Søg
 

Jane Fjermestad-Noll, ph.d.-afhandling

Overlæge Jane Fjermestad-Noll, jane.fjermestad-noll@regionh.dk

​"Narcissism and Depression. Personality pathology, psychological factors and pattern of depressive symptoms in patients with narcissistic disturbances" 

Udgået fra Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Forsvaret 7. oktober 2019
 

Vejledere: Professor, ph.d., dr.h.c. Erik Simonsen, KU; Adj. professor Bent Rosenbaum, KU; Ass. professor Elsa Ronningstam, Harvard Medical School; seniorforsker Bo Bach, Ph.d.

 
Dansk resumé
 
Baggrund
Narcissistiske forstyrrelser og Narcissistisk Personlighedsforstyrrelse kan forstås som en gennemgående, manglende evne til at regulere selvfølelsen. Dette opstår med baggrund i identitetens opbygning omkring et falskt, grandiost selv-billede. Narcissistisk patologi kan manifestere sig på to måder, som grandios narcissisme eller som sårbar narcissisme. Både grandiose og sårbare manifestationer kan udtrykke sig på åbenlyse og på skjulte måder. Patienter med Narcissistisk Personlighedsforstyrrelse udvikler ofte depressive symptomer som et resultat af mangelfuld intrapsykisk regulering af følelser og interpersonelle vanskeligheder. Psykologiske faktorer som skam og aggression samt personlighedstræk som perfektionisme regnes for at være fremtrædende hos disse patienter og kan muligvis udgøre prædisponerende faktorer for at udvikle depression. Depressive tilstande hos disse patienter kan umiddelbart ligne depression, men ved nærmere undersøgelse vil man finde, at sammensætning og karakteren af de depressive symptomer er samsvarende med karakterologiskbaserede dysthyme reaktioner, også kaldt karakterologisk depression.
 
Formål 
Formålene med den aktuelle undersøgelse var at beskrive den narcissistiske patologi ved at benytte den Alternative Model for Personlighedsforstyrrelser for DSM-5 og at identificere mønstre af depressive symptomer i disse patienter. Yderligere var formålet med undersøgelsen at måle forekomsten af skam, aggression og perfektionisme, da disse vurderes at udgøre vigtige følelser og træk hos disse patienter, og muligvis er disponerende faktorer for udvikling af depression. Til sidst var formålet at udføre et reviewstudie af litteraturen angående den psykoterapeutiske behandling af depressive symptomer hos patienter med narcissistiske forstyrrelser.
 
Metode
Et tværsnitsstudie blev gennemført ved Psykiatrisk Klinik Holbæk og Slagelse, Region Sjælland. Patienter henvist til behandling blev screenet med SCID-5-PD-Q og BDI-II. Patienter, der kvalificerede til inklusion, blev interviewet med SCID-5-PD og M.I.N.I. Inkluderede patienter blev interviewet med Levels of Personality Functioning Scale and Newcastle Diagnostic Depression Scale. Yderligere gennemførte de følgende selv-rapporterings skalaer: PID-5, Pathological Narcissism Inventory, Internalized Shame Scale, Multidimensional Perfectionism Scale and Buss Perry Aggression Questionnaire. Patienterne blev opdelt i to grupper: Deprimerede patienter med Narcissistisk Personlighedsforstyrrelse og deprimerede patienter uden Personlighedsforstyrrelse.
 
Resultater og konklusion
Resultaterne blev opnået ved at sammenligne de to grupper og ved at undersøge for korrelationer mellem de forskellige mål.
Der var signifikant forskel mellem de to grupper i forhold til næsten alle mål, og resultaterne afstedkom de følgende konklusioner:
Den Alternative Model for Personlighedsforstyrrelser var ikke et nøjagtigt instrument til at identificere Narcissistisk personlighedsforstyrrelse i denne patientgruppe. Instrumentet kan dog benyttes til at lave et individuelt kort over psykopatologi, som kan være anvendeligt under behandlingsforløbet.
Newcastle Diagnostic Depression Scale var et godt instrument til at adskille de to grupper og er nyttigt for at kunne genkende karakterologisk depression i denne patientgruppe.
Patienter med Narcissistisk Personlighedsforstyrrelse og depression udviser generelt overvejende sårbare narcissistiske træk, ledsaget af lavt selvværd. Pathological Narcissism Inventory, PNI, er et godt instrument til at måle narcissistisk patologi i denne patientgruppe.
Der ses forhøjede niveauer af skam i patienter med NPD. Perfektionisme er muligvis et almindeligt træk hos patienter med NPD. Der ses forhøjede niveauer af aggression hos patienter med NPD, som kan manifestere sig i form af, fysisk aggression, verbal aggression, fjendtlighed og vrede .
Der ser ud til at være et betydeligt samspil mellem skam, aggression og perfektionisme i patienter med NPD, og disse psykologiske faktorer udgør muligvis kernefølelser i denne patientgruppe. Skam, aggression og perfektionisme kan være disponerende faktorer for udviklingen af depression i patienter med NPD.
Reviewet identificerede de følgende aspekter som værende centrale ved den psykoterapeutiske behandling af narcissistiske forstyrrelser:
Tilstrækkelig viden om narcissistisk psykopatologi og dens forskellige manifestationer, er afgørende for at genkende den narcissistiske patologi, som er årsagen til de depressive symptomer.
Tilstrækkelig håndtering af narcissistiske forsvarsmetoder samt psykologiske faktorer som skam, aggression og perfektionisme, er afgørende for at kunne opnå en behandlings alliance.
En stabil behandlingsalliance er vigtig for at undgå præmatur afslutning af behandlingen og for at opnå gode behandlingsresultater.
Terapeutisk behandling kræver tilstrækkelig viden om og håndtering af særlige former for overføring og modoverføring, som opstår under terapien.
 
Perspektiver
Dette studie bidrager med nyttig, replicerbar og generaliserbar klinisk viden om narcissistisk patologi, karakterologisk depression samt forekomsten af skam, aggression og perfektionisme hos disse patienter. Reviewet giver et overblik over de forskellige terapeutiske metoder for disse patienter. Mere forskning er påkrævet for at få mere nøjagtig viden på dette område, især hvad angår den Alternative Model for Personlighedsforstyrrelser samt Newcastle Diagnostic Depression Scale.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.10.19
Opdateret
14.04.20
Link til denne side:
Andre sider under Ph.d.-studium
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70