Søg
 

Lægesekretær i Hæmatologisk Afdeling

Introduktionsforløb og kompetenceudvikling.

Lægesekretærgruppen og funktioner på Hæmatologisk Afdeling

Lægesekretærgruppens opgaveportefølge rummer et anseeligt antal opgaver, der spænder over de akut indlagte patienter på sengeafsnit H60, de semiambulante patienter, samt patienter som kommer til kontrol og/eller behandlingsforløb i ambulatoriet. Foruden at dette afstedkommer en mængde administrative opgaver, giver det lægesekretærerne stor kontakt til patienter og pårørende i såvel sengeafsnit, Call-Center og ambulatorium.

Lægesekretærens hovedopgaver er koordinering af patientforløb i tæt samarbejde med patienter, læger og sygeplejersker. Derudover varetager de opgaver relateret til forskningsarbejde, D4 og kalenderadministration.

Derudover er der:

 • Lægesekretærmøder x 1 månedlig

 • Temadag x 1 årligt

 • MUS samtaler x 1 årligt.

I ambulatoriet bookes der fremmødetider til lægerne, til behandlinger samt telefonopkald fra hhv. læge- og plejegruppe.

I Call-Centret er der første-linje kontakt til patienter og pårørende, og Call-Centret bemandes dagligt af en lægesekretær og en sygeplejerske.

Lægesekretærerne arbejder i Sundhedsplatformen, hvor der er puljeopdelte arbejdsopgaver, som går på skift i lægesekretærgruppen.

Patientforløb

Hæmatologisk Afdelings patientpopulation er delt ind efter diagnoser og er delt på L (lymfom) og M (myeloproliferativt) afsnit. Dette gør, at patienterne får tæt og nær kontakt til de lægesekretærer, læger og plejepersonale, der tilhører deres team. Dette samarbejde omkring patienten prioriteres højt, da de Hæmatologiske patientforløb kan være komplekse og det giver muligheden for at have patienten i centrum samt have fokus på kommunikation og information.

I ambulatoriet arbejder lægesekretærgruppen efter princippet lægesekretær/læge makkerpar, hvor lægesekretæren bl.a. er med i konsulationsrummet. Dette bidrager til, at der er fokus på fire af hospitalets strategier; "Patienten som partner", "Klar kommunikation", "Suveræn kvalitet", og "Strømlinede forløb".

Foruden at det giver god læring for lægesekretærerne at være med inde i konsulationsrummet med læger/patienter/pårørende, giver det også patienten klarhed i, hvem der er deres kontaktlægesekretær og får et ansigt på lægesekretæreren. Endvidere arbejdes der med kommunikation og information i tæt samarbejde med de enkelte læger.

Introduktionsforløb

Vi ønsker et målrettet fokus på kerneopgaverne og der kan anvendes forskellige læringsmodeller, herunder undervisning og sidemandsoplæring.
 
Som en del af læringen i afdelingen, vil der være nogen kursusaktiviteter, som kan dække forskellige felter. Kurserne kan være et supplement til den læring, der foregår i afdelingen og i klinisk praksis.
 
Lægesekretærgruppen skal til stadighed udvikle ny læringsaktivitet, men der skal også være fokus på: 
 
 • Lægesekretær/læge makkerpar ordningen

 • Ambulant bookingaktivitet

 • Lægesekretær med læge på konsultationsrum i ambulatoriet

 • Lægesekretær, alene i stuegangsrummene på sengeafsnit H60

 • Call-center og opgaveløsning

 • Lægesekretærfaglig god kollegial adfærd

 • Tværfaglig opgaveløsning

 • Tværfaglig konferencer.​

Når afdelingen modtager en ny lægesekretærkollega, vil der være et introduktionsforløb i de første måneder. Her gennemgår man flere funktioner i afdelingen, indenfor lægesekretærernes arbejdsfelt. Der vil være en mentor tilknyttet den nye sekretær.

Kompetenceudvikling

Ved ansættelsens start bliver den nye sekretær tilmeldt Sjællands Universitets hospitals introduktionsprogram.
 
Derudover tilbydes kurser i:
 
 • Sundhedsplatformen, inkl. E-læring

 • Anvendelse af D4

 • Brand

 • Hjertestop

 • Derud​over er vi positivt indstillet overfor personlig udvikling og opfordrer til at man tager ansvar for egen læring og kompetenceudvikling, og derfor benytter de gratis udbud af kurser i Regionen og HK.

​Yderligere informationer

Kan rekvireres hos:

Ledende lægesekretær
Elin Roland Krieger
elrk@regionsjaelland.dk​​​

Souschef
Mette Grymer Jensen
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.06.17
Opdateret
13.06.22