Søg
 

Hvad er Recovery?

Recovery betyder at komme sig. Når man rammes af psykisk sygdom, er det vigtigt at holde fast i, at langt de fleste kommer sig efter deres sygdomsforløb. Og selv hvis sygdommen bliver med en, er livet foranderligt med både mindre gode og gode perioder.

​Tegning af Frits Ahlefeldt​​​​​​​​​​​​​​​​

At komme sig gennem og efter psykisk sygdom kan involvere både kliniske faktorer (fx medicin og terapi) og en række personlige og livsmæssige forhold, hvoraf særligt den enkeltes levede liv, konkrete livssituation og netværk har stor betydning. Sammen og i den rette balance har alt dette betydning for den enkeltes recovery. I Psykiatrien i Region Sjælland arbejder vi derfor med både klinisk og personlig recovery.

Målet med den kliniske recovery er symptomfrihed eller kontrol over symptomer, sådan at livet kan leves uden eller med minimal støtte. Med den personlige recovery er målet, at alle, der for en tid er patienter i Psykiatrien, kan opnå at leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv – med eller uden symptomer.  

Recovery handler altså ikke udelukkende om at reducere symptomer, men også om, at man selv er tilfreds med sit liv, ser positivt og lyst på fremtiden og føler, at man er en del af fællesskaber, hvor man aktivt bidrager positivt for sig selv og for andre. Det vil variere fra person til person, hvornår livet opleves sådan, men forskere har fundet frem til fem faktorer, som kan ses som ’byggestenene’ i, at livet opleves at være netop tilfredsstillende, håbefuldt og med en oplevelse af, at man bidrager som menneske. Disse faktorer forkortes CHIME. 

CHIME står på dansk for:
C = Forbundethed (Eng.: Connectedness)
H = Håb og Fremtidsoptimisme
I = (Positiv) Identitet
M = Meningsfuldhed
E = Empowerment (eller Handlekraft) 

Du kan læse mere om CHIME her.

 

 

Tegning af Frits Ahlefeldt

Recovery er en personlig proces - og styrkes, når CHIME styrkes 
De fem faktorer i CHIME-modellen er alment menneskelige. Det er ikke kun mennesker med psykisk sygdom, der har et grundlæggende behov for gode relationer, håb, en positiv selvfølelse, mening i livet og en oplevelse af kontrol over eget liv for at føle sig godt tilpas. Men når man er ramt af psykisk sygdom, kan de fem faktorer være sat mere eller mindre ud af spil i kortere eller længere perioder. 

 

Vejen mod recovery vil være en personlig, unik og kompleks proces for hvert enkelt menneske, der rammes af psykisk sygdom. Derfor arbejder vi i Region Sjælland aktivt med at støtte og styrke patienterne i deres recoveryprocesser ved at arbejde med CHIME-elementerne i det daglige arbejde. 

CHIME i hverdagen handler fx om:

  • At fokusere på sine egne og sine omgivelsers ressourcer
  • At fastholde håbet om bedring og troen på et godt liv
  • At finde mening i sin historie og sin situation
  • At bevare og opbygge gode relationer, der styrker muligheden for at være en del af gode fællesskaber
  • At holde fast i sig selv som andet end syg og med tiden forlade rollen som patient igen
  • At fastholde eller genopbygge en følelse af kontrol over sit eget liv og sin recoveryproces

Betydningen af håb

Beretninger og erfaringer fra mennesker, der er kommet sig fra psykisk sygdom, understreger ofte, at håb spiller en afgørende rolle i recoveryprocessen. Når man rammes af psykisk sygdom, kan det i kortere eller længere perioder være svært at holde fast i håbet og troen på, at det bliver bedre. Derfor er det afgørende at møde mennesker undervejs i den personlige recoveryproces, der hjælper med at fastholde håbet og ser den enkeltes ressourcer i de perioder, hvor man ikke selv kan.
I Psykiatrien i Region Sjælland fokuserer vi på at støtte arbejdet med at finde håb igen, hvis det i perioder er lille eller måske helt væk på grund af de udfordringer, en psykisk sygdom kan give. 

Recovery sker sammen med andre

Det er vigtigt at huske, at behandling i psykiatrien kun sker i kortere eller længere perioder af livet, og at størstedelen af livet foregår udenfor psykiatrien. Derfor er det vigtigt at bevare kontakten til sit netværk og deltage i fællesskaber og aktiviteter i så høj grad, som det er muligt gennem hele forløbet. 

For de fleste vil et forløb i psykiatrien også betyde forandringer i livet for de pårørende og ens nærmeste, ligesom de mennesker, man har nærmest kan støtte og bidrage aktivt til recoveryprocessen. Derfor er en vigtig del af behandlingen i Region Sjælland også at styrke og inddrage de pårørende og/eller andre i netværket. 

Her kan du læse mere om, hvordan vi samarbejder med pårørende og om vores tilbud til pårørende. ​​

Andres egne erfaringer kan støtte recovery

Adskillige forskningsstudier viser, at mødet med andre mennesker, der selv har erfaring med psykisk sygdom har en positiv effekt på recoveryprocessen. At møde andre med egne erfaringer kan give håb om bedring, fordi de selv har været igennem en recoveryproces og er levende eksempler på, at det kan lade sig gøre at komme sig. 

Derfor kan du i Psykiatrien i Region Sjælland møde mennesker med egne erfaringer flere steder: 

 

 
 

Tegning af Frits Ahlefeldt

Kilder:

Leamy, M., Bird, V. et al. (2011): Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis. The British Journal of Psychiatry 199, pp. 445-452 

Stjernegaard, K., & Villesen, B. (2020). Peerstøtte. In N. Buus, B. Askham, L. L. Berring, L. Hybholt, K. Stjernegaard, & E. S. Tønder (Eds.), Psykiatrisk Sygepleje (2. udgave, pp. 521–540).

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.06.15
Opdateret
21.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60
 

 Links

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk