Søg
 

Visitation

Information om visitation til de særlige pladser. 

 

Krav til visitationen

  • Visitation til en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov.
  • Fire ud af seks visitationskriterier i § 42 c, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. skal være opfyldt.
  • Borgeren skal give informeret samtykke til opholdet.
  • Et ophold på de særlige pladser kan udelukkende benyttes, når øvrige ambulante    behandlingstilbud og sociale støttetilbud ikke er tilstrækkelige til at imødekomme borgerens behov.

 Visitationskriterier

 
Følgende tre kriterier skal være opfyldt
 
  • Patienten vurderes at være eller i risiko for at blive til fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd
  • Patienten har eller må formodes at have en svær psykisk lidelse
  • Patienten har særlige sociale problemer

Mindst ét af følgende tre kriterier skal være opfyldt

1) Patientens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri, eller

2) Opholdet vurderes at være det bedst egnede for at kunne imødekomme den pågældendes særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuelt misbrugsbehandling, eller

3) Opholdet på baggrund af en begrundet formodning vurderes at være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold.

 

Visitationsproces

 
Anmodning om visitation af en borger til de særlige pladser
 
Borgerens handlekommune og afdelingsledelserne i Psykiatrien Region Sjælland kan anmode Visitationsforum for de særlige pladser om visitation af en borger til de særlige pladser.
 

Afgørelse om visitation

Efter visitationsforummet har vurderet anmodningen fra handlekommunen eller fra en af afdelingsledelserne i Psykiatrien Region Sjælland, sender visitationsforummet en indstilling til handlekommunen. Det er handlekommunen, der skal træffe den endelig afgørelse om visitation. 

Den endelige visitationskompetence ligger hos borgerens handlekommune, som træffer afgørelse på baggrund af en indstilling fra visitationsforummet,  j.fr. § 42 b, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om tvang i psykiatrien m.v.   

Handlekommunen kan kun træffe afgørelse om visitation til de særlige pladser, hvis visitationsforummet indstiller til visitation, og borgeren samtykker til opholdet. Opholdet kan alene finde sted på baggrund af en afgørelse fra handlekommunen.

Det er ikke en pligt for handlekommunen at træffe beslutning om visitation til ophold og indsats på en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, selvom borgeren opfylder visitationsbetingelserne, hvis handlekommunen vurderer, at sociale tilbud er tilstrækkelige for at imødekomme borgerens behov.

Borgeren kan klage over kommunens afslag på visitation til de særlige pladser. Klagen indbringes for Ankestyrelsen.


Hvilken region skal behandle anmodningen

Handlekommunen eller afdelingsledelserne i Psykiatrien Region Sjælland skal sende anmodningen til visitationsforummet i den region, hvor borgeren er tilmeldt folkeregisteret. 


Behandling af anmodningen

Visitationsforummet behandler alle anmodninger hurtigst muligt.

Visitationsforummet skal behandle en anmodning og sende en indstilling inden for 14 kalenderdage efter modtagelse af anmodningen.

Hastende anmodninger skal visitationsforummet behandle inden for 7 kalenderdage efter modtagelse af anmodningen.

Borgerne deltager ikke i visitationsforummets møder.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.02.18
Opdateret
10.03.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Sekretariat for Visitationsforum
Jurist Line Kürstein
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
psy-saerligepladser@regionsjaelland.dk
Tlf. 93 57 62 72