Søg
 

Farlighedsdekret

Læs mere om det at blive indlagt på et farlighedsdekret.

De fleste patienter på Sikringen indlægges på et farlighedsdekret i henhold til Psykiatrilovens §40 

For at blive indlagt på et farlighedsdekret skal patienten være indlagt på en psykiatrisk afdeling eller være indsat i en af Kriminalforsorgens institutioner (fængsler).

Betingelsen for afsigelse af et farlighedsdekret er, at patienten er sindssyg og vedvarende udsætter andres liv for fare. Der skal altså være fare for andre. Fare for patienten selv, betinger ikke indlæggelse på Sikringsafdelingen.

Det er endvidere en betingelse, at der er gjort, hvad der skønnes muligt for at behandle patienten ud af farligheden, inden der søges Justitsministeriet om et farlighedsdekret.

Proceduren for at opnå et farlighedsdekret er, at overlægen, hvor patienten befinder sig, skriver en ansøgning til Justitsministeriet, hvori det begrundes, at patienten er sindssyg og vedvarende udsætter andres liv for fare. Det skal ligeledes beskrives, hvad der er gjort for at forsøge at behandle patienten ud af  farligheden. Anmodningen sendes til Justitsministeriet, der i løbet af ganske få dage sender anmodningen til udtalelse i Retslægerådet.
Indenfor 5 dage giver Retslægerådet sin indstilling til, hvorvidt der skønnes at være grundlag for et farlighedsdekret og Justitsministeriet beslutter herefter, om der skal afsiges farlighedsdekret.

Efter afsigelse af et farlighedsdekret bør der ikke gå mere end 1 uge, før patienten kan modtages på Sikringen. Der kan dog i perioder være en venteliste, der ikke gør det muligt at opfylde dette mål.

Efter Justitsministeriet har afsagt farlighedsdekret, skal lovligheden af dette farlighedsdekret prøves ved den lokale byret i Nykøbing Sj.

Kontaktpersonordning

Hver patient får ved indlæggelsen 1-2 kontaktpersoner, som skal tage sig af patienten under indlæggelsen.
Kontaktpersonordningen betyder, at patienten ved, hvem der specielt vil tage sig af patienten under indlæggelsen. Det er en person, som vil følge patienten tæt under indlæggelsen og derfor vil være godt orienteret om patientens behandlingsforløb.
Under indlæggelsen vil kontaktpersonen have planlagte samtaler med patienten, og det er den person, som patienten altid kan gå til med spørgsmål eller problemer.
Når kontaktpersonen ikke er til stede pga. ferie, sygdom eller andet, er der altid en anden, der træder til som kontaktperson.

Udskrivning

Patienter indlagt på et farlighedsdekret kan kun udskrives efter at Justitsministeriet har ophævet farlighedsdekretet.

Enhver patient, der er indlagt på Sikringsafdelingen på et farlighedsdekret, kan begære farlighedsdekretet ophævet, når der er gået 2 måneder efter at farlighedsdekretet blev afsagt eller efter der sidst er truffet ny afgørelse i sagen. Såvel overlægen i afdelingen som patienten eller dennes bistandsværge/patientrådgiver kan rejse spørgsmålet om farlighedsdekretets ophævelse.

Når Justitsministeriet får en anmodning om ophævelse af et farlighedsdekret, udbeder Justitsministeriet sig en lægeerklæring fra den behandlende overlæge på Sikringsafdelingen. Justitsministeriet sender denne erklæring til Retslægerådet, der vurderer sagen og kommer med en indstilling til Justitsministeriet. Det tager sædvanligvis 6 uger fra spørgsmålet rejses overfor Justitsministeriet, til Justitsministeriet afgiver svar.

Såfremt Justitsministeriet ophæver farlighedsdekretet, bør patienten straks herefter (så hurtigt som muligt) udskrives fra Sikringsafdelingen. Patienten udskrives sædvanligvis til en Retspsykiatrisk afdeling.

Såfremt Justitsministeriet ikke ophæver farlighedsdekretet, kan patienten indbringe sagen for den lokale byret. Der går sædvanligvis 1 måned, før der kan afholdes domsforhandling. Patienten beskikkes en forsvarer. Den behandlingsansvarlige overlæge på Sikringen skal sædvanligvis afgive forklaring ved retsmødet. Retsmødet holdes på Sikringen, hvor patienten selvfølgelig deltager.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.11.11
Opdateret
17.12.18
Link til denne side:
Andre sider under Indlæggelse
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
​Sikringsafdelingen
Grønningen 15
Bygning 5
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 67 60
Fax 58 53 63 27