Søg
 

Social støtte

Social støtte/rettigheder ved kronisk hudsygdom

​Støttemuligheder

Enhver har mulighed for at få kontakt med en socialrådgiver ved kommunen og søge vejledning i forhold til sin situation.

De fleste socialrådgivere er specialiserede inden for et bestemt område inden for lovgivningen om offentlige ydelser. Det kan fx være inden for lovgivningen om arbejdsmarkeds-og beskæftigelsesforhold, boligstøtte, sygedagpenge osv.
Når det drejer sig om en langvarig eller kronisk sygdom, kan der være et
behov for at søge støtte inden for flere af de lovgivningsmæssige områder.

Socialrådgivere på sygehuse vil som regel være bredt orienterede inden
for de forskellige områder og have et overblik over, hvilke muligheder
man har for at få støtte i forbindelse med sin kroniske sygdom.

Er man i behandling på et sygehus (indlagt eller ambulant), har man mulighed for at få kontakt med sygehusets socialrådgivere.
I modsat fald må man henvende sig hos en socialrådgiver i kommunen.

I det følgende er der listet de forskellige muligheder for at søge støtte.
De angivne beløb er gældende pr. 01.01.2014.

Børn og unge under 18 år. Merudgifter ved forsørgelse af sygt barn 

Kommunen yder dækning til nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år, der har en kronisk sygdom eller et
handicap, eller har en langvarig og indgribende lidelse.

Ydelsen dækker merudgifter i forhold til forsørgelsen af et rask barn, og
der er en bagatelgrænse på kr. 377 pr. måned. Det betyder, at der som
minimum skal sandsynliggøres eller dokumenteres merudgifter svarende
til kr. 377 x 12 eller kr. 4.524 inden for et år, før ydelsen kommer til
udbetaling. Ydelsen er uafhængig af indkomst og skattefri.

Sygdommen eller handicappet skal dokumenteres over for kommunen
ved lægelige oplysninger.

Mener man sig berettiget til merudgiftsydelse, er det en fordel at udfærdige en oversigt over ens merudgifter i forbindelse med ansøgning til kommunen, fx udgifter til medicin, creme, tøj, transport m.m.

Bevilges hjælpen, vil den blive ydet i henhold til Lov om Social Service §41 – Merudgiftsydelse.

Tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af sygt barn

 Kommunen kan yde lønkompensation til en forælder til et barn under
18 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende/kronisk lidelse.
 

Lønkompensation ydes med et fast beløb på kr. 28.443 pr. måned.
Forudsætningen for at få lønkompensation er, at det er påkrævet, at barnet passes hjemme i kortere eller længere tid af helbredsmæssige grunde og i henhold til aftale med den behandlende læge.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste søges i hjemkommunen, vedlagt lægelige oplysninger, der begrunder ansøgningen.
Ved bevilling fra kommunen ansøges der om orlov uden løn fra arbejdsgiveren.
Det er muligt for forældre at dele en orlov.
Bevilges hjælpen, vil den blive ydet i henhold til Lov om Social Service §42.

Voksne, støtte til studerende under SU

Studerende med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller som har betydelige begrænsninger med hensyn til evnen til at påtage sig erhvervsarbejde ved siden af studierne, har mulighed for at søge et handicaptillæg ved siden af sit SU stipendium.

Yderligere oplysninger fås hos Statens Uddannelsesstøtte.

Hvis ikke man er berettiget til handicaptillæg, kan der søges hjælp via
Socialforvaltningen.

Studerende over 18 år, der oppebærer SU og har store udgifter til medicin, kan rette henvendelse til Socialforvaltningen med henblik på økonomisk støtte. Hjælpen vil blive bevilget i henhold til en individuel økonomisk vurdering. Det vil sige, at det afhænger af, hvilket rådighedsbeløb den studerende har, når løbende faste og rimelige, nødvendige udgifter er betalt.

Bevilges hjælpen, vil den blive ydet i henhold til Lov om Aktiv Socialpolitik §82.

I lovteksten står der:
»Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvist ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem.
Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det
offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde
er lægeligt velbegrundet.«

Yderligere oplysninger fås på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside:
http://bm.dk/ eller https://www.retsinformation.dk/.

Behov for jobskifte/revalidering

Ved et behov for jobskifte pga. en kronisk lidelse kan der ydes støtte i
henhold til revalideringsbestemmelserne i Loven om aktiv socialpolitik
(§46 - §69) og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

I henhold til lovgivningen er det muligt at blive revalideret eller omskolet
til et erhverv man kan magte, trods den kroniske lidelse. Sammen med
sagsbehandleren i kommunen finder man frem til en realistisk erhvervsplan, hvor der tages hensyn til helbred, evner og interesser.

Revalideringen kan bestå af flere forskellige aktiviteter, fx:
• jobtræning
• virksomhedsrevalidering i form af optræning eller oplæring i en offentlig
eller privat virksomhed
• uddannelse
• hjælp til etablering af selvstændig virksomhed

Revalideringsydelsen ligger på dagpengeniveau for personer over 25 år.
For personer under 25 år er ydelsen det halve, medmindre man forsørger
et barn i hjemmet eller hidtil har haft indtægter, der berettiger til højeste
dagpengeniveau.

Revalideringsydelsen ydes som hovedregel maximalt i 5 år.

Hvis helbredstilstanden umuliggør revalidering skal kommunen vurdere,
hvilke andre forsørgelsesmæssige foranstaltninger ansøgeren har behov
for.

Lov om dagpenge - §56 aftale

Hvis en kronisk/langvarig lidelse medfører en forøget sygdomsrisiko
med et fravær på mindst 10 dage årligt, har lønmodtagere mulighed for
at indgå en såkaldt § 56 aftale.

§ 56 aftalen er en trekantsaftale mellem den kronisk syge, arbejdsgiveren og hjemkommunen. Den bevilges normalt for to år ad gangen.

Den betyder, at både private og offentlige arbejdsgivere kan fritages for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, dvs. de første 30 hverdage af en sygdomsperiode, når sygemeldingen gælder den kroniske lidelse. Aftalen kan også dække ambulant behandling i forbindelse med sygdommen.

Lønmodtagere med en kronisk/langvarig lidelse kan indgå en § 56 aftale,
hvad enten de har ret til løn eller dagpenge under sygdom, og uanset
om de er privat eller offentligt ansat.

Personer med en kronisk/langvarig lidelse på revalideringsydelse eller i
fleksjob er berettiget til sygedagpenge fra kommunen fra første sygedag.

Der kan rettes henvendelse til sygedagpengeafdelingen i kommunen for
at få yderligere information samt få tilsendt et skema. Skemaet udfyldes af arbejdsgiveren samt ansøgeren selv. Kommunen indhenter derefter
oplysninger hos behandlende læge.

Fleksjob med løntilskud

Fleksjob er et job med løntilskud fra det offentlige på særlige vilkår og kan oprettes hos både private og offentlige arbejdsgivere. Selvstændige er også omfattet af ordningen.

Fleksjob kan oprettes til personer fra det fyldte 18. år og til folkepensionsalderen, når der er tale om en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen, og der ikke kan opnås eller fastholdes beskæftigelse på
almindelige betingelser.

Revalidering skal være udelukket, og man må ikke modtage førtidspension.

Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden: https://star.dk/indsatser-og-ordninger/indsatser-ved-sygdom-nedslidning-mv/fleksjob/

Førtidspension

 For at få tilkendt offentlig helbredsbetinget førtidspension skal arbejdsevnen være varigt nedsat i et sådant omfang, at patienten fremover ikke
kan blive selvforsørgende gennem et arbejde. Dette skal være afprøvet og dokumenteret ved relevante foranstaltninger.
 

Som udgangspunkt kan der ikke tilkendes førtidspension til personer
under 40 år, medmindre der er så betydelige begrænsninger i funktionsevnen, at arbejdsevnen ikke kan fastholdes eller udvikles.

Personer i alderen 18-39 år kan ved behov tilkendes en helhedsorienteret
indsats i form af et individuelt tilrettelagt ressourceforløb.

Yderligere oplysninger fås på: https://star.dk/ydelser/pension-og-efterloen/folkepension-og-foertidspension/foertidspension-ny-ordning/betingelser-for-foertidspension/

Henvendelse ang. førtidspension skal ske til hjemkommunen.

Merudgifter i forbindelse med kronisk sygdom - voksne

Personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan ansøge om dækning af merudgifter relateret til sygdommen i henhold til Servicelovens §100 (fx egenudgifter til medicin, cremer m.m.). Der skal være tale om en sygdom, hvis konsekvenser har indgribende følger i den daglige tilværelse – fx at der er behov for personlig bistand.

Der skal sandsynliggøres/dokumenteres merudgifter på mindst kr. 6.000
årligt, svarende til mindst kr. 500 pr. måned.

Merudgiftsydelsen søges i kommunen.
Ansøgningsblanket fås hos kommunen eller digitalt på Borger.dk ved
anvendelse af NemID.

Bevilges hjælpen, vil den blive ydet i henhold til Lov om Social Service
§100 - Merudgiftsydelse.

Yderligere oplysninger om Lov om Social Service på www.retsinfo.dk og
www.sm.dk.

 Alle aldersgrupper, tilskud til medicin ved kronisk sygdom

Personer, der har et stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for
lægemidler kan søge kronikertilskud ved Sundhedsstyrelsen.

Bevillingen forudsætter årlige udgifter til tilskudsberettigede lægemidler
på mindst kr. 21.515 for børn og unge under 18 år og mindst kr. 17.468 for voksne.
Det svarer til en egenudgift på kr. 3.775 årligt for både børn og voksne.
Bevillingen giver 100% tilskud resten af tilskudsåret, når egenudgiften
overstiger dette beløb.

Bevillingen udstedes for 5 år, dvs. træder i kraft, når egenudgiften overstiger ovenstående beløb.

Der vil være tilskud til alle former for tilskudsberettiget medicin, også selv om medicinen ikke er rettet mod den kroniske sygdom.

Ansøgning om tilskud sendes af lægen til Sundhedsstyrelsen.
Det anbefales at gemme kvitteringer, idet en kronikerbevilling i visse tilfælde kan gives med tilbagevirkende kraft.

Bevilges hjælpen, vil den blive ydet i henhold til Sundhedslovens §147.

Enkelttilskud til medicin

Enkelte præparater er uden offentlige tilskud. De indgår derfor ikke i opgørelsen af udgifter til tilskudsberettiget medicin.

Der kan søges enkelttilskud, hvorefter de almindelige tilskudsregler dækker.
Ansøgning om enkelttilskud sendes via lægen til Sundhedsstyrelsen.
Det anbefales at gemme kvitteringer, da bevilling om enkelttilskud i visse
tilfælde kan gives med tilbagevirkende kraft.

Yderligere oplysninger ang. medicintilskud fås på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside: www.sundhedsstyrelsen.dk.

Hjælpemidler

Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:
• i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
• i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
• er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv

Der kan fx søges støtte til hjælpemidler såsom tubegaze, bandage og
bomuldshandsker, men det vil bero på individuelle skøn, idet der ikke
findes faste retningslinjer for, i hvor høj grad det bevilges.

Ansøgning om støtte til hjælpemidler skal sendes digitalt til kommunen via www.borger.dk med anvendelse af NemID.

Bevilges hjælpen, vil den blive ydet i henhold til Lov om Social Service
§112.

Helserejser

Muligheden for at blive indstillet til en helserejse med behandlingsophold
beror på en lægelig vurdering.
Der skal som regel være tale om, at behandlingsrejsen træder i stedet for
en hospitalsindlæggelse. Ansøgningsskemaer sendes til regionen og findes på hudafdelingen på sygehuset eller hos speciallægen i hudsygdomme.

Hvis lægen indstiller til en behandlingsrejse, er det regionens sygehus og
sundhedsforvaltning, der skal godkende at afholde udgifterne til rejse,
behandling og ophold, og med hensyn til dette er der varierende praksis i de forskellige regioner.

Bliver behandlingsopholdet bevilget, skal patienten selv bestille rejsen.
Al information m.v. omkring rejse, ophold og behandling foregår derefter
direkte mellem patienten og rejsearrangøren.

Såfremt regionen giver afslag på at betale rejsen, og man alligevel ønsker at rejse, er der mulighed for i begrænset omfang at søge tilskud til et behandlingsophold fra Albert Olsens Rejsefond gennem Helserejser.
Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos Helserejser, som også besvarer
spørgsmål vedrørende tilskud og ansøgning.

Flere oplysninger på www.helserejser.dk.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.04.18
Opdateret
19.05.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rdss
 

 Visitkortvælger