Søg
 

Det Nære Sundhedsvæsens organisation

Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) ledes af direktøren og består af tre stabsfunktioner og otte funktioner. Vores samlede stab er på over 600 medarbejdere.

Organisationsdiagram for Det Nære Sundhedsvæsen.
Klik på billedet for at åbne det i større format.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hovedopgaver i enheder og funktioner

Øverste ledelse

Det Nære Sundhedsvæsen ledes af en direktør og to enhedschefer.

Virksomhedsledelsen

​Kort beskrivelse af opgaverne i direktionen (formål og opgaver).


​Stabsenheder

Det Nære Sundhedsvæsen støttes af tre stabe. Stabene arbejder med administrative opgaver.

Sekretariat

Sekretariatet betjener ledere og medarbejdere i Det Nære Sundhedsvæsen med praktisk såvel som administrativ bistand. Sekretariatet leverer også services til eksterne samarbejdspartnere.

Vores opgaver

 • Betjene ledelse og udvalg
  Levere betjening af ledelse, politiske udvalgsmøder og administrative møder, herunder koordinere og kvalitetssikre sagsfremstillinger, bistå med udvikling af strategiske aftaler, oplæg med mere.
 • Service og administration
  Levere drift og services for interne og eksterne samarbejdspartnere herunder administrere fællespostkasse, indgående opkald, journalisering, mødeplanlægning til politiske og administrerende møder, praktisk hjælp og bistand, drift af respiratorområdet, betjening af praksisområdet og lægemiddelenheden og håndtering af klage- og dialogsager.
 • Arbejdsmiljø, HR og udvikling
  Levere support i forhold til HR og udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen som organisation herunder understøtte personaleprocesser (rekruttering, ansættelser, fratrædelser med videre), bistå med metoder til udvikling af arbejdsmiljøet, varetage kontorelevuddannelse og understøtte udviklingen af en forbedringskultur.

Hvem vi er

Vi består af en sekretariatschef og 19 medarbejdere, som alle holder til i Regionshuset i Sorø.

Forskning og klinisk kvalitet

Forskning og Klinisk Kvalitet er en enhed, hvor vi tager os af funktioner, der både er rettet mod borgere og andre aktører på sundhedsområdet. Vi tager os også af funktioner, der går på tværs af øvrige enheder i Det Nære Sundhedsvæsens (DNS).

Funktioner er for eksempel:

 • ​Forskning
 • Rådgivning
 • Undervisning
 • Betjening af myndigheder.

Vi løser opgaver, der styrker den borgernære sundhedsindsats og kliniske kvalitet i primærsektor til gavn for borgere og samfund.

Vores opgaver

Vores stab Forskning og Klinisk Kvalitet er inddelt i tre områder:
Forskning, lægemiddelenheden og Data- og Analyse-enheden.

 • Forskningsområdet
  beskæftiger sig med forskning og udviklingsopgaver, herunder sundhedsforskning rettet mod den primære sektor samt tværsektoriel forskning. Forskere og forskningsprojekter er tilknyttet Københavns, Roskilde og Syddansk Universitet.

 • Lægemiddelenheden (LME)
  arbejder med fremme af rationel (hensigtsmæssig) lægemiddelbehandling hos regionens praktiserende læger. LME varetager desuden bl.a. rådgivning, undervisning og myndighedsbetjening.

 • Data- og Analyseenheden er ved at blive oprettet og vil få flere opgaver. Den skal bidrage til datadrevet ledelse i DNS. Den skal også drive, udvikle og udbygge eksisterende sundhedsdatabaser til brug for regionalt-kommunalt samarbejde og forskning.
  Forskning og Klinisk Kvalitet bidrager i etableringen og udviklingen af E-hospitalet i Region Sjælland.

Hvem er vi

Vi har mange forskellige faglige baggrunde i Forskning og Klinisk Kvalitet. Der er læger, sundheds- og samfundsvidenskabelige forskere, farmaceuter og andre akademikere. 

Vi holder til i Regionshuset i Sorø.

Økonomi

Med et budget på næsten fire milliarder kroner er Det Nære Sundhedsvæsen det største virksomhedsområde i Region Sjælland.

En betydelig del af dette budget vedrører udbetalinger til praksisområdet, udbetaling af tilskud til sygesikringsmedicin og udgifter i forbindelse med hjemmeboende respiratorpatienter. Områder der alle kan karakteriseres som ”svært styrbare”.

Hertil kommer en betydelig projektøkonomi og en ikke uvæsentlig udgift knyttet til basisdriften og til de myndighedsopgaver, som Det Nære Sundhedsvæsen også varetager.

I Økonomi har vi fokus på at udvikle en robust, automatisk og moderne økonomistyring, der understøtter den økonomiske prioritering i virksomhedens kliniske og administrative områder, og som generelt bidrager at opnå de strategiske mål som Det Nære Sundhedsvæsen er sat i verden for.

Vores opgaver

I Økonomi har vi følgende hovedopgaver:

 • Afregning med praksisområdet
 • Betaling af regninger
 • Controlling og økonomiske analyser
 • Regnskab og budgetlægning
 • Ledelsesinformation til alle niveauer i organisationen
 • Udarbejdelse og opfølgning på ledelsestilsynet.

Hvem er vi

Økonomi består af økonomichef og 14 medarbejdere. Medarbejderne er opdelt på tre hovedfunktionsområder:

 • afregning
 • budget/regnskab
 • data/analyse.

Vi sidder i Regionshuset i Sorø, men møder gerne vore samarbejdspartnere på de mange forskellige geografier i regionen.


Administrativ enhed

Den administrative del af Det Nære Sundhedsvæsen består af tre funktionsområder.

Praksisområdet og Jura

Praksisområdet og Jura sørger for samarbejdet med regionens privatpraktiserende sundhedsleverandører, også kaldet praksissektoren. Det er de almen praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer og fodterapeuter. 

De store linjer i samarbejdet er reguleret i de landsdækkende overenskomster for områderne, men hvordan overenskomsterne konkret skal udmøntes i Region Sjælland planlægges her i enheden. Det er et arbejde, der sker i samarbejde med leverandørernes faglige organisationer, kommunerne i regionen, patientforeninger og andre samarbejdspartnere. 

Det er også i Praksisområdet og jura, at man finder de juridiske kompetencer i Det Nære Sundhedsvæsen.

Vores opgaver

Hovedopgaverne i Praksisområdet og Jura er:

 • Sekretariatsbetjening af samarbejdsudvalg og praksisplanudvalget i regionen.

 • Sagsbehandling, overenskomstfortolkning, planlægning og udvikling inden for praksissektoren. Det er for eksempel:
  - Analyser af befolkningsudviklingen og fremtidige behandlingsbehov i Region Sjælland
  - Behandling af konkrete sager om for eksempel efterlevelse af overenskomsterne
  - Planlægning og understøttelse af udviklingsprojekter og indsatser, som for eksempel hvordan lægedækningen sikres i hele regionens geografi.

  Alle brikkerne i det puslespil det er at leve op til forpligtigelsen om at sikre praksisområdets sundhedstilbud i Region Sjælland, og alle opgaver der udføres i et tæt samarbejde med praksisområdets mange andre interessenter.

 • Juridisk understøttelse af arbejdet i Det Nære Sundhedsvæsen, herunder behandling af borgerklager, anmodninger om aktindsigt med videre.

Hvem vi er

I Praksisområdet og Jura består enheden af en funktionschef og otte konsulenter, som holder til i Regionshuset i Sorø​.

Projektudvikling og Forebyggelse

I Projektudvikling og Forebyggelse (PUF) arbejder vi for at forbedre sundheden for alle borgere i Region Sjælland. Vores arbejde har fokus på ulighed i sundhed. Vi arbejder at styrke datagrundlag og udvikling af projekter, der fremmer sundheden.

Vores opgaver

Vi består af tre teams med hvert vores fokus:

 • ​Broen til Bedre Sundhed:
  Vi bygger bro til mere sundhed og mindre ulighed for borgere i de ydre områder af Region Sjælland. Det sker blandt andet ved at forbedre sundheden hos familier på områder med mindre lighed i sundheden.

  Det er for eksempel
  ​​- Familie og Alkohol: Vi tilbyder familieorienteret alkoholbehandling i de familier, hvor alkohol fylder for meget.
  - Sammenhængende Patientforløb: Vi koordinerer sygdomsforløbet på tværs af sektorer indenfor alkoholområdet.
  - Tilflyttede børn: Vi tilbyder sundhedsplejersken kommer på velkomstbesøg hos alle familier, der er flyttede til Lolland og Guldborgsund for nyligt, og som har børn under 4 år.

 • ​Helbredsprofilen.dk:
  Vi producerer små film om livet med sygdom til patienter og pårørende. Filmene er fortalt af personer, der lever med kroniske eller længerevarende sygdomme, deres pårørende og fagfolk. 

 • Tidlig opsporing:
  Vi arbejder på at sikre rettidig opsporing af kræft med fokus på sårbare borgere, og kompetenceudvikling i Almen Praksis og tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og sygehuse.

  Sundhedsdansk og indsats for kompetenceudvikling af personalet i socialpsykiatrien i forhold til at være opmærksom på fysisk sygdom.

Derudover arbejder vi strategisk med kommunikation i Det Nære Sundhedsvæsen og for de enkelte projekter i Projektudvikling og Forebyggelse.

Hvem vi er 

Vi er en funktionschef, teamledere, projektledere, fotograf, projektmedarbejdere og medarbejdere i kommunikation. 

Vi kommer rundt i hele Region Sjælland men har kontor i Regionshuset i Sorø.​

KAP-S - Kvalitet i Almen Praksis

KAP-S, Kvalitet i Almen Praksis, fungerer som en service- og støttefunktion for praktiserende læger og deres klinikpersonale i Region Sjælland. 

Samtidig er vi sekretariat for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) i Region Sjælland, som ifølge overenskomsten mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation PLO sætter rammen for regionens kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis.

Vores opgaver

Vores opgaveområder er udstukket i overenskomsten og omfatter:
 • Kvalitetsudvikling, herunder støtte til etablering og arbejde i klynger og hjælp til fremskaffelse af data til brug for det datadrevne kvalitetsarbejde
 • Efteruddannelse og DGE – Den Gruppebaserede Efteruddannelse.
 • Praksisudvikling, organisation og ledelse POL-S samt rekruttering.
 • IT og data.

Det daglige arbejde består af konsulentfunktioner for de praktiserende læger, for eksempel i form af sparring og kurser i ledelse og organisationsudvikling i praksis, håndtering af personale, trivsel, samarbejde og eventuelle konflikter. 

KAP-S’ datakonsulenter bistår praksis med implementering af forløbsplaner, dataudtræk, it-sikkerhed, virtuelle konsultationer og meget andet. 

Vi er også arrangør og tovholder på arrangementer til inspiration og udvikling for læger og praksispersonale, f.eks. praksisdage og praksispersonaledage med faglige oplæg og workshops. 

Hvem er vi

KAP-S indgår i en struktur baseret på overenskomsten mellem regionerne og de praktiserende læger, men fysisk holder vi til i Regionshuset i Sorø. 

Vores kontor består af en sekretariatsleder, en chefkonsulent, en specialkonsulent, en administrativ medarbejder og to datakonsulenter. Derudover har vi fire fast tilknyttede lægelige konsulenter og en studentermedarbejder.

Mere information

Vi har vores egen hjemmeside, hvor vi løbende lægger nyheder op, og det er muligt at få indblik i vores forskellige aktiviteter.  Derudover er det muligt at tilmelde sig vores nyhedsbrev, som udsendes ca. fire gange årligt. Vi er også aktive på Facebook, hvor vi løbende har opslag.


Klinisk enhed og eHospitalet

Den kliniske del af Det Nære Sundhedsvæsen består af fem funktionsområder.

Region Sjællands Tandpleje

Region Sjællands Tandpleje tager sig af tandpleje for borgere, der er henvist fra de kommunale tandklinikker i Region Sjælland. Vi behandler også ansøgninger fra borgere, der søger om tilskud hos regionen til tandbehandling.

Vi dækker tandplejen indenfor følgende paragraffer i Sundhedsloven: 

 • Regionstandplejen: Sundhedslovens § 162 og 163
 • Specialtandplejen: Sundhedslovens § 133, 
 • Tilskudssager: Sundhedsloven § 166, styk 1, 2 og 3.

Vores opgaver

Vores tre enheder udfører hver opgaver for forskellige områder: Specialtandplejen, Regionstandplejen og enheden for Tilskud til tandpleje.

 • ​Specialtandplejen
  Hos Specialtandplejen kommer borgere, der ikke kan benytte de almindelige tilbud hos Børne- og Ungdomstandplejen, Praksistandplejen eller Omsorgstandplejen. Det er blandt andre sindslidende og psykisk udviklingshæmmede.

 • Regionstandplejen

 • Enhed for tilskud til tandpleje
  Visse grupper af patienter kan modtage tilskud til tandplejen. Det er:
  • Kræftpatienter, der har modtaget kemoterapi. 
  • Kræftpatienter der kan dokumentere betydelige tandproblemer efter strålebehandling i området hoved- eller halsen
  • Patienter der har Sjøgrens Syndrom, og som kan dokumentere betydelige tandproblemer.

Hvem er vi

Vi er tandlæge, specialtandlæger og tandlægeasisstenter og holder til på to adresser.:

 • Specialtandplejen og Tilskud til Tandplejen ligger på Æblehaven 2, Slagelse.
 • Regionstandplejen holder til på Tand-, mund- og kæbekirurgusk Afdeling, Næstved Sygehus.

Borger og Specialist Rådgivning

 

 

Digital Transformation

I Digital Transformation arbejder vi for at udvikle nye digitale løsninger til fremtidens sundhedsvæsen, og styrke borgerens digitale rejse i sundhedsvæsenet. 

Det handler om at nyttiggøre innovation ved at anvende fælles, lettilgængelige og brugervenlige digitale muligheder til at samarbejde, og i kontakten med patienter/borgere.

Den digitale transformation af sundhedsvæsnet skal være med til at skabe nærhed og sammenhæng på tværs af sygehus, psykiatri, kommune og almen praksis.

Vores opgaver

Vi arbejder projektbaseret og udviklingsorienteret med fokus på

 • Digital understøttelse og udvikling af projekter i klinik/E-hospitalet regi , med særligt fokus på sygehusene, Borger og specialistrådgivning og nærklinikker.
 • Understøttelse af ledelsen i Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) i forhold til løsninger, kendskab til IT-projekter og viden om digitalisering i sundhedsvæsnet.

Digital Transformation har et tæt samarbejde med Koncern IT i Region Sjælland.

Hvem er vi

Enheden består af en funktionschef, projektledere og to konsulenter. Vi holder til i Regionshuset i Sorø, men I kan også møde os rundt om i regionen, hvor vi kommer med jævne mellemrum.

Nærklinik


Testcentre (Testning for Covid-19)

I samarbejde med Statens Serums Institut er Samfundssporets opgave at sikre tilbud om test af den enkelte borger, samt deltage aktivt i smitteopsporing i samarbejde med andre myndigheder. Til dette bruger vi vores 10 mobile enheder, som hver dag er på landevejen.

Vores opgaver

Vi arbejder kontinuerligt med at øge test ressourcerne for at kunne imødekomme Region Sjællands behov for testning i samarbejde med Sundhedsministeriet og Statens Serums Institut.

Hvem er vi

Enheden består af en funktionschef og 500 medarbejdere ansat i de tre testcentre.

Vi vokset til en stor organisation, bestående at tre test centre  som ligger i Næstved, Maribo og Roskilde og yderligere 11 andre lokale teststeder i region Sjælland. Der er ca 500 medarbejdere ansat i de tre testcenter.

​​​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.09.20
Opdateret
22.09.21
Link til denne side:
Andre sider under Det nære Sundhedsvæsen
 

 Kontakt

 
Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Om Region Sjælland

Find fakta, budget og mange andre informationer.