Søg
 

Lungemedicinsk Forskningsenhed (PLUZ)

PLUZ (Pulmonary Research Unit, Zealand) er en forskningsenhed forankret på Næstved Sygehus, med forskning i lungekræft, lungehindesygdomme og kroniske lungesygdomme.


Adresse<br /> 
 Adresse
 Lungemedicinsk Forskningsenhed (PLUZ)
 Lungemedicinsk Ambulatorium, 
 Sjællands Universitetshospital
 Medicinsk Afdeling Roskilde
 Næstved Sygehus
 Ringstedgade 61, 4. sal
 4700 Næstved

Ring til os<br /> 
    Ring til os
    Tlf. 31 92 43 75
    Telefontid kl. 09.00-15.00 Skriv til os<br /> 
  Sociale Medier
​  PLUZ på Facebook her
  

   Skriv til os

   Skriftlig henvendelse til sekretariat:
   Send mail​

 

 


Igangværende forskningsprojekter

 

 

PLUZ engagerer sig både i egne og andres projekter ud fra erkendelsen af, at sammen er vi stærkere. Samarbejde og internationalt niveau er grundsten i PLUZ. PLUZ samarbejder derfor med forskere og klinikere i både indland og udland, og vore PhD-studerende har alle mindst én vejleder – dansk eller udenlandsk – med internationalt format.


Hurtig og patient-centreret udredning af alvorlig kræftsygdom

Individualiseret, hurtig, patientvenlig og patientinddragende udredning er afgørende ved mistanke om alvorlig sygdom. Kræft i lunge eller lungehinde er desværre hyppige og alvorlige kræftformer i Danmark. Godt 4.900 mennesker får konstateret lungekræft og et ukendt, men stort antal har spredning fra andre kræftformer til lungerne. Kræft mistænkes hos mange flere, og uvisheden i ventetiden er lige ubærlig hos dem, der får konstateret kræft, såvel som hos dem som, hvor mistanken bliver afkræftet. 

I PLUZ forsker vi i optimering af udredning af mistænkt kræft i lunge eller lungehinde. Vi forsker i kikkertundersøgelser (både bronkoskopi, EBUS og EUS-B), ultralyd, sammedagsundersøgelser, i svarmetoder, kommunikation, skanningsteknikker og i hurtig, blodprøvebaseret diagnostik (liquid biopsy) af mistænkt tilbagefald af lungekræft hos patienter med lungekræft, som ikke kan opereres.

PLUZ er hovedaktør i det nationale forskningsnetværk Pleura-EXACT, som har fokus at fremme forskning i lungehindesygdom, herunder mistænkt kræft i lungehinden (pleura). I tråd hermed er PLUZ også repræsenteret i Dansk Lungemedicinsk Selskabs Pleura-gruppe, og i det Europæiske lungeselskabs (ERS) arbejdsgrupper inden for lungehindesygdomme.

PLUZ samarbejder med simulationscenteret for Region Hovedstaden og Region Sjælland (CAMES, Rigshospitalet) om evidensbaseret uddannelse og oplæring. PLUZ deltager i SUPE-R-studiet som er initieret fra Klinisk Fysiologisk afdeling på Rigshospitalet, og omhandler tidlig detektion af tilbagefald af lungekræft ved PET-CT og blodprøver (liquid biopsy). 

PLUZ-personale, som er engageret  i ovenstående forskning:

​​Uffe Bødtger​
​​Paul Frost Clementsen​
Daniel Bech Rasmussen​
Ingrid C. Andersen​
Ida Skovgaard Christiansen​​
Katrine Fjællegaard​
Jesper Koefod Petersen​
Malene Støchkel Frank​
Gitte Alstrup​​
Katja Elise Hansen​

 

Ikke-farmakologisk behandling ved kronisk lungesygdomme

Astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er så hyppige, at stort set alle danskere har én eller flere i nærmeste omgangskreds med én eller begge sygdomme. Forekomsten af hver sygdom er omkring 300.000 danskere. De fleste har mild sygdom med få symptomer, men desværre har en betydende andel mange symptomer med begrænsning i fysisk kapacitet, meget komorbiditet og stor risiko for indlæggelse eller død. Ud over medicinsk behandling, findes flere ikke-medicinske behandlinger. KRAM-faktorerne er kendte eksempler herpå: Kost, rygning, alkohol og motion. 

I PLUZ forsker vi i optimering af ikke-farmakologisk behandling af mennesker med mange symptomer, dvs. det som kaldes dårligt kontrolleret sygdom, trods medicinsk behandling. Ikke-farmakologisk behandling omfatter fysioterapi, sangtræning og lungerehabilitering, og en del af vor forskning udføres i tæt samarbejde med PROgrez, som er forskningsenheden ved Afdeling for ergo- og fysioterapi, NSR.

På et mere grundvidenskabeligt niveau arbejder PLUZ på at afklare, om der ved KOL findes samme sammenhæng som ved astma, mellem øvre og nedre luftvejssygdomme (den såkaldte United Airways teori). 

PLUZ samarbejder med PROgrez om udvikling af et universelt rehabiliteringsprogram (Mobilize), og med firmaet O2Matic, samt forskere fra Hvidovre Hospital om udvikling af en hjemmeilt-robot mhp. at optimere tiden med normal iltmætning. PLUZ deltager i KOL-forsknings-netværket COP-TRIN ledet af professor Jens-Ulrik Stæhr Jensen (Herlev-Gentofte Hospital). 

PLUZ-personale, som er engageret  i ovenstående forskning:

​​Uffe Bødtger​
Karen Hjerrild Andreasson
Mette Kaasgaard​
Nicolai Aarup Obling​
Daniel Bech Rasmussen
Ingrid C. Andersen​
Gitte Alstrup

Farmakologisk behandling ved kronisk lungesygdomme

PLUZ er medlem af TrialNation (Innovationsfonden) og af Lungemedicinsk Netværk, der har som mål, at trække farma-sponseret forskning til Danmark. PLUZ har siden 2012 deltaget i flere end 10 lægemiddelprojekter i fase 2 eller fase 3 inden for KOL, astma eller pollen-allergi, med 2-4 samtidige projekter.

Mange projekter strækker sig over flere år, og involverer indsamling af store datamængder, herunder bronkoskopi, blodprøver, sputum, EKG, lungefunktioner og CT-skanninger. 

PLUZ samarbejder derfor med flere afdelinger i NSR, såsom Patologisk Afdeling, Radiologisk Afdeling og apotek, for at sikre optimal kvalitet af dataindsamling. 

PLUZ samarbejder med Kardiologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, i projekter om KOL og underbehandling af hjertesygdomme. ​

PLUZ-personale, som er engageret  i ovenstående forskning:

​​Uffe Bødtger​​
Kristine Richter Bendix
Dorthe Qvortrup Plougmann​
Daniel Bech Rasmussen​


Forskningsstrategi i PLUZ 2020 - 2023

​Forskningsstrategien i PLUZ understøtter den overordnede forskningsstrategi for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse (link​).

Forskningsstrategien for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse for 2020-2023 er blevet til i samarbejde med forskningsråd, forskere, patient- og pårørende-rådet og sygehusledelse.

Vision i PLUZ

 • At blive ledende indenfor pleuraforskning i Danmark.
 • ​At være et attraktivt valg f​or internationale og nationale kliniske studier inden for lungemedicin, særligt indenfor pleuraforskning og invasiv udredning.

Mission i PLUZ

 • ​Gennem forskning at forbedre udredning, behandling og pleje af patienter med lungesygdomme. 

Værdier i PLUZ

PLUZ har samme værdigrundlag som Medicinsk Afdeling 1, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse:
Overordnede mål

 • Lungemedicinsk forskning og PLUZ som enhed skal være mere synlig. Både for patienter, personale samt interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Forskningen skal forblive tæt på klinikken..
 • Øget årligt antal publikationer. Det oprindelige mål er mindst 25 peer reviewed artikler årligt, hvoraf en tredjedel skal være i tidsskrifter med impact factor >10.
 • Ansættelse af en ny ph.d.-studerende hvert år. 
 • Alle ph.d.-studerende skal have en international anerkendt medvejleder fra et ikke-dansk universitet.
 • Nationale multicenterstudier i samarbejde med større sites i Danmark.
 • Deltagelse i internationale kliniske studier. 
 • Ph.d.-studerende og klinikere udpeges som formænd komitémedlemmer af European Respiratory Society (ERS).
 • ​PLUZ skal repræsenteres i grupper, som udarbejder internationale retningslinjer (bl.a. ERS).
 • Opnå + 1 mio. kr. / år til projektstøtte i ekstern finansiering.
 • Kvalitetsløfte patientoplevelse og forståelse ved systematisk patientinddragelse.

Indsatsområder / tiltag

 • Afholde en årlig temadag for alle i PLUZ, hvor strategiplanen styrkes og udvikles og forskningsmedarbejdere udveksler viden.
 • Afholde månedsmøder i PLUZ med fast dagsorden, hvor handlingsplan gennemgås, alle giver status på projekt samt nyt fra ledelsen. 
 • Afholde ugentlige Journal Clubs.
 • PLUZ giver input fra forskningen til fælles nyhedsbrev fra M1.
 • Udarbejdelse af hjemmeside.
 • Udarbejde ensartet layout til posters og PP-præsentationer. 
 • Synliggøre forskning samt rekruttering af projektpatienter via sociale medier.
 • Forskere i PLUZ underviser læger i Slagelse og Næstved på morgenkonference to gange om måneden. 
 • PLUZ opstarter eget patientpanel i samarbejde med eksisterende ”Patient- og pårørende råd”. 
 • Deltage med præsentationer ved lokale, regionale og nationale møder og konferencer.
 • Deltage med præsentationer ved internationale konferencer.
 • Deltage i nationale forsknings-konsortier indenfor lungemedicin og kræftudredning.
 • Formandskab i Clinical Academic Group (CAG) Thoracic Cancer.

Årsrapporter

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.01.22
Opdateret
25.07.22
Link til denne side: