Søg
 

Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS)

Nationalt forskningscenter som fokuserer på at udvikle kliniske interventioner, der kan komme alle kræftpatienter, også de socialt svageste, til gavn.

Professor Susanne Oksbjerg Dalton er leder af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS). Centeret åbnede officielt i oktober 2019, og er støttet af Kræftens Bekæmpelse.
Postdoc. Gunn Ammitzbøll, ph.d.-studerende Eva Kjeldsted Jensen og ph.d. studerende Dina M. Sørensen er desuden tilknyttet COMPAS.

COMPAS er et nationalt forskningscenter med sekretariat på Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder i Næstved. COMPAS er støttet af Kræftens Bekæmpelse og har 7 Work Packages spredt geografisk i Danmark. Centret har samlet videnskabelige eksperter inden for antropologi, psykologi, kræftbehandling, rehabilitering, palliation og epidemiologi, der samarbejder tværfagligt om at udvikle kliniske interventioner, der har potentiale til at mindske social ulighed i hele kræftforløbet. Forskningen skal medvirke til, at alle kræftpatienter, uanset social status, skal komme bedst muligt igennem deres behandling og rehabilitering.

Læs mere om forskningscentret og den igangværende forskning (de forskellige Work Packages) på Compas.dk

COMPAS-220222-Original-446px.jpg
COMPAS Seminar, Nyborg - november 2021

Work Package 6 – ”Forebyggelse i stedet for Reparation”

Foregår i Næstved og handler om at udvikle og teste et program med intensiv træning til forebyggelse af fysisk svækkelse hos patienter der får kemoterapi inden deres kræftoperation.oregår i Næstved og handler om at udvikle og teste et program med intensiv træning til forebyggelse af fysisk svækkelse hos patienter der får kemoterapi inden deres kræftoperation.
Et stigende antal patienter får kemoterapi for at mindske kræftknuden eller muliggøre mindre omfattende operative indgreb inden deres kræftoperation, såkaldt neoadjuverende behandling. Mange af disse patienter oplever bivirkninger til kemoterapien, som kan udfordre deres daglige gøremål, herunder overskuddet til at holde sig fysisk aktiv, hvilket kan medføre funktionstab. I nogle tilfælde vil bivirkningerne medføre et behov for, at kemoterapien reduceres i dosis eller udskydes.
 
I dette projekt indhenter vi, via en retrospektiv gennemgang af journaloplysninger, data på antallet af patienter med afvigelser fra standardbehandlingen samt de rapporterede grunde hertil og patienternes karakteristika. Ved hjælp af dette kan vi identificere patienter, som muligvis ville have gavn af støttende tilbud under deres kemoterapi. Dataindsamlingen er slut, og en videnskabelig publikation med resultaterne er under udarbejdelse.
 
Sideløbende har vi udviklet og er aktuelt i gang med at teste et præ-operativt træningsprogram med intensiv konditions- og styrketræning under neoadjuverende kemoterapi til patienter med brystkræft i et klinisk lodtrækningsforsøg. Denne optimering af patienternes fysiske og psykiske formåen for at forberede dem bedst muligt til kræftoperationen, kaldes præhabilitering. Forskning inden for præhabilitering har vist lovende resultater, men der mangler endnu viden om kliniske effekter og biologiske mekanismer. Vi fokuserer på at inkludere alle patienter - også patienter med få ressourcer, som har multisygdom eller måske er er uvante med at dyrke motion. Dermed adresserer vi indirekte social ulighed i kræft.
 

Work Package 7 – ”Behandling på tværs”

Med implementeringsprojektet, OSCAR, ønsker vi at optimere tværsektoriel palliation til socialt sårbare patienter. Vi ved, at den palliative indsats kan reducere lidelser og fremme livskvaliteten i den sidste tid hos uhelbredeligt syge patienter med kræft. Med afsæt i det allerede eksisterende nationale ’Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft’ vil vi i samarbejde med de involverede sundhedsprofessionelle udvikle og implementere en model for forbedring af den basale palliative indsats. Med implementeringen af tidlig systematisk behovsvurdering og optimering af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem sygehus, kommune og praktiserende læge, håber vi at kunne forbedre livskvaliteten hos alle palliative patienter.
I projektet vil vi starte med at afdække barrierer og facilitatorer, som har indflydelse på implementeringen af den eksisterende nationale retningslinje. Efterfølgende, vil vi, i samarbejde med de involverede sundhedsprofessionelle, udvikle nye tiltag, som skal testes af tværsektorielt i den daglige kliniske praksis. Målet er at optimere og implementere nye forbedrede arbejdsgange med afsæt i de allerede eksisterende regionale aftaler og forløbsprogrammet.
Forskning viser, at der er ulighed i, hvem der bliver tilbud specialiseret palliation, og dette er med flere symptomer og forringet livskvalitet til følge for den palliative patient. Projektet stiler imod at favne alle palliative patienter med kræft, og derved også at hjælpe de allermest sårbare, således at de også for den rettidige og rette tværsektorielle palliative pleje.
Projektet er forankret på Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital og udføres i samarbejde med Vordingborg og Sorø Kommuner.

Andre kliniske projekter i Centerkernen:
 

PHILUCA

I centerkernen har vi haft mulighed for at starte et pilotprojekt op i samarbejde med fysioterapistuderende på professionsskolen Absalon. Projektet har til formål at undersøge om fysisk funktion og kropssammensætning har betydning for hvordan patienter med lungekræft kommer igennem deres forløb med onkologisk behandling. Vi tænker, at projektet kan danne basis for ny forskning om hvordan vi bedst kan vurdere dosis for patienterne, så flest muligt kommer igennem deres behandling med færrest muligt alvorlige bivirkninger. Vi er godt i gang med rekrutteringen og følger patienterne gennem 6 måneder efter deres diagnose.   
 

Øvrige samarbejdspartnere

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital:

Professor, overlæge Julie Gehl
Afdelingslæge Alexey Lodin
Ph.d. studerende Dina Melanie Sørensen
Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse og Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Syddansk Universitet: Professor Søren T. Skou
 
Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse, Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Sjælland Universitetshospital og Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Syddansk Universitet: Fysioterapeut, ph.d. studerende Lars Bo Jørgensen

Kirurgisk Afdeling, Slagelse Hospital og Center for Surgical Science, Sjællands Universitets Hospital, Køge: Læge, ph.d. studerende Rasmus Dahlin Bojesen

Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital:
Klinisk lektor Anne-Vibeke Lænkholm

Radiologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital:
Overlæge Silvia Gonzalez Ceballos
 
University Hospital NHS Foundation Trust, Southampton, England: Professor Sandy Jack
 
 

Kontakt 

Professor Susanne Oksbjerg Dalton,
(sdalt@regionsjaelland.dk / sanne@cancer.dk)

Post.doc. Gunn Ammitzbøll,
(gunnam@regionsjaelland.dk)

Ph.d. studerende Eva Kjeldsted Jensen,
(evakj@regionsjaelland.dk)

Ph.d. studerende Dina Melanie Sørensen, 
(dise@regionsjaelland.dk)


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.06.20
Opdateret
16.06.22
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger