Søg
 

Sygepleje i Hæmatologisk Afdeling

Læs om sygeplejen på Hæmatologisk Afdeling.

Sygeplejen​

Sygeplejen i afdelingen rummer en bred vifte af sygeplejefaglige opgaver, der spænder fra akutte, kritiske forløb til palliation og omsorg. 

Det tværfaglige samarbejde og udviklingen af dine kompetencer i forhold til de mange forskelligartede sygeplejeopgaver er højt prioriterede indsatsområder.

Sygeplejens referenceramme

Sygeplejen i afdelingen bygger på et holistisk menneskesyn, som giver mulighed for at afdække og forstå kompleksiteten i patientens livssituation, hvor pårørende er en vigtig del. 

Sygeplejens menneskesyn opfatter desuden mennesket som et unikt, aktivt, agerende og reagerende subjekt, der altid medvirker til udformningen af egen skæbne. 

Teori og praksis betragtes som nært forbundne og som indbyrdes påvirker/udvikler hinanden. 

Sygeplejen er situationsbunden, og skal tage udgangspunkt i en forståelse af den konkrete patient. 

Derudover arbejder sygeplejen evidensbaseret. 

Med baggrund i den sygeplejefaglige referenceramme gennemføres løbende sygeplejefaglige forsknings- og udviklingsprojekter i afdelingen. Projekterne gennemføres fortrinsvis som personcentrerede aktørinvolverende lokale praksisforskningsprojekter i forskellige faser af patientforløbet.

 

Patientforløb

 

De Hæmatologiske patientforløb er kendetegnet ved kompleks sygepleje. Medindragelse af pårørende er helt naturligt. Vi integrerer afdelingen med sengeafsnit og ambulatorie.

Et optimalt patientforløb forudsætter en målrettet tværfaglig indsats, og det tværfaglige samarbejde er højt prioriteret.

Samarbejdet med patient og pårørende prioriteres højt med et naturligt fokus på kommunikation og information.

Satsningsområder

 

I takt med at behandlingstilbuddene ændrer sig, ændres også patientforløbene med flere behandlinger i hjemmet og ambulante forløb til følge. Tilbuddene om sygepleje ændrer sig i takt hermed. 

Store satsningsområder i sygeplejen er initiativer som er sket på baggrund af den forskning, der er foretaget i afdelingen.

Vores satsningsområder i sygeplejen er:

 • ​Hjemmebehandling
 • Unge og Kræft
 • Kontaktpersonordning
 • Rehabilitering
 • Etablering af sygeplejekonsultationer
 • Patientuddannelse.

 

Sygeplejens kompetenceudvikling

I forløbet findes en række områder, der introduceres til i løbet af den første måned. Hæmatologisk afdeling har udpeget mentorer, som står for en del af oplæringen.
Som en del af strategien for kompetenceudvikling i Hæmatologisk Afdeling, tilbyder vi en række kurser under ansættelsen. Kurserne skal ses som et supplement til den læring, der foregår i klinisk praksis. Vi lægger vægt på, at der i de enkelte afsnit arbejdes målrettet med til stadighed at udvikle læringsmuligheder bl.a. igennem:
 • Kliniske makkerpar
 • Refleksionsmøder
 • Sygeplejefaglige konferencer
 • Tværfaglige konferencer
 • Supervision
 • Falig vejledning
 • Undervisning i specifikke emner.
Det syn man har på, hvordan læring opnås, har betydning for den måde man planlægger et givent læringsmiljø på.
Afdelingens grundlæggende læringsramme er aktionslæring, som er en samlet betegnelse for praksisnære tilgange og metoder til at skabe læring i praksiskontekster.

 

Kurser

Ved ansættelsen bliver man automatisk tilmeldt Sjællands Universitetshospitals introduktionsprogram. Én gang om året deltager nyansatte i et Hæmatologisk grundkursus.
Derudover tilbydes kurser i:
 • Sundhedsplatform
 • D4
 • Brand
 • Hjertestop
 • E-læringskursus i medicinsk kræftbehandling
 • Praktisk oplæring i Medicinsk Kræftbehandling i afdelingen.
Afdelingen tilbyder også mulighed for at deltage i nationale samt internationale konferencer omhandlende relevante områder.
Når man har været ansat i 2 år på Hæmatologisk Afdeling har man mulighed for at deltage i et videregående Hæmatologisk kursus for sygeplejersker.
Klinikken deltager aktivt i udviklingen af diplomuddannelse i kræftsygepleje og specialuddannelse til kræftssygeplejerske, som begge udbydes af professionshøjskolen Metropol.
Deltagelse i videregående Hæmatologisk kursus samt deltagelse i diplomuddannelse, specialuddannelsen eller masteruddannelse, drøftes på de årlige MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS).

 

Yderligere informationer

Klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejerske
Lasse Sundenæs
lasu@regionsjaelland.dk​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.06.17
Opdateret
13.06.22