Søg
 

Individuel behandling

Alle patienter får udarbejdet en individuel behandlingsplan.

Sikringsafdelingen behandler patienterne ud fra et psykodynamisk teorigrundlag, hvor alle handlinger og oplevelser betragtes som meningsfulde og forståelige for patienten. Der arbejdes ligeledes med en recoveryorienteret tilgang med fokus på at styrke den enkelte patients ressourcer og funktionsniveau. Samt respekt for patientens integritet og autonomi. Der arbejdes tillige ud fra en mentaliseringsbaseret miljøterapi.

Behandlingen hviler på diagnostiske overvejelser og tager udgangspunkt i den enkelte patients symptomer og i den aktuelle farlighed og retslige foranstaltning.

Hver patient har en behandlings- og patientplan, som beskriver den læge- og sundhedsfaglige behandling, sociale indsatsområder og behandlingsaktiviteter, der kan omfatte miljøterapeutiske, idrætslige, undervisningsmæssige og musikterapeutiske tilbud.

Det tværfaglige personale koordinerer den samlede behandlingsindsats på afsnitskonferencer. Alle behandlingstiltag evalueres løbende og justeres efter behov.

Behandlingsplan 

Alle patienter får udarbejdet en behandlingsplan inden for den første uge af deres indlæggelse og får efterfølgende udarbejdet ugeskemaer med behandlingsaktiviteter, aftaler om lægesamtaler etc.

Patienterne er meget forskellige. Nogle har et stort behov for og gavn af lægesamtaler og faste ugentlige kontakter, mens andre er så psykotiske, at de ikke magter ret meget samtale, men derimod har brug for ro og – til tider – store doser medicin. 

For størstedelen af patienterne på Sikringsafdelingen er den medicinske behandling afgørende for al anden behandling. Sikringsafdelingen arbejder ud fra Dansk Psykiatrisk Selskabs retningslinjer for psykofarmakologisk behandling, men det er ofte nødvendigt at anvende højere doser af lægemidlerne på grund af patienternes farlighed og meget massive psykotiske symptomer. 

Personalet foretager løbende risikovurderinger af den enkelte patient med henblik på at vurdere behovet for sikkerhed omkring patienten. Struktureret risikovurdering i form af Brøset Violence Checklist (BVC) gennem hele døgnet, samt SOAS-R. Vurderingerne hviler på kliniske skøn foretaget i forbindelse med samtaler med og observation af patienten.

I behandlingen af de meget svært psykotiske patienter arbejder man med minimering af stimuli, samt etablering af faste rammer i behandlingen. I forbindelse med dette kan døraflåsning på egen stue anvendes. Det er overlægen, der løbende har ansvaret for at vurdere behovet for døraflåsning, som psykiatriloven giver mulighed for.

Behandlingsplanen justeres løbende i forbindelse med afsnitskonferencer og i samarbejdet med plejepersonalet, samt de øvrige behandlere.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
02.12.11
Opdateret
18.06.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
​Sikringsafdelingen
Grønningen 15
Bygning 5
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 67 60