Søg
 

Videnskabsetisk Komité

Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland (RVK Sjælland) er en af de regionale videnskabsetiske komiteer.

 

 Tiltag i RVK Sjælland pga. COVID-19

 
De videnskabsetiske komiteer har fokus på at prioritere, at behandlingen af ansøgninger om godkendelse af en vaccine mod COVID-19, herunder forsøg der har sigte på at behandle COVID-19, fremskyndes.
 

Skriv til RVK-sjaelland@regionsjaelland.dk med angivelse af ”COVID-19” i emnefeltet. 

Se i øvrigt NVK’s hjemmeside, herunder link til Lægemiddelstyrelsens retningslinjer "Ekstraordinære tiltag i kliniske forsøg under COVID-19" og "EU retningslinjer for håndtering af kliniske forsøg under COVID-19 pandemien"

Anmeldelse af forsøg omhandlende klinisk afprøvning af medicinsk udstyr

Fra den 26. maj 2021 skal ansøgning om afprøvninger af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål behandles af to nye statslige videnskabsetiske medicinske komiteer. 
 
Det betyder, at ansøgningerne ikke længere behandles i de regionale komiteer. Projekter skal derfor anmeldes til de Videnskabsetiske Medicinske Komiteer, som sekretariatsbetjenes af det sekretariat, der i dag betjener National Videnskabsetisk Komité. Læs mere på hjemmesiden: dvmk.dk  

Anmeldelse af forsøg

Sundhedsvidenskabelige forsøg, herunder forsøg med menneskeligt biologisk materiale og afprøvning af medicinsk udstyr, skal anmeldes til Den Videnskabsetiske Komité i den region, hvor den projektansvarlige har sin hovedstilling.

Anmeldelse af tillægsprotokoller

Ved mindre ændringer af et forsøg anmeldes en såkaldt tillægsprotokol.

Frister for anmeldelse

Oversigt over frister for anmeldelse af forsøg til RVK Sjælland.

Indberetning af bivirkninger, alvorlige hændelser og afslutning af forsøg

Alvorlige bivirkninger og alvorlige hændelser opstået under forsøg skal indberettes til den regionale videnskabsetiske komité, som forsøget er godkendt af. Ved forsøgets afslutning skal komitéen orienteres herom.

Gebyrer for behandling af anmeldelser til komité-systemet

Gebyrer beregnet af Sundheds- og Ældreministeriet.

Medlemmer

RVK Sjælland har 11 medlemmer. Seks lægpersoner er udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland blandt Regionsrådets medlemmer, mens fem forskningsaktive medlemmer er udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra Københavns Universitet.

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger til Den Videnskabsetiske Komité i Region Sjælland.

Årsberetninger

Det videnskabsetiske komitésystem udgiver årligt en fælles årsberetning med redegørelse for komitéernes virksomhed.

Nyttige links

Du kan her finde en oversigt over nyttige links.

Find forsøgspersoner via Sundhed.dk

Med ”Bliv forsøgsperson” på sundhed.dk tilbydes et gratis alternativ til dagblade og andre annonceringsmuligheder, når du skal annoncere efter forsøgspersoner.

Oprettet
02.02.12
Opdateret
02.08.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Den Videnskabsetiske Komité
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Overskydende materiale fra en forskningsbiobanktil fremtidig forskning

     

Ved eventuelt overskydende materiale fra en forskningsbiobank, som ønskes gemt i en biobank til fremtidig forskning


 

Komiteen har hidtil stillet krav om, at der angives et tidspunkt for, hvornår en sådan biobank til fremtidig forskning ophører. Det ligger dog umiddelbart uden for komiteens kompetence at stille krav om en sådan dato. 

 


 

Det hører i stedet under den dataansvarliges ansvar at stille krav om en dato for biobankens ophør. Det vil i projekter, hvor regionen er dataansvarlig således skulle ske ifm. håndteringen af den regionale anmeldelse af projektet til godkendelse og registrering på regional fortegnelse over forskningsprojekter (sv.t. den tidligere anmeldelse under regionens paraplyanmeldelse til Datatilsynet).
 
 

 Film om Det Videnskabsetiske Komitesystem

 


På Forskningens Dag 2015 holdt Knud Rasmussen (formand for Den Regionale Videnskabsetiske Komité) et spændende oplæg om, hvordan al sundhedsvidenskabelig forskning på mennesker og menneskeligt væv skal anmeldes til og godkendes af Den Videnskabsetiske Komité.

Se filmen ved at klikke på billedet.

Sygehusene 2025

Sygehusene 2024

Ny sygehusstruktur skal realiseres frem til 2025.