Søg
 

Behandling

Information om selve behandlingen.

​Inden for den første uge vil vi i samarbejde med dig lave en individuel behandlingsplan, som vi følger op på gennem lægesamtaler, individuelle samtaler med plejepersonalet og eventuelle gruppeaktiviteter. Behandlingsplanen danner udgangspunkt for dit behandlingsforløb, mens du er indlagt. Du får en kopi af din behandlingsplan, og du inddrages mest muligt i den. Hvis du giver tilladelse, kan dine pårørende også få en kopi af den.

Døgnindlæggelserne er præget af intensiv observation, pleje og behandling. I det intensive behandlingsforløb spiller samarbejdet med de pårørende en afgørende rolle, naturligvis på baggrund af dine ønsker til samarbejdet.

Der er daglig stuegang med afsnittets læger. Du får nødvendigvis ikke stuegang hver dag, det afhænger af dit behov.

Når du bliver indlagt, vil der normalt være en kontaktperson og en behandlingsansvarlig læge til stede. De spørger ind til dig og din aktuelle situation, som har ført til indlæggelsen.

Kontaktpersonen og lægen danner sammen med andre medarbejdere   det, vi kalder patientens behandlingsteam.

Ved samtaler vil vi ofte være flere fra dit behandlingsteam til stede samtidigt. Beslutninger træffes så vidt muligt altid, mens vi er sammen med dig og meget gerne også sammen med dine pårørende.

Det er vores erfaring, at kontakten med andre mennesker er af stor betydning – også når man er syg. Derfor tillægger vi netværkssamtaler stor værdi. Det er samtaler, hvor for eksempel en samlever, god ven, familiemedlemmer, kommunens sagsbehandler eller andre af betydning for dig eller for problemstillingen deltager sammen med dig og medlemmer af dit behandlingsteam. Sammen lytter vi til de tanker, som de forskellige deltagere gør sig, og vi drøfter det fortsatte forløb.

Hvis dit behandlingsteam vurderer, at medicinsk behandling er nødvendigt, vil du få mundtlig og skriftlig vejledning.

Vi taler også med dig om, hvad der hjælper dig bedst, hvis du får det dårligere under indlæggelsen.

Vi arbejder målrettet mod at nedbringe brugen af tvang, men hvis du oplever tvang i forbindelse med din behandling, vil du altid efterfølgende blive tilbudt en samtale omkring situationen, her vil vi blandt andet tale om, hvordan situationen kunne have været løst anderledes Du kan i folderen om patentrettigheder læse mere om dine rettigheder i forbindelse med din indlæggelse.

Miljøterapi

 

I løbet af en typisk dag forsøger vi at indrette aktiviteterne, så de støtter dig i at klare dig selv og i at være sammen med andre mennesker. Igennem miljøterapi støtter vi dig i at opretholde og træne dine evner til at gennemføre daglige gøremål som tøjvask, borddækning, indkøb og lignende. For at gøre overgangen fra at være indlagt til at blive udskrevet så let som muligt, træner vi, at gøremålene (for)bliver en naturlig del af din hverdag. Vi tilrettelægger miljøterapien så den tager udgangspunkt i dine styrker og udfordringer.

Psykoedukation

Vi tilbyder undervisning og information om din sygdom og behandling. Det kalder vi Psykoedukation. Det er vigtigt, at du har forståelse og indsigt i din sygdom. Vi vil gerne hjælpe til at give dig viden, så du kan genkende symptomer og udløsende faktorer samt håndterer situationen bedst muligt. På den måde vil du have lettere ved at komme dig, og risikoen for tilbagefald bliver mindre.

 

Motion

Fysisk aktivitet anvendes målrettet i din behandling. Motion og bevægelse kan for mange have en gavnlig effekt på psykisk sygdom. Det kan også have en positiv effekt på nogen af de bivirkninger, som noget medicin kan have.

Det er vigtigt, at du under en indlæggelse vedligeholder dine fysiske funktioner. Derfor har vi fokus på bevægelse og fysisk aktivitet i hverdagen.

Alle fysiske aktiviteter planlægges sammen med dig. Aktiviteterne evalueres løbende i et samarbejde mellem dig og behandlingsteamet.
 

Undervisning

Patienter indlagt på Retspsykiatrisk Afdeling får på afsnittene tilbudt undervisning i flere forskellige fag ved CSU (Center for Specialundervisning) i Slagelse. Bl.a. tilbydes undervisning i dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og musik.
 

Personale

På afsnittet er der tilknyttet flere forskellige faggrupper, der alle har forskellige roller i dit behandlingsforløb.
 
Plejepersonalet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger. En medarbejder fra plejepersonalet vil være din kontaktperson og/eller dagens kontaktperson.
Lægerne er ansvarlig for den behandlingsplan, som de laver sammen med dig.
 
Der er andre faggrupper i Psykiatrien heriblandt lægesekretærer, socialrådgivere og psykologer med flere. De varetager hver især forskellige dele af din behandling, og bidrager alle sammen med hver deres faglighed til, at dit forløb hos os bliver godt, og du hurtigst muligt får det bedre.
 
Serviceassistenter sørger blandt andet for, at der er rent og pænt på vores afsnit.
Vi lægger vægt på, at behandlingen tilrettelægges ud fra dine individuelle udfordringer og på baggrund af professionelle faglige betragtninger. 
Da vi er uddannelsessted, vil du kunne opleve, at der er elever og studerende i afsnittet.
 
Afsnittets daglige ledere er overlægen og afdelingssygeplejersken. 
 

Samarbejde med andre instanser

Vi synes, det er vigtigt, at du oplever, at dit forløb er så ensartet og smidigt som muligt. For at sikre dette vægter vi samarbejdet med andre relevante myndigheder højt.

Blandt andet samarbejder vi direkte med Retspsykiatrisk Kompetencecenter, distriktspsykiatrien og psykiatriskklinik, der er de ambulante behandlingstilbud i Region Sjælland. Hvis du efter udskrivelse skal have et ambulant tilbud, inviterer vi, allerede inden du bliver udskrevet, en medarbejder fra Retspsykiatrisk Kompetencecenter, distriktspsykiatrien eller psykiatriskklinik til at følge med i dit behandlingsforløb. På den måde bliver overgang så let som muligt.

Vi samarbejder også med din kommune om f.eks. socialpsykiatrien, hjemmeplejen, jobcenter eller andre relevante områder.

Udskrivelse

Planlægningen af din udskrivelse indgår som en naturlig del af din behandling.
 
Lægen og din kontaktperson vil i samarbejde med dig lægge en udskrivningsplan, så du ret tidligt ved, hvad du skal arbejde henimod.
Indlæggelsens varighed i afsnittet er individuel og kan variere fra person til person.
 
Vi tilstræber i samarbejde med dig, at du i god tid kender din præcise udskrivningsdato.
I mange tilfælde er der behov for en revurdering af den hjælp og de ydelser, som du fik inden indlæggelse. Din kontaktperson og evt. socialrådgiver tager tidligt under din indlæggelsen, med din accept, kontakt til relevante myndigheder i din hjemkommune for at drøfte de aktuelle behov. Her deltager dine pårørende også i vid udstrækning.
 
Vi lægger vægt på, at du er tryg ved udskrivning og kan overskue hverdagen hjemme hos dig selv. Vi bestræber os på at sikre en sammenhæng i behandlingen. Derfor vil du blive stillet en del spørgsmål om dine forventninger til tiden efter din udskrivelse.  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.11.11
Opdateret
16.06.20
Link til denne side:
Andre sider under Indlæggelsesforløb
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Slagelse
Retspsykiatrisk afsnit SL8
Fælledvej 6
Bygning 4
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 62 40