Søg
 

Forskning i pædiatri

På Børne- og Ungeafdelingen findes et aktivt forskningsmiljø med ph.d.-studerende.

Forskning​

Internationalt forskningssamarbejde

I flere af vores forskningsprojekter samarbejdes med en række institutioner både i ind- og udland, for eksempel har tre ph.d.-studier globale samarbejdspartnere i Kina, Indien og USA. 


​Samarbejde​ med sygehuse og institutter i Danmark

I Danmark er der nære samarbejder med Kardiologisk afdeling i Holbæk ved Professor Hans Ibsen, Radiologisk afdeling på Herlev ved Professor Henrik Thomsen, The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved professorene Torben Hansen og Oluf B. Pedersen, Statens Serum Institut, flere institutter på Københavns Universitet og kommuner fra både Sjælland og Jylland.


Forskning i tidlige påvirkninger

Hovedtesen i den pædiatriske forskning er, at påvirkninger tidligt i livet kan have afgørende indflydelse på helbredet senere i livet. Der forskes derfor i forhold lige fra påvirkninger før graviditeten til påvirkninger sent i barnealderen, for eksempel som led i en kronisk sygdom eller livsstilssygdomme. Vi har et unikt og inspirerende forskningsmiljø med spredningen af forskningen på forskellige områder, men alle i samme retning. Det sikrer kontinuitet og dybde.


Forskning i overvægt hos børn og unge

Den vel nok kvantitativt mest betydningsfulde lidelse i barnealderen i dag er overvægt. Problemerne med overvægt er ved at være så omfattende, at der for eksempel i USA mistes flere leveår på grund af overvægt end samtlige cancersygdomme tilsammen.


Pædiatrisk afdeling har oprettet en tværfaglig enhed til behandling af svær overvægt i barndommen (BMI over 99 % percentilen for alder og køn) under ledelse af forskningsansvarlig overlæge Jens-Christian Holm.

I Enheden foregår et betydeligt forskningsarbejde som er etableret i regi af Den danske biobank for overvægtige børn og unge. Aktuelt er der finansieret og initieret syv ph.d.-studerende og en række forskningsårsstuderende.

Disse studier omhandler blandt andet blodtryk, central karstivhed og end organ damage hos overvægtige børn (AORTA-studiet), en omfattende række analyser af genetiske markører (både humane gener og tarmbakteriers gener – www.t​arget.ku.dk, www.Biochild.ku.dk) for overvægt, metaboliske påvirkninger ved overvægt, herunder blandt andet ændrede fedtstoffer i blodet, fedtlever og forstadier til sukkersyge og forskydninger heri under et behandlingsforløb for overvægt. 

Derudover er der etableret samarbejde med otte kommuner omkring etablering af kommunale behandlingsenheder til behandling af overvægtige børn og unge. Kommunale sundhedsplejersker og kostvejledere er derfor blevet undervist og oplært på Børne- og Ungeafdelingen i at behandle overvægtige børn og unge ud fra samme principper, som det gøres efter på Børne- og Ungeafdelingen i Holbæk.

Forskningsgruppen for overvægtige børn og unge står for evalueringen af behandlingsresultaterne. I øjeblikket arbejdes der på at etablere yderligere studier vedrørende tidlig opsporing af overvægt i kommunalt regi, evaluering af børn fra overvægtige gravide mødre, farmakologiske respons vedrørende antibiotika og analgetika hos overvægtige børn og et studie, der søger at behandle MC4R heterozygote-forældre til overvægtige børn. 

Vigtigst af alt arbejdes der målrettet og løbende på at optimere den fremtidige overvægtsbehandling og dermed knække overvægtskurven.

Vores første succeskriterium er, at familien møder op til de aftalte tider og bliver ved med dette, således at vi kan hjælpe dem til at reducere overvægten. Efter to år er frafaldet i behandlingen af overvægt hos børn og unge kun ca. 20 %, hvilket er markant lavere end i andre tilsvarende behandlingstilbud. 

Derudover er der stor succes, idet næsten syv ud af ti efter op til to års behandling har reduceret deres overvægt. Endelig har behandlingen vist effektive reduktioner i fedtlever, mavefedt, blodtryk og fedtstoffer i blodet.


Forskning omkring behandling af umodne lunger hos for tidligt fødte børn

Professor Henrik Verder har tidligere gennemført banebrydende forskning omkring behandling af umodne lunger hos for tidligt fødte børn, og han arbejder fortsat med dette emne.

Resultaterne af forskningen hidtil har betydet, at tusinder af for tidligt fødte børn ikke blot har overlevet, men også har overlevet uden mén. 

Forskningsområdet udvides nu til også at omfatte andre områder af det tidlige liv. Det er vist gennem talrige epidemiologiske undersøgelser (Barker-studierne), at nedsat vækst under graviditeten og i de første levemåneder er en afgørende faktor for senere udvikling af nogle af de mest hyppige sygdomme i voksenlivet, for eksempel hypertension, type-2-diabetes, iskæmisk hjertesygdom og mange kræftformer.


Forskning omkring ernæring af for tidligt fødte børn

Børne- og Ungeafdelingen i Holbæk har i forvejen et ph.d.-studium om ernæring af præmature børn, som er i stor risiko for fejlernæring, og som i forskningsmæssig sammenhæng tjener som en model for påvirkning af vækst og ernæring både intrauterint og i de første levemåneder. 

Dette forskningsområde udvides betydeligt, idet der på afdelingen er skabt mulighed for omfattende analyser af modermælkens sammensætning. Derudover forskes der også i betydningen af iltmangel og infektioner.


Påvirkninger som led i kroniske sygdomme

Der forskes også i andre områder af pædiatrien i Holbæk, fordi enhver kronisk sygdom i barnealderen påvirker barnets vækst og udvikling. Implikationerne på lang sigt er dermed betydelige.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.04.17
Opdateret
11.05.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hpfip