Søg
 

Budgetaftale sikrer ny lægeuddannelse til Region Sjælland

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 05. september 2017

Et bredt flertal i Regionsrådet har indgået aftale om næste års budget på 18 milliarder kroner. Budgetaftalen betyder blandt andet, at der i Region Sjælland skal etableres en kandidatuddannelse til læge.

​Samtidig skal regionens succesfulde projekter skaleres op - både i sundhedsvæsenet og i indsatsen med at skabe vækst og arbejdspladser.

Med bred opbakning fra seks ud af otte partier er der i dag indgået en budgetaftale for Region Sjælland i 2018. Regionsrådsformand Jens Stenbæk fastslår, at der med budgetaftalen er skabt stabile og robuste rammer for Region Sjællands drift næste år:

- Vi har en fornuftig og robust økonomi i Region Sjælland, som også betyder, at vi kan levere et budget uden besparelser på vores sygehuse. I forhold til målet om at behandle flest mulige borgere i eget sundhedsvæsen, er det nu lykkedes at vende udviklingen, så flere borgere behandles inden for udrednings- og behandlingsgarantien i Region Sjællands eget sygehusvæsen. Det styrker budgettets robusthed ved at reducere forbruget til behandlinger uden for regionen.

Ny lægeuddannelse

Selvom økonomien er robust, er der tale om et stramt budget. Men også et budget hvor der har været råderum til nye prioriteringer. Det indebærer blandt andet, at der nu skal etableres en ny lægeuddannelse i Region Sjælland.

- Det skal ikke mindst styrke muligheden for at rekruttere læger gennem en stærkere regional forankring i Region Sjælland. Vi er i dag blandt andet udfordret af de studerendes bosætningsmønster kombineret med den relativt lille uddannelseskapacitet i regionen. Med denne aftale tager vi nu et stort og vigtigt skridt henimod, at Region Sjælland får samme vilkår for rekruttering af læger som resten af landet. Samtidig er der bred politisk enighed om, hvordan vi skal etablere en lægeuddannelse i Region Sjælland, siger Jens Stenbæk.

Regionen vil etablere et klinisk institut sammen med Københavns Universitet, der skal stå for et pilotforsøg med en kandidatuddannelse til læge, der er målrettet Region Sjællands særlige udfordringer i forhold til indhold og optag, og som er forankret fysisk i Region Sjælland.

Derudover vil Region Sjælland etablere et universitetskonsortium sammen med blandt andet Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, DTU og professionshøjskolen Absalon. Konsortiet skal understøtte forskningssamarbejde og karriereveje for forskere med både mellemlange og lange videregående sundhedsuddannelser.

Det er ikke kun i forhold til læger, at Region Sjælland har udfordringer med at af rekruttere. Det gælder generelt for mange fagområder og for at styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Region Sjælland, er det desuden besluttet at afsætte to millioner kroner ekstra til en fælles kompetenceudviklingspulje.

Værdibaseret styring

Med budgettet for 2018 skal regionens succesfulde projekter skaleres op - både i sundhedsvæsenet og i indsatsen med at skabe vækst og arbejdspladser.

Aftaleparterne har igen i år valgt ikke at videreføre regeringens og folketingets krav om to procents øget produktion, men i stedet fokusere på at skabe værdi for patienterne.

- Vi har indført rammestyring på sygehusene for at styrke fokus på den patientoplevede kvalitet - og ikke aktivitet. Det skal give frihed til, at ledelse og medarbejdere selv kan udvikle nye metoder og arbejdsgange. Sygehuset får på den måde bedre mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet, sådan at patienterne udredes til tiden og får den rette behandling af høj kvalitet. Vi tror på, at vi på den måde får mere - og mere rigtig - sundhed for pengene, siger Jens Stenbæk.

Nationale mål

I 2018 vil den værdibaserede styring i endnu højere grad blive tilrettelagt, så den fokuserer på de otte nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet. Aftaleparterne bag budgettet er enige om, at der med udgangspunkt i de otte nationale mål skal være særligt fokus på fire områder:

Det gælder øget patientinddragelse og patienttilfredshed; reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og akutte indlæggelser for KOL- og diabetespatienter; gennemførelse af kræftpakkeforløb i rette tid samt opfyldelse af kvalitetsstandarder. 

110 mio. kroner til Sundhedsplatforme

Sundhedsplatformen indføres på alle regionens sygehuse den 25. november 2017 og aftaleparterne bag budgetaftalen er enige om at reservere i alt 110 millioner kroner til formålet.

- Sundhedsplatformen er et stort organisatorisk forandringsprojekt. Det kræver tid at sikre, at nye rutiner og arbejdsgange indarbejdes i dagligdagen. Med 110 millioner kroner har vi sikret midler, som også vil kunne bruges til at rekruttere medarbejdere med specifikt kendskab til Sundhedsplatformen, hvis der opstår behov for flere hænder, når vi er gået i luften. Jeg vil også gerne slå fast, at der ikke er lagt effektiviseringsgevinster ind i budgettet som en konsekvens af, at vi nu indfører Sundhedsplatformen, siger Jens Stenbæk.

Fokus på turisme

Også øget vækst og flere arbejdspladser er en vigtig hjørnesten i budgetaftalen. Analyser viser, at produktiviteten i det sjællandske erhvervsliv er lavere end i resten af Danmark. Aftaleparterne bag budgetaftalen er enige om, at temaet vil blive taget op i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. Blandt andet gennem et målrettet arbejde med at styrke digitalisering og automatisering i regionens virksomheder. Også turisme har særligt fokus i budgetaftalen.

- Turisme er et erhverv i vækst med mange positive fremtidsperspektiver, men der et for lavt kendskab til de sjællandske destinationer, hvilket betyder, at det fulde vækstpotentiale indenfor området ikke udnyttes, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk.

Det er derfor med budgettet for 2018 aftalt, at der reserveres en million kroner af erhvervsudviklingsmidlerne i 2018 til en markedsføringsindsats på turismeområdet. Indsatsen forventes gearet med medfinansiering fra kommuner og turismeerhvervet. For at sikre virksomhedernes digitale synlighed sættes der desuden gang i en samlet indsats, som skal styrke de sjællandske turismeaktørers digitale kompetencer. Parterne er enige om, at der afsættes en million kroner af tilbageløbsmidler i 2017 til en sådan indsats.

 

Vedhæftede filer

Underskrevet budgetaftale 2018.pdf 


Kontaktoplysninger for pressen

Regionsrådsformand Jens Stenbæk, 20 37 11 98
Kirsten Devantier, Venstre, 40 62 75 04
Jan Hendeliowitz, Socialdemokraterne, 21 56 26 49
Peter Jacobsen, Dansk Folkeparti, 20 37 01 05
Christian Wedell-Neergaard, Det Konservative Folkeparti, 40 15 22 23
Tina Boel, Socialistisk Folkeparti, 21 22 38 66
Anne Møller Ronex, Radikale Venstre, 21 22 56 10

Oprettet
05.09.17
Opdateret
05.09.17
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52