Søg
 

Geriatrisk

Geriatrisk afsnit, apopleksi 03-3. En beskrivelse af afsnittet, dets funktioner, patienter, medarbejdere og mål

Vores afsnit og fokusområde

På afsnit 03-3 har vi 22 pladser, hvor vi modtager apopleksipatienter til fase to forløb direkte fra neurologisk afdeling i Roskilde, hvor de typisk har haft mellem 1-3 dages indlæggelse i den akutte fase. 
 
Vi har fokus på hurtigt overblik og tværfaglig vurdering, udredning og behandling af patienten, så patienten kan overdrages til egen kommune til rehabilitering. Gennemsnitlig indlæggelsestid er ca. 12-14 dage.
 
Apopleksipatienters største udfordring er oftest, at hovedparten af dem, indtil de fik deres apopleksi, var raske og velfungerende. Derfor indtræffer en kæmpe krise for både patienten og de pårørende når fysiske, sproglige, kognitive, ernæringsmæssige funktioner mm er ramt. 
 
Det kræver et tæt koordineret tværfagligt samarbejde omkring både patient og pårørende, for at udrede og træne de tabte funktioner med henblik på størst mulig generhvervelse af tabte funktioner eller størst mulig tilpasning til en ny tilværelse i den nye situation. 
 
Kommunikation, nærvær, motivation, er nøgleord i sygeplejen.
 

Er 03-3 noget for dig?

Tværfagligt arbejder vi grundlæggende ud fra den rehabiliterende tankegang 24/7, så patienten inddrages og motiveres til størst mulig selvstændighed, fordi stimulering af tabte funktioner og færdigheder skal ske fra apopleksi indtræffer og kontinuerligt integreres i alle daglige aktiviteter for at fremme gevinsten af indsatsen, selvom de stadig er præget af deres akutte apopleksi. 
 
Vi arbejder med tildelt patientpleje med makker efter behov. Derfor kommer du som sygeplejerske hele vejen rundt om patienten fra den grundlæggende sygepleje til akutte og komplekse problemstillinger. 
 
Vi fordeler altid patienterne dagen før, så der er mest mulig kontinuitet, fordeling af plejetyngde og rette kompetencer i forhold til opgaverne.
Ledelsesmæssigt arbejder vi bevidst med social kapital og den anerkendende tilgang og tværfagligt arbejder vi på at definere vores fælles kerneopgave og styrke det godt tværfaglige samarbejde. 
 
Der er fokus på dialog, kerneopgaven, patienten i centrum, arbejdsmiljø. Fokus på faglighed, fordi det hæver arbejdsglæden og det gode arbejdsmiljø.
 
Alle har en plads på 03-3. Forskellighed i personalegruppen er i fokus, både fordi de mennesker/patienter og pårørende, som vi møder også er forskellige, så vi skal kunne møde dem i deres behov. Men også fordi det gør os bedre i samarbejdet at vi er forskellige – det giver os indsigt i egne og andres handlemønstre og -måder at håndtere arbejdsopgaver
og arbejdspres.
 
Imødekommenhed er en grundværdi på 03-3. Her er alle vigtige, uanset om vi ansætter servicemedhjælper, SSA, sekretær eller sygeplejersker, så lægger vi vægt på, at selvom man måske ikke har direkte plejeopgaver, så skal man turde være imødekommende overfor patienter, pårørende, kolleger, elever og samarbejdspartnere i afsnittet. 
Vi har også fokus på det fysiske arbejdsmiljø og sørger for at der er styr på tekniske hjælpemidler til patientnære forflytninger og opgaver, så belastning på personalet mindskes mest muligt.
 
Vi holder personalemøde hver 5. – 6. uge, hvor intet emne er for småt og vi mødes dagligt kl. 12:45, hvor der er mulighed for at sparre fagligt med hinanden i plejegruppen og fordele arbejdet til næste dag. Vi har vores egen Facebookgruppe, hvor vi deler faglige og sociale ting med hinanden.
 

Citater fra frokostpausen vidner om det spændende ved at arbejde i afsnittet:

'Man lærer rigtig meget om sig selv i arbejdet omkring hjerneskadede.
Det er spændende at arbejde med at hjælpe patienten med at tilvænne sig sin nye livssituation og genvinde tabte færdigheder.'
 
'Det er fantastisk at se en udvikling hos den enkelte patient. Nogen kommer liggende ind på afsnittet og kan måske gå ud efter nogle uger.'
 
'Patienter og pårørende er ofte i krise og det er spændende at opbygge en god kommunikation og inddrage de pårørende.' 
 
'I plejen af apopleksipatienter får man lov at komme hele vejen rundt om patienten fysisk, psykisk, socialt og hele den grundlæggende og akutte sygepleje.'  
 
'Man føler man gør en forskel.'
 
'Ikke to patienter er ens selvom deres apopleksi er den samme. Det er meget afhængig af patientens personlige ressourcer og sociale forhold, hvordan rehabiliteringen former sig'.
 
'Det tværfaglige samarbejde – man reflekterer og bliver dygtigere på sin egen faglighed.'
 
'Tværfagligt samarbejde kræver overblik og at man planlægger sin tid sammen med de andre faggrupper med udgangspunkt i patientens behov.'
 
'Hvis nogen spørger mig, om ikke det er kedeligt at arbejde her, så svarer jeg, at det er spændende at have nogle patientforløb, hvor man får lov at arbejde tværfagligt og fordybe sig i at komme hele vejen rundt om patienten.' 
 

Uddannelse og mål

En sygeplejerskes introduktionsperiode vil være individuelt tilpasset efter den enkeltes behov og kompetencer. Du får tilknyttet 1-2 mentorer og der vil løbende være evalueringssamtaler, hvor vi følger op på dine kompetencer og trivsel. 
 
Vi har et mål om, at alle ansatte på 03-3 skal gennemgå vores eget tværfaglige grundkursus, hvor der undervises i tværfaglige emner inden for apopleksi og geriatri, fx afasi, dysfagi, forflytninger, demens, kognitive dysfunktioner m.m. Desuden tilbydes alle nyansatte sygeplejersker et 4 dages kompetenceudviklingskursus på Holbæk Sygehus.
 
Alle SSA og sygeplejersker skal gennemgå geriatrisk grundkursus, som er tværfagligt sammen med 03-4 og fys/ergo og alle sygeplejersker skal igennem skills-station forløb.
 
Nøglepersoner inden for forskellige emner fx ernæring, tryksår, forflytning hygiejne mm som deltager i netværk og relevante kurser og temadage.
 

Tværfagligt samarbejde

Vi arbejder tæt i et tværfagligt miljø bestående af vores to faste og erfarne overlæger i geriatri og neurologi til stuegang, ca. 30-32 sygeplejersker og SSA, herudover faste timelønnede, fysio- og ergoterapeuter, talepædagoger, neuropsykolog og diætist samt geriatrisk 03-4.
 
For at koordinere og inddrage patienterne i deres rehabilitering, afholder vi planmøder efter behov, hvor de tværfaglige faggrupper, pårørende og evt. visitator eller hjerneskadekoordinator er repræsenteret og bidrager med deres viden til planlægningen af patientens forløb. 
 
Afsnittet er selvvisiterende, men deltager i de daglige kapacitetskonferencer og samarbejder med både det andet geriatriske afsnit og deres øvrige medicinske sengeafsnit om at få placeret relevante geriatriske patienter på afsnittet, når der er plads.
 
Udviklingsmæssigt arbejder vi på tværsektorielt og tværfagligt digitalt apopleksi flowchart til overblik for patienter, pårørende, og personale, da apoleksiforløb er meget komplekse at koordinere afhængig patientens kommune, bopæl og behov.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.07.18
Opdateret
27.04.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger