Søg
 

Det Nære Sundhedsvæsens organisation

Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) ledes af virksomhedsledelsen, og har fire kliniske og fem understøttende stabsfunktioner. I alt er vi 600 medarbejdere.


Organisationsdiagram for Det Nære Sundhedsvæsen.
Klik på billedet for at åbne det i større format.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hovedopgaver i enheder og funktioner

Øverste ledelse

Det Nære Sundhedsvæsen ledes af en direktør, lægefaglig vicedirektør, praksischef og stabschef.

Virksomhedsledelsen

Ledelsen har det overordnede administrative og lægefaglige ansvar i i Det Nære Sundhedsvæsen.

Vores opgaver

Vi har ansvaret for, at:
 • Sikre at Det Nære Sundhedsvæsen udvikles i tråd med strategien 'Sundhed tæt på dig'.
 • Ansvaret for sundhedsaftalen med kommunerne som en central ramme for det fælles sundhedsvæsen. Vi arbejder med fokus og forenkling for at fremme og udbrede synlige resultater.
 • Sikre udvikling af de øvrige politiske bestemte strategiske linjer.
 • ​Bindeled fra koncerndirektion og det politiske niveau.
Desuden står administrativ enhedschef for det politiske sekretariat, der betjener ledelse og udvalg:
 • Levere betjening af ledelse, politiske udvalgsmøder og administrative møder, herunder koordinere og kvalitetssikre sagsfremstillinger, bistå med udvikling af strategiske aftaler, oplæg med mere.

Hvem er vi

​Vi består af en direktør, en lægefaglig vicedirektør, en praksischef for de kliniske funktioner og to af stabsfunktioner og en stabschef for de tre stabsfunktioner.

Vi har kontorer i Regionshuset i Sorø og på sygehuset i Næstved, men kommer ofte rundt i Regionen.​


​Stabsenheder

Det Nære Sundhedsvæsen støttes af to stabe. Stabene arbejder med administrative opgaver.

Sekretariat

Sekretariatet betjener ledere og medarbejdere i Det Nære Sundhedsvæsen med praktisk såvel som administrativ bistand. Sekretariatet leverer også services til eksterne samarbejdspartnere.

Vores opgaver

 • Service og administration
  Levere drift og services for interne og eksterne samarbejdspartnere herunder administrere fællespostkasse, indgående opkald, journalisering, mødeplanlægning til politiske og administrerende møder, praktisk hjælp og bistand, drift af respiratorområdet, betjening af praksisområdet og lægemiddelenheden og håndtering af klage- og dialogsager.
 • Arbejdsmiljø, HR og udvikling
  Levere support i forhold til HR og udvikling af Det nære Sundhedsvæsen som organisation herunder understøtte personaleprocesser (rekruttering, ansættelser, fratrædelser med videre), bistå med metoder til udvikling af arbejdsmiljøet, varetage kontorelevuddannelse og understøtte udviklingen af en forbedringskultur.

Hvem vi er

Vi består af en sekretariatschef og 23 medarbejdere, som alle holder til i Regionshuset i Sorø.

Økonomi

Med et budget på næsten fire milliarder kroner er Det Nære Sundhedsvæsen det største virksomhedsområde i Region Sjælland.

En betydelig del af dette budget er udbetalinger til praksisområdet, udbetaling af tilskud til sygesikringsmedicin købt på apotekerne og udgifter i forbindelse med hjemmeboende respiratorpatienter. Områder der alle kan karakteriseres som økonomisk ”svært styrbare”.

Hertil kommer en betydelig projektøkonomi og ikke uvæsentlig budget knyttet til basisdriften og til de mange opgaver, som Det Nære Sundhedsvæsen også varetager.

I Økonomi har vi fokus på at udvikle en robust, automatisk og moderne økonomistyring, der understøtter den økonomiske prioritering i virksomhedens kliniske og administrative områder, og som generelt bidrager at opnå de strategiske mål som Det Nære Sundhedsvæsen er sat i verden for.

Vores opgaver

I Økonomi har vi følgende hovedopgaver:

 • Afregning med praksisområdet
 • Betaling af regninger
 • Controlling og økonomiske analyser
 • Regnskab og budgetlægning
 • Ledelsesinformation til alle niveauer i organisationen
 • Udarbejdelse og opfølgning på ledelsestilsynet.
 • Analyser til brug for klinisk kvalitet, klinisk aktivitet og sikker drift.

Hvem er vi

Økonomi består af økonomichef og knap 20 medarbejdere. Medarbejderne arbejder indenfor tre hovedfunktionsområder:

 • Afregning med praksisområdet
 • Budget og regnskab
 • Data og analyse.

Vi sidder i Regionshuset i Sorø, men møder gerne vore samarbejdspartnere på de mange forskellige geografier i regionen.


Tværgående funktioner

Den administrative del af Det Nære Sundhedsvæsen består af fire funktionsområder.

Kvalitet og Forskning

Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) har ansvaret for sikring og udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i dele af primær sektor og det tværsektorielle samarbejde.

I Kvalitet og Forskning bidrager vi til dette gennem nært samarbejde med almen praksis, kommuner og DNS’ kliniske enheder for eksempel:

Vores opgaver

​Vi løser opgaver, der styrker den borgernære sundhedsindsats og kliniske kvalitet i primær sundhedsektor til gavn for borgere og samfund.​

Vores enhed Kvalitet og forskning er inddelt i tre selvstændige og samarbejdende enheder:

Den Regionale Lægemiddelenhed (LME)​

 • Har ansvaret for at implementere myndigheders anbefalinger for lægemiddel i almen praksis (”rationel farmakoterapi”)
 • Bidrager til datadreven kvalitetsudvikling af lægemiddelordinationer i netværk/klynger af praktiserende læger
 • Underviser regionens praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle
 • Rådgiver kommuner (eFarmaceuten)
 • Arbejder med polyfarmaci
 • Laver kampagner f.eks. til nedbringelse af morfinforbruget
 • Udarbejder materialer.

Forskningsenheden

 • ​​Er ansvarlig for Region Sjællands forskningsnetværk rettet mod den primære og tværsektorielle sundhedsforskning og især udfører samskabende (kollaborativ) forskning om :
  • Tidlig opsporing af kræft
  • Medikalisering
  • Tværsektorielt samarbejde
  • Fysisk sygdom hos psykisk syge
  • Videokonsultationer
  • Mænds sundhed
  • Forandringer og relationer.​

​​Kvalitets- og Patientsikkerhedsenheden

 • ​Arbejder med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i samarbejde med DNS’ kliniske funktioner
 • ​Håndterer utilsigtede hændelser (UTH) og skaber læring fra disse hændelser.

Hvem er vi

Vi består af en funktionschef og medarbejdere med mange forskellige faglige baggrunde. Forskere er tilknyttet enten Roskilde Universitet, Købehavns Universitet eller Syddansk Universitet.

Vi holder til i Regionshuset i Sorø, men har mange aktiviteter i andre dele af Region Sjælland, herunder læger, sundheds- og samfundsvidenskabelige forskere, farmaceuter og andre akademikere.

Jura og Forhandling

Jura og Forhandling sørger for samarbejdet med regionens privatpraktiserende sundhedsleverandører, også kaldet praksissektoren. Det er de almen praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer og fodterapeuter.

De store linjer i samarbejdet er reguleret i de landsdækkende overenskomster for områderne, men hvordan overenskomsterne konkret skal udmøntes i Region Sjælland planlægges her i enheden. Det er et arbejde, der sker i samarbejde med leverandørernes faglige organisationer, kommunerne i regionen, patientforeninger og andre samarbejdspartnere.

Det er også i Jura og Forhandling, at man finder de juridiske kompetencer i Det Nære Sundhedsvæsen.

Vores opgaver

Hovedopgaverne i Jura og Forhandling er:

 • Sekretariatsbetjening af samarbejdsudvalg og praksisplanudvalget i regionen.
 • Sagsbehandling, overenskomstfortolkning, planlægning og udvikling inden for praksissektoren. Det er for eksempel:
  - Analyser af befolkningsudviklingen og fremtidige behandlingsbehov i Region Sjælland
  - Behandling af konkrete sager om for eksempel efterlevelse af overenskomsterne
  - Planlægning og understøttelse af udviklingsprojekter og indsatser, som for eksempel hvordan lægedækningen sikres i hele regionens geografi.

  Alle brikkerne i det puslespil det er at leve op til forpligtigelsen om at sikre praksisområdets sundhedstilbud i Region Sjælland, og alle opgaver der udføres i et tæt samarbejde med praksisområdets mange andre interessenter.
 • Juridisk understøttelse af arbejdet i Det nære Sundhedsvæsen, herunder behandling af borgerklager, anmodninger om aktindsigt med videre.

Hvem vi er

I Praksisområdet og Jura består enheden af en funktionschef og otte konsulenter, som holder til i Regionshuset i Sorø​.


KAP-S - Kvalitet i Almen Praksis

KAP-S, Kvalitet i Almen Praksis, fungerer som en service- og støttefunktion for praktiserende læger og deres klinikpersonale i Region Sjælland.

Samtidig er vi sekretariat for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) i Region Sjælland, som ifølge overenskomsten mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation PLO sætter rammen for regionens kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis.

Vores opgaver

Vores opgaveområder er udstukket i overenskomsten og omfatter:

 • Kvalitetsudvikling, herunder støtte til etablering og arbejde i klynger og hjælp til fremskaffelse af data til brug for det datadrevne kvalitetsarbejde
 • Efteruddannelse og DGE – Den Gruppebaserede Efteruddannelse
 • Praksisudvikling, organisation og ledelse POL-S samt rekruttering
 • IT og data.

Det daglige arbejde består af konsulentfunktioner for de praktiserende læger, for eksempel i form af sparring og kurser i ledelse og organisationsudvikling i praksis, håndtering af personale, trivsel, samarbejde og eventuelle konflikter.

Datakonsulenterne fra KAP-S bistår praksis med implementering af forløbsplaner, dataudtræk, it-sikkerhed, virtuelle konsultationer og meget andet.

Vi er også arrangør og tovholder på arrangementer til inspiration og udvikling for læger og praksispersonale, f.eks. praksisdage og praksispersonaledage med faglige oplæg og workshops.

Hvem er vi

KAP-S indgår i en struktur baseret på overenskomsten mellem regionerne og de praktiserende læger, men fysisk holder vi til i Regionshuset i Sorø.

Vores kontor består af en sekretariatsleder, en chefkonsulent, en specialkonsulent, en administrativ medarbejder og to datakonsulenter. Derudover har vi fire fast tilknyttede lægelige konsulenter.

Mere information

Vi har vores egen hjemmeside, hvor vi løbende lægger nyheder op, og det er muligt at få indblik i vores forskellige aktiviteter. Derudover er det muligt at tilmelde sig vores nyhedsbrev, som udsendes ca. fire gange årligt. Vi er også aktive på Facebook, hvor vi løbende har opslag.

Forebyggelse og folkesundhed

I Forebyggelse og folkesundhed arbejder vi for at forbedre sundheden for alle borgere i Region Sjælland. Vores arbejde har fokus på ulighed i sundhed. Vi arbejder at styrke datagrundlag og udvikling af projekter, der fremmer sundheden.

Vores opgaver

Vi består af tre teams med hvert vores fokus:

 • ​Broen til Bedre Sundhed:
  Vi bygger bro til mere sundhed og mindre ulighed for borgere i de ydre områder af Region Sjælland. Det sker blandt andet ved at forbedre sundheden hos familier på områder med mindre lighed i sundheden.

  Det er for eksempel
  ​​Familie og Alkohol: Vi tilbyder familieorienteret alkoholbehandling i de familier, hvor alkohol fylder for meget.
  Sammenhængende Patientforløb: Vi koordinerer sygdomsforløbet på tværs af sektorer indenfor alkoholområdet.
  Tilflyttede børn: Vi tilbyder sundhedsplejersken kommer på velkomstbesøg hos alle familier, der er flyttede til Lolland og Guldborgsund for nyligt, og som har børn under 4 år.

 • ​Helbredsprofilen.dk:
  Vi producerer små film om livet med sygdom til patienter og pårørende. Filmene er fortalt af personer, der lever med kroniske eller længerevarende sygdomme, deres pårørende og fagfolk. 

 • Tidlig opsporing:
  Vi arbejder på at sikre rettidig opsporing af kræft med fokus på sårbare borgere, og kompetenceudvikling i Almen Praksis og tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og sygehuse.

  Sundhedsdansk og indsats for kompetenceudvikling af personalet i socialpsykiatrien i forhold til at være opmærksom på fysisk sygdom.

Derudover arbejder vi strategisk med kommunikation i Det Nære Sundhedsvæsen og for de enkelte projekter i Forebyggelse og folkesundhed.

Hvem vi er ​

Vi er en funktionschef, teamledere, projektledere, fotograf, projektmedarbejdere og medarbejdere i kommunikation. 

Vi kommer rundt i hele Region Sjælland men har kontor i Regionshuset i Sorø.​

Digital Transformation

I Digital Transformation afprøver vi nye digitale løsninger, der kan bidrage til at indfri Det Nære Sundhedsvæsens vision om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen tættere på Regionens borgere - og tættere på hverdagen. Vi har fokus på at bygge bro mellem behov og nye muligheder.

Det handler om at bruge fælles og brugervenlige digitale løsninger til at samarbejde og styrke borgerens digitale rejse i sundhedsvæsenet. Det skal være med til at skabe nærhed og sammenhæng på tværs af sygehus, psykiatri, kommune og almen praksis.

Teamets vision er, at vi vil være bannerfører for udvikling af borgernære sundhedsydelser ved innovativ brug af data og digitalisering. 

Vi har ansvar for mange forskellige projekter mellem eHospitalet, Det Nære Sundhedsvæsen samt Region Sjælland. Vi har et tæt samarbejde med Koncern IT i Region Sjælland.

Vores opgaver

Vi arbejder projektbaseret og udviklingsorienteret med fokus på:

 • ​Digital understøttelse og udvikling af projekter 
 • Afprøvning af nye digitale løsninger 
 • Udvikling af koncepter, der kan understøtte implementering af digitale løsninger – både teknisk og organisatorisk
 • Etablering af organisatoriske ramme, der understøtter brugen af digitale løsninger 
 • Understøttelse af ledelsen i Det Nære Sundhedsvæsen i forhold til løsninger, kendskab til IT-projekter og viden om digitalisering i sundhedsvæsnet.
Hvem er vi

Enheden består af en funktionschef, to konsulenter og en gruppe af projektledere, der løbende vokser sig større. Vi holder til i Regionshuset i Sorø, men I kan også møde os rundt om i regionen i forbindelse med vores mange projekter. ​


Kliniske funktioner

Den kliniske del af Det Nære Sundhedsvæsen består af fire funktionsområder.

eHospitalet og COVID-19 indsats

I eHospitalet arbejder vi for at give regionens borgere fleksible muligheder for at modtage behandling i eget hjem og relevant sundhedsfaglig rådgivning.

eHospitalet fungerer på mange måder som regionens øvrige sygehuse. Borgerne kan være indlagte, have ambulante forløb (blive behandlet uden at være indlagt), og modtage rådgivning.

Forskellen er, at det meste foregår ved hjælp af video og andre digitale løsninger, mens du er i dit eget hjem.

Vores opgaver

eBehandling og forløb: Behandling fra eHospitalets læger foregår et andet sted end sygehuset. Det kan enten være på en kommunal sengeplads eller i dit eget hjem.

 • ​PreCare-KOL/eCare-KOL
 • Indlagt i eHospitalet
 • Aktiv Patientstøtte.

eRådgivning: Rådgivning er for alle borgere i Region Sjælland og tager afsæt i dig som patient. Aktiv Patientstøtte rådgiver og giver bedre overblik over din kroniske sygdom. PreCare-KOL/eCare KOL rådgivning er for dig med KOL eller pårørende til en person med KOL. Sundhedsrådgivningen (tidligere Corona Callcenter) vejleder Regionens borgere om sygdom og sundhed, herunder også om corona.

Borgere:
 • PreCare-KOL webinarer
 • PreCare-KOL Rådgivning
 • Sundhedsrådgivningen (Corona Callcenter)
Fagpersoner:
 • ​Specialistrådgivning
 • Kompetencecenter for Lungesygdomme
 • Medicinrådgivning​

Derudover er der en række tværgående funktioner, som understøtter det daglige arbejde og eHospitalets udvikling.​

Hvem er vi

Vores sundhedsfaglige personale består af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og en farmaceut. Derudover er der en række andre medarbejdere, der er tilknyttet for eksempel sekretærer, konsulenter og projektledere.

Læs om eHospitalet​


COVID-19 indsatsen

Vaccinationscentre

 • ​Region Sjælland har nu vaccineret 90 procent af regionens borgere i samarbejde med Statens Serums Institut og Sundhedsstyrelsen.
 • Regionen har 19 vaccinecentre (februar 2022) fordelt i regionen med højst 25 kilometers afstand.
 • Derudover er der 14 mobile vaccine enheder (februar 2022), som vaccinerer de borgere i regionen, som er ude af stand til at komme til et vaccinecenter. 

Testcentre (Testning for Covid-19)

 • ​Vi har testcentre placeret i hver af regionenes 17 kommuner.
 • Desuden har vi 21 mobile test enheder (februar 2022), der hver dag kører ud for at teste de borgere, der ikke er i stand til at komme til vores testcentre.

Vores opgaver

I samarbejde med Statens Serums Institut er det Region Sjællands opgave at sikre tilbud om test og vaccination af dig som borger.

Vi arbejder kontinuerligt med at PCR teste for i samarbejde med den enkelte borger at reducere smitte af Corona.

Vi deltager aktivt i smitteopsporing i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Hvem er vi

Enheden består af en funktionschef og omkring 300 medarbejdere i vores centre og mobile enheder rundt i Region Sjælland. 

Da behovet under COVID-19 indsatsen var størst, var der ansat godt 3.300 medarbejdere.

Læs om COVID-19 test og vaccination​

Nærklinikker

Nærklinikkerne er lægeklinikker i områder, hvor det er svært et rekruttere almen praktiserende læger. For at sikre borgerne i disse områder et godt og trygt sundhedstilbud i deres nærområde, opretter Region Sjælland disse nærklinikker.

Nærklinikkerne er ejet og drevet af Region Sjælland. De er beliggende i vandkantsområder som Nakskov, Stege, Kalundborg og Nykøbing Sjælland.

Vores opgaver

 • ​Nærklinikkerne fungerer som almene lægeklinikker. Borgerne kan tilmeldes Nærklinikkerne og have den lokale Nærklinik som ”egen læge”. 

 • Nærklinikkerne skal styrke rekrutteringen af læger til de kommuner, hvor udfordringen med at rekruttere læger er størst.

 • Nærklinikkerne skal tilbyde ansættelse af læger, der ønsker at prøve kræfter med at arbejde som praktiserende læge uden at skulle drive sin egen praksis.

 • Nærklinikkerne skal udvikle nye organisations – og behandlingsformer og stimulerer nye samarbejdsformer mellem sygehus og almen praksis.

 • Nærklinikkerne arbejder med at øge brugen af digitale løsninger i arbejdet med borgerne.

 • Nærklinikkernes personale står selv for den daglige drift, hvor Regionen står for oprettelsen af nærklinikkerne.

 Hvem er vi

Nærklinikkerne er overordnet ledet af en sundhedsfaglig leder. 

I hver Nærklinik møder du en fast stab af medarbejdere, sygeplejersker/SSA og sekretærer, og læger der i forskelligt omfang er tilknyttet klinikken. Det er enten som fast ansatte læger, konsulenter eller vikarer.

Der er i hver klinik en praksismanager, som varetager den daglige ledelse, drift, og administration. Praksismanageren er uddannet sygeplejerske og varetager derfor også sygepleje til den enkelte borger.

Vi gør vores bedste hver dag for at give dig en tryg og god oplevelse såvel i telefonkontakten som ved fremmøde i klinikken.

Læs om Nærkli​nikker i Region sjælland​

Region Sjællands Tandpleje

Region Sjællands Tandpleje tager sig af tandpleje for borgere, der er henvist fra de kommunale tandklinikker i Region Sjælland. Vi behandler også ansøgninger fra borgere, der søger om tilskud hos regionen til tandbehandling.

Vi dækker tandplejen indenfor følgende paragraffer i Sundhedsloven:

 • Regionstandplejen: Sundhedslovens § 162 og 163
 • Specialtandplejen: Sundhedslovens § 133
 • Tilskudssager: Sundhedsloven § 166, styk 1, 2 og 3.

Vores opgaver

Vores tre enheder udfører hver opgaver for forskellige områder: Specialtandplejen, Regionstandplejen og Enheden for Tilskud til tandpleje.

 • ​Specialtandplejen
  Hos Specialtandplejen kommer borgere, der ikke kan benytte de almindelige tilbud hos Børne- og Ungdomstandplejen, Praksistandplejen eller Omsorgstandplejen. Det er blandt andre sindslidende og psykisk udviklingshæmmede.

 • Regionstandplejen
  Børn og unge under 18 år med særlige problemer med tænderne kan få dette tilbud med specialiseret tandpleje. For eksempel ved medfødt tandmangel (agenesi), forstyrrelser ved tanddannelse eller andre tandlægevidenskabelige lidelser, der kan ubehandlet medfører varig nedsættelse af funktioner.

 • Enhed for tilskud til tandpleje
  Visse grupper af patienter kan modtage tilskud til tandplejen. Det er:
  • Kræftpatienter, der har modtaget kemoterapi.
  • Kræftpatienter der kan dokumentere betydelige tandproblemer efter strålebehandling i området hoved- eller halsen
  • Patienter der har Sjøgrens Syndrom, og som kan dokumentere betydelige tandproblemer.

Hvem er vi

Vi er tandlæge, specialtandlæger og tandlægeasisstenter og holder til ved Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling på Næstved Sygehus.

Læs om Regional tandpleje​
​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.09.20
Opdateret
20.03.23
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Om Region Sjælland

Find fakta, budget og mange andre informationer.