Søg
 

 
 
 

Tryk på + og siden folder sig ud

 

Udskrivningssygeplejersker

 
 
Udskrivningssygeplejersker i medicinske og kirurgiske sengeafsnit samt i akutafdelingen.
 
 
 

 
​Formålet med en styrket indsats omkring indlæggelsesrapporter er at kvalificere de nødvendige oplysninger der er med til at sikre patienten et sammenhængende forløb fra indlæggelse til udskrivning.
 
Med afsæt i Sundhedsaftalen har vi løbende arbejdet med indholdet i de manuelle indlæggelsesrapporter for at sikre udveksling af nødvendige oplysninger fra kommune til sygehus.
Den skriftlige information i overgangene, udskrivningsrapporter og PFP er kvalificeret og optimeret gennem auditering og ”sammenligninger” ved fysisk fremmøde mellem sektorerne.
 


Nadia Jniah ter Haar
nte@regionsjaelland.dk
Tlf. 21 16 99 59

Anne Kirkebøg 
 

Socialsygeplejerske​

 
 

Socialsygeplejerske med ansættelsessted i akutafdelingen.
August 2018.

 

 

 


 
Formålet med ansættelse af en socialsygeplejerske på NSR er, at holde fokus på patientgruppen af psykiatriske patienter med somatiske udfordringer på begge matrikler. At identificere og realisere indsatser også af tværfaglig karakter, der letter forløbene for disse patienter.
 

Socialsygeplejerske-funktionen er etableret og udviklet i et tæt samarbejde med Psykiatrien og har endvidere en opsøgende funktion der inkluderer hjemmebesøg og opfølgning på indsatser efter udskrivelse.

 
  
 
 
 
Der er set en reduktion i genindlæggelser af psykiatriske patienter i akutafdelingen efter etablering af socialsygeplejerske​-funktionen.
Ligeledes har kompetenceudvikling af personale i akutafdelingen resulteret i væsentlig reduktion af situationer med tvang.
 
Endvidere har et øget samarbejde med kommuner og institutioner omkring koordinerende indsatsplaner skabt større forståelse for hinandens fagområder og generelt opleves et bedre tværfagligt samarbejde mellem psykiatri og somatik.
 
 
​​Socialsygeplejerske​ i Akutafdelingen
Suss Holm Jørgensen-Nielsen
subn@regionsjaelland.dk
Tlf. 93 5 766 19

Tryghedsforløb

 
Tryghedsforløb.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Formålet er at reducere forbyggelige indlæggelser hos patienter der indlægges på NSR med nedre luftvejssygdom og indeholder et ønske om at opspore de borgere der kan have gavn af en kommunal indsats.
 
Patienter der indlægges med nedre luftvejssygdom screenes ift. etablering af tryghedsforløb og tilbydes herunder kommunal indsats med rådgivning, selvhjælpsplan og sundhedspædagogiske indsatser.

Ligeledes tilbydes kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige team omkring patienterne.
 

Det første halve år er 100 patienter inkluderet i tryghedsforløbet, hvor den tværfaglige og tværsektorielle indsats har ført til reduktion i antal genindlæggelser indenfor denne patientgruppe.

 
​​Kompetencecenter for lungesygdomme, NSR
Marianne Neerup Andersen
mnan@regionsjaelland.dk
Tlf. 93 56 61 52

Samarbejdsmodeller

 
Tværsektorielle Samarbejdsmodeller.
Maj 2019.

 
 
 

 
Et forskningsprojekt, der skal udvikle tværsektorielle samarbejdsmodeller mhp. forbedring af det tværsektorielle samarbejde om borgerens/patientens forløb på tværs af fag- og sektor grænser.

Borgere, patienter og pårørende, sundhedsprofessionelle fra begge sektorer og almen praksis deltager i udviklingen af samarbejdsmodeller og indsatser.
Indsatserne skal forbedre det tværsektorielle samarbejde og forventes udviklet, gennemført og evalueret i 2020-2022.
 
 
 
Det Nære Sundhedsvæsen
​​Ditte Høgsgaard,
post doc., sygeplejerske,
dmae@regionsjaelland.dk
Tlf. 20 48 67 71

Epikriser

     
 
Epikriser.
 
 
 
Ifm. implementering af ny epikrisevejledning i 2019 er etableret et samarbejde mellem de kliniske afdelinger og Praksiskonsulent, hvor audits har været anvendt til at kvalificere indholdet i de afsendte epikriser.
 
 
Der er arbejdet i flere spor ift. epikriser:
  • Rettidig afsendelse
  • Farvemarkering
  • Kvalitetsmæssige indhold ift. opfølgning i Almen praksis
 
​​Ledende Overlæge i Ort.kir. afd.
Henrik Vilsner
hvl@regionsjaelland.dk
Tlf. 29 25 59 95

Udskrivningsrapport

 
Udskrivnings-rapport/PFP.
 
 
 
 
 

 
Formålet med en styrket indsats omkring udskrivningsrapporter og plejeforløbsplaner er at kvalificere de nødvendige oplysninger der er med til at sikre patienten et sammenhængende forløb når patienten udskrives fra sygehuset.

Med afsæt i Sundhedsaftalen har vi løbende arbejdet med indholdet i udskrivningsrapporterne for at sikre udveksling af nødvendige oplysninger fra sygehus til kommune.
 

Den skriftlige information i udskrivningsrapporterne er løbende kvalificeret gennem auditering og afprøvninger mellem de to sektorer, ligesom fysisk besøg i hhv. kommune og på sygehus har tydeliggjort systemmæssige udfordringer ved kommunikation i mellem sektorerne.
 
 
​​Klinisk sygeplejespecialist
Marianne Kærlund Østergaard 

Tlf. 93 57 71 01​

 
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk