20
Opdateret
05.07.22
Link til denne side:
http://forskning-mvu/nyheder
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 19 02

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk