Søg
 

Uddannelsesmuligheder

I Psykiatrien er der rig mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt, uanset hvilken faggruppe du repræsenterer.

Psykiatriens forskellige tilbud om efter- og videreuddannelse og mere praksisnær kompetenceudvikling skal bidrage til at sikre høj kvalitet i både den enkeltes faggruppes kompetencer og i det tværprofessionelle samarbejde om og med patienten og patientens netværk.

Alle vores aktiviteter tager afsæt i Psykiatriens overordnede visioner og målsætninger.

Efteruddannelse

Vi prioriterer kompetenceudvikling højt. Derfor vil du løbende blive tilbudt efteruddannelse i form af kurser, uddannelse eller sidemandsoplæring.
 
Psykiatrien har også en tværfaglig uddannelsespulje til længerevarende uddannelser, hvorfra der kan søges midler to gange årligt. 
 

Grunduddannelser

Læringsmiljøer og læringsmuligheder til elever og studerende.

 

Specialpsykolog uddannelse

Specialpsykologuddannelsen er en 4-årig psykologfaglig videreuddannelse til autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig inden for henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.
Uddannelsen udbydes af Danske Regioner og er anerkendt som en kompetencegivende sundhedsfaglig videreuddannelse.

Psykiatrien udbyder hvert år uddannelsesstillinger indenfor både voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

 

Lægelig videre uddannelse

I Psykiatrien Region Sjælland ønsker vi at skabe og vedligeholde et uddannelsesmiljø, der er attraktivt for yngre læger, der søger speciallægeuddannelse i regionen, og som er med til at sikre speciallægeuddannelse af høj faglig kvalitet.

Vi arbejder målrettet med at sikre kvalitet og effektivitet i den lægelige videreuddannelse på tværs af vores afdelinger for

Voksenpsykiatri og Børne- og ungdomspsykiatri herunder at sikre koordinering af videreuddannelsestiltag og vidensdeling.

 

Specialuddannelse for sygeplejersker
Psykiatrisk sygepleje 

Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje er en 1-årig kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker.

 

Efteruddannelsesforløb for social- og sundhedsassistenter

Kompetenceudviklingsforløbet (KUA-Psyk) for social- og sundhedsassistenter er et nyudviklet forløb i et samarbejde mellem Psykiatrien og regionens to SOSU-skoler. Det varer i alt 24 dage og består af fire forskellige AMU-kurser med fokus på klinisk psykiatrisk praksis, somatiske lidelser hos psykisk syge borgere samt udvikling af praksis. Forløbet gennemføres to gange årligt og afsluttes med et uddannelsesbevis.

 

Forskning

 

I Psykiatrien er forskning et højt prioriteret indsatsområde. Vi har Psykiatrisk Forskningsenhed, hvis formål er at bedre diagnosticering og behandling af sindslidelser mhp. at forbedre kvaliteten i patientbehandlingen. Endvidere et velfungerende forskningsmiljø. Vi tilskynder kandidat og ph.d. studier både for læger, sygeplejersker og andre personalegrupper. 

 

Kompetencecenter for Relationer og Deesskalering

Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering er et forsknings- og formidlingscenter, der understøtter Psykiatrien i Region Sjællands
vision om strategisk, evidensbaseret og målrettet, at forebygge både vold og tvang.

 

Psykiatrisk Uddannelse inden for Læringslaboratorier og Simulationstræning
(Projekt PLUS)

Psykiatrien er i gang med at etablere det første læringslaboratorie – Læringslab Roskilde. Vi etablerer Læringslab i den tidligere portnerbolig på matriklen i Roskilde for Psykiatrien Øst og Børne- og Ungdomspsykiatrien.
 
Vi udvikler virkelighedsnære læringsrum, hvor der er plads til at øve sig, begå fejl og mulighed for refleksion. Læringslaboratorier kan fx indeholde fiktive medicinrum og simulationstræning.

I Skills stations samarbejder grupper om praksisnære scenarier, og Virtual reality giver mulighed for fx at sætte sig i patientens sted.

Medarbejdere, elever og studerende vil få mulighed for at øge deres viden, træne færdigheder og udvikle nye kompetencer - i grupper eller alene, med instruktion eller som selvlæring.

Projektet vil blive udbredt til Slagelse og Vordingborg i 2021.
 
Oprettet
28.01.20
Opdateret
18.06.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00