Søg
 

Forskningsprojekter

Her kan du læse om forskning i afdelingen og om igangværende projekter. 

Forskning er et felt, som er i en stor udvikling på ortopædkirurgisk afdeling på Næstved sygehus. Det har til formål at nytænke, videreudvikle og forbedre behandlingen og herigennem motivere patienterne til at være aktive medspillere, tage ansvar og drage egenomsorg.
 
Forskning er en del af behandlingen og plejen på ortopædkirurgisk afdeling. Vi arbejder målrettet på at forbedre, udvikle og introducerer den nyeste viden og dermed styrke kvaliteten i patientbehandlingen.
 
I forbindelse med dit besøg på Næstved sygehus, kan du opleve at blive adspurgt, om du vil deltage i et forskningsprojekt. I en sådan forbindelse, vil du altid modtage skriftlig information forud for forsøget.
 
Alle projekter er godkendt af Den Videnskabsteoretiske Komité.
 

Igangværende projekter

Treat Right

Den rigtige behandling til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt.
En spørgeskemaundersøgelse på 5000 patienter med knæartrose/lidelse.
 
Vi laver projektet i samarbejdet med Hvidovre, som er ansvarlig for projektet, mens vi i Næstved står for inklusionen, samler data ind via spørgeskema, som består af 66 spørgsmål, og viderebringer røntgen på samtlige deltagere.
Der er tre overordnede spørgsmål som studiet vil hjælpe os med at svare på:
Hvad er de typiske behandlingsruter for patienter med knæartrose?
Hvad kan forudsige gode og dårlige resultater af forskellige behandlingsstrategier for knæartrose?
Hvad er omkostningseffektiviteten af forskellige behandlingsstrategier for knæartrose?
Forståelsen for behandling af knæartrose vil forbedres på tre måder.
Vi vil skabe overblik over hvilke behandlinger, der bliver benyttet på nuværende tidspunkt.
Vi vil undersøge, om der er nogle behandlinger eller kombinationer af behandlinger, der giver en større sandsynlighed for gode eller dårlige behandlingsresultater.
Vi vil opgøre omkostningseffektiviteten af de forskellige behandlingsstrategier, der bliver brugt. Ved hjælp af resultaterne fra TREATright studiet vil vi udvikle et algoritmesystem, som klinikere og patienter i fællesskab kan bruge som samtaleværktøj, når afgørelsen, om hvilken behandling der skal vælges, skal træffes.
 
Projektet startet efteråret 2018 og løber frem til 2021.

Prohip

”Operation eller træning som behandling af patienter med slidgigt i hoften”
 
I dette forskningsprojekt ønsker vi i et lodtrækningsforsøg, at undersøge om kunstigt hofteled er bedre end træning til at forbedre funktion og smerter hos patienter med slidgigt i hoften.
Hvis patienten beslutter sig for, at deltage i lodtrækningsforsøget vil de blive bedt om at udfylde en række spørgeskemaer og deltage i en muskelstyrketest og nogle funktionstest, som tager ca. 50 min. Herefter vil de ved lodtrækning blive placeret i gruppen der enten modtager et kunstigt hofteled eller i gruppen der skal til træning i 3 mdr.
Hvis patienten kommer i træningsgruppen, vil de kunne blive opereret på et senere tidspunkt, hvis træningen ikke har hjulpet nok på hofteproblemerne.
Målet er at inkludere 42 patienter i projektet, fra oktober 2019 til juli 2021

Dexrar

Undersøger om dexamethason peroperativt virker smertelindrende hos knærevisionspatienterne

Recipe

EFFEKT AF KOMBINATIONER AF PARACETAMOL, IBUPROFEN OG DEXAMETHASON PÅ PATIENT-STYRET MORFINFORBRUG I DE FØRSTE 24 TIMER EFTER TOTAL HOFTEALLOPLASTIK.
 
Effect of Combinations of Paracetamol, Ibuprofen, and Dexamethasone on Patient-Controlled Morphine Consumption in the First 24 Hours After Total Hip Arthroplasty.
The RECIPE Randomized Clinical Trial
 
Over 10.000 danskere får årligt indopereret en ny hofte. Den smerte, der forvoldes patienten i forbindelse med sådan et indgreb, er vigtig at behandle effektivt. Des bedre smerterne håndteres umiddelbart efter operationen, des hurtigere kan patienten genoptage daglige gøremål, hvilket på længere sigt giver det bedste resultat.
 
Forbruget af opioider i Danmark ligger langt højere end i de øvrige nordiske lande, og i Sundhedsstyrelsens kortlægning over opioidforbruget i Danmark, anslåes det, at 3-5 % af danskerne anvender opioider regelmæssigt eller fast.
 
De mange uhensigtsmæssige bivirkninger, som et opioid-forbrug medfører, er ikke kun et problem for den enkelte patient. Opioid-relaterede bivirkninger afstedkommer også en stor sundhedsøkonomisk belastning, og der er derfor en klar samfundsmæssig gevinst ved at nedbringe forbruget. Derfor ser vi et stort behov for forskning i smertebehandling uden opioider.
 
Den basale smertestillende behandling efter en hofteoperation består de fleste steder af helt almindelige smertestillende håndkøbspræparater som paracetamol (Panodil, Pamol, Pinex etc.) og ibuprofen (Ipren, Ibumetin etc.). Man har længe vidst, at præparaterne virker smertestillende hver for sig, men et nyligt studie (PANSAID, Thybo et al., JAMA 2019) har vist, at man ved at kombinere præparaterne kan nedsætte opioid-forbruget hos patienterne i det første døgn efter operationen. Patienter, der fik begge præparater havde også mindre ondt. Selvom patienterne stadig havde behov for opioid efter operationen, så tyder resultaterne på, at man kan mindske dette behov ved at kombinere forskellige typer af såkaldte ikke-opioide smertestillende præparat
er.
 
Dexamethason er et velkendt binyrebarkhormon. Binyrebarkhormoner har generelt et blakket ry i befolkningen, men disse stoffer besidder mange ønskelige effekter, og de trælse bivirkninger, som man til tider ser, kommer primært efter langtidsbrug (ugevis eller længere). Derudover bruges dexamethason allerede under adskillige operationer, fordi det forebygger kvalme og opkast efter bedøvelse. Tidligere studier har antydet, at dexamethason også har en smertestillende virkning, men denne er endnu ikke klarlagt. Denne virkning vi gerne være med til at belyse.
 
Med RECIPE efterstræber vi at tage næste skridt mod en bedre og mere sikker smertebehandling efter operation. Derfor ønsker vi at undersøge en ny kombination, der aldrig før er systematisk undersøgt - kombinationen af paracetamol, ibuprofen og dexamethason. De tre præparater er velkendte og velafprøvede, men der mangler bevis på den smertestillende effekt, når de bruges sammen.
 
Hvis det viser sig, at kombinationen af tre præparater kan sænke opioid-behovet og nedsætte smerter i forhold til en kombination af blot to af præparaterne (paracetamol + dexamethason; paracetamol + dexamethason eller ibuprofen + dexamethason), så bliver vi i stand til at anbefale en ny smertebehandling som standard. På den måde håber vi at kunne mindske forbruget af opioider og bedre det generelle efterforløb for den enkelte hoftepatient.
 
Studiet er forankret i Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse og Sjællands Universitetshospital, Køge, men udføres i samarbejde med 5 andre hospitaler fordelt i 2 øvrige regioner. I alt vil mere end 1000 patienter indgå i forsøget, og det gør undersøgelsen til en af de største på verdensplan indenfor området.

mUka vs TKA

Dette er et forsøg vi startede I januar 2019, hvor patienter der er kandidat til et delprotese-knæ, bliver blinded i et år efter operationen, for om de har fået et UKA (delprotese) eller TKA (helprotese).
Der er ekstra ambulante kontroller efter 4 måneder, 1, 2, 10, og 20 år. De udfylder et spørgeskema om knæets funktion før operationen samt efter 1, 2, 3, 6, 9, 12 og 18 måneder, samt en gang årligt indtil 6 år, og herefter hvert andet år indtil 20 år efter operationen. Og det er ekstra røntgenundersøgelse efter 2, 10, og 20 år.

t

     Beskrivelse er på vej

 

1 step vs. 2 step

    Beskrivelse er på vej

Afsluttede projekter

     

Persona

Pansaid

- var et projekt, hvor kombinationsbehandlingen med de meget anvendte lægemidler paracetamol (panodil, pinex osv.) og ibuprofen (ipren) blev undersøgt med hensyn til både effekt og sikkerhed hos patienter, der blev opereret med indsættelse af en kunstig hofte. Her fandt vi, at kombinationen resulterede i lavere morfinforbrug uden at vi kunne detektere en stigning i bivirkninger. Du kan læse mere om projektet på pansaid.dk samt læse den fulde artikel her: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2724188

DREAM

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.06.17
Opdateret
08.03.21
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/nohk
Andre sider under Forskning og mål
 

 Kontakt

 
Center for Planlagt Ortopædkirurgi, Næstved
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Find telefonnumre og telefontider her