Søg
 

Forskning i Børne- og Ungeafdelingen

Børne- og Ungeafdelingen i Slagelse har pt. 5 ph.d.-studerende og flere er på vej. Desuden deltager en del af afdelingens læger i forskningsprojekter.


​Forskningssamarbejde​​

Flere af de igangværende forskningsprojekter foregår i samarbejde med andre institutioner, fx COPSAC (Copenhagen Studies on Asthma in Childhood) v. pro​fessor Hans Bisgaard og Børnereumatologisk enhed, Rigshospitalet.

 

Ph.d. projekt: ABC kohorten

 

​​Næstved Sygehus’ Børneafdeling huser forskningsenheden ABC klinikken, som er en del af ABC kohorten (”Asthma Begins in Childhood”), skabt i samarbejde med Dansk Børne Astma Center ved Gentofte Hospital. 

ABC kohorten følger en gruppe gravide - og senere deres børn - med det formål at undersøge den tidlige udvikling af astma, allergi og børneeksem, herunder at identificere udløsende faktorer for disse sygdomme. Derudover undersøges forebyggelsesmuligheder, idet de gravide gennem den sidste del af graviditeten får udleveret fiskeolie og D vitamin til daglig indtagelse.

Det samlede deltagerantal er på 699 familier, hvorunder ca. 240 er tilknyttet ABC klinikken i Næstved. Her kommer børnene til planlagte besøg og ved akut opstået sygdom fra hud eller luftveje. I forbindelse med besøgene indhentes en række oplysninger vedr. børnenes helbred og dagligdag, herunder hjemmemiljø, kostvaner, institutionsforhold, medicinforbrug m.m. Børnene undersøges grundigt af en læge, og der tages en række prøver, primært fra luftvejene samt blodprøver.

Ved tegn på astma eller eksem sættes børnene i relevant behandling og de møder efterfølgende til kontrolbesøg for monitorering og optimering af behandlingsstrategi.

ABC klinikken i Næstved er siden oprettelsen i 2008 vokset fra én ph.d. studerende og én sygeplejerske til nu at omfatte tre ph.d. studerende, to sygeplejersker og én medicinstuderende/
forskningsårsstuderende.

Sideløbende med denne udvikling er følgende forskningsområder kommet til:

 

  • overførsel af bakterier fra mor til barn under fødslen
  • børns vækst før og efter fødslen
  • hjernens udvikling fra 0 til 3 år.

Der er fastlagt besøg til og med deltagernes 3. leveår, men det er håbet og ambitionen, at projektet fortsætter derefter med jævnlige kontrol- og akutbesøg i klinikken.

Yderligere information: Projekt Børn og Astma (ABC-projektet)

 

Børnereumatologi

 

Børneleddegigt, også kaldet Juvenil idiopatisk artritis er den hyppigste reumatologiske lidelse hos børn. Der er ca. 1200-1500 børn i Danmark med denne sygdom.

Sygdommen angriber blandt andet leddene, som bliver sæde for kroniske betændelsesprocesser. Dette kan medføre permanente skader og derfor en tidligt indsættende invaliditet.

Man kender ikke den præcise årsag til børneleddegigt, men der er sikre holdepunkter for, at fejlregulering af immunsystemet spiller en afgørende rolle.

Igennem de sidste 10-15 år er der kommet nye medicinske behandlingsmetoder frem, særligt de såkaldte biologiske lægemidler. Disse lægemidler har umiddelbart vist god effekt hos patienter der tidligere ikke kunne behandles.

På Næstved børneafdeling findes et børnereumatologisk ambulatorium. Ambulatoriet dækker hele Region Sjælland.

To af de læger der er tilknyttet dette ambulatorium, arbejder ved siden af ambulatoriet med hver sit ph.d. projekt. Begge projekter foregår i tæt samarbejde med Rigshospitalets børnereumatologiske enhed.

 

Ph.d.: Fysisk aktivitet hos børn med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA)

 

Ph.d.-projekt v. Lene Bohr, overlæge ved børneafdelingen. Undersøger betydning for sygdomsaktivitet, muskelstyrke, kropssammensætning og insulinfølsomhed

Hovedvejleder: Professor, overlæge dr.med. Freddy Karup Pedersen, Pædiatrisk klinik II, Rigshospitalet.

Ph.D projektet har til formål at undersøge, om der hos børn med børneleddegigt findes en sammenhæng mellem fysisk aktivitet, sygdomsgrad, muskelmasse, muskelfunktion og fedtfordeling i kroppen, samt om børn med langvarig sygdom har tegn på nedsat insulinfølsomhed.

Børneleddegigt (JIA) er en kronisk ledbetændelse, der rammer børn uden kendt årsag. Cirka 1 ud af 1000 børn har leddegigt og kun cirka halvdelen af børnene bliver helt raske igen. JIA er en alvorlig langvarig sygdom og en af de hyppigste grunde til erhvervet bevægelseshandicap. Børn med leddegigt føler sig ofte hæmmede i deres daglige fysiske udfoldelse; dette kan være på grund af smerter og nedsat led bevægelighed, men er ofte også på grund af ængstelse for, om fysisk aktivitet vil forværre sygdommen.

Fysisk inaktivitet, som således let kan blive en livsstil for børn med JIA, er en veldokumenteret generel helbredstrussel både for børn og voksne. Man ved blandt andet, at inaktive raske børn har en højere risiko for at udvikle tegn på metabolisk syndrom (nedsat insulinfølsomhed) end fysisk aktive børn. Metabolisk syndrom medfører øget risiko for senere udvikling af hjerte-kar-sygdom.

Man ved at fysisk aktivitet ikke i sig selv forværrer børneleddegigt; om sygdommens prognose kan forbedres ved regelmæssig fysisk træning er et uafklaret spørgsmål.

 

Ph.d.: Effekt af biologiske lægemidler

 ​

Ph.d.-projekt v. reservelæge Mikel Alberdi-Saugstrup. Søger at beskrive den præcise effekt af de biologiske lægemidler, samt beskrive de præcise bivirkninger denne behandling har. Endvidere forsøges at klarlægge, hvilke patienter der vil have gavn af behandlingen, samt at finde nye blodprøver der kan anvendes til at vurdere selve sygdommen.

 

Grazax-projekt

 

Dansk-svensk multicenterprojekt A non-interventional observational study assessing the adherence and quality of life during three yers of Grazax treatment in adults and children ≥ 5 years. Projektet gennemføres i samarbejde med ALK-Abello Nordic.

Dansk projektleder for voksne er professor, overlæge Vibeke Backer, Bispebjerg Hospital og for børn lektor, overlæge Vagn Brændholt, Sygehus Syd Næstved.

 

Tidligt hjemmeophold - et forskningsprojekt til dig/jer, som gerne vil tidligt hjem med dit/jeres barn efter tidlig fødsel

 

I den sidste del af indlæggelsen på Neonatalafsnittet kan man blive tilbudt at komme på tidligt hjemmeophold. Barnet modtaget fortsat sondemad, men er opstartet med amning eller flasketræning. Dit/jeres barn er over 34 uger og er uden overvågning. 

Det vanlige tilbud til tidligt hjemmeophold indebærer 2-3 konsultationer på sygehuset om ugen med henblik på ernæringsplan og trivsel hos barnet. Vi er interesseret i at undersøge om en ny metode til tidligt hjemmeophold giver forældre en tryg start i hjemmet. 

Vi vil undersøge, om sygehus-konsultationerne kan erstattes med en smartphone APP med indbygget videokommunikation med sygehuset. ​​​​​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.05.18
Opdateret
04.10.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/sbfbu