Søg
 

Stigende aktivitet inden for forskning og innovation

Torsdag d. 03. august 2017

De regionale opgaver med at understøtte forskning og innovation i Region Sjælland er steget i løbet af det sidste år.

Den stigende aktivitet ses bl.a. inden for videnskabsetiske godkendelser, innovationsprojekter og henvendelser under Én indgang for kliniske forsøg og medicinsk udstyr. Det viser tal for aktiviteten i 2016.

- I Region Sjælland gør vi os umage med at skabe gode vilkår for at forske og udvikle nye løsninger inden for vores ansvarsområder. I regionen vil vi være i stand til at behandle henvendel-ser fra virksomheder og forskere på et kvalificeret grundlag og indgår gerne i en dialog, der kan være med til at kvalificere en idé eller en ansøgning, fortæller Jesper Grarup, forsknings- og innovationschef i koncernenheden Produktion, Forskning og Innovation (PFI).

Blandt resultaterne i 2016 kan nævnes:

  • Én indgang for kliniske forsøg behandlede 71 henvendelser i samarbejde med de øvrige fi-re regioner. Foreløbig har 21 pct. ført til kliniske forsøg.
  • Én indgang for medicinsk udstyr modtog 55 henvendelser fra virksomheder mv. Heraf har otte henvendelser ført til et samarbejde.
  • Der blev behandlet 22 ansøgninger til innovationspuljer. 19 projekter blev tildelt i alt seks mio. kroner.
  • Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland modtog 87 nye ansøgninger og 112 til-lægsprotokoller.

Én indgang for kliniske forsøg

Én indgang til kliniske forsøg i Region Sjælland har bidraget til at håndtere 71 henvendelser fra lægemiddelvirksomheder og Clinical Research Organisations (CROer) i 2016 i samarbejde med de fire øvrige regioner i Danmark.

Den foreløbige opgørelse viser, at 21 pct. af henvendelserne har udmøntet sig i konkrete klini-ske forsøg, som gennemføres i Danmark.

Én Indgang til kliniske forsøg i Region Sjælland har som mål at smidiggøre samarbejdet mellem virksomheder og sygehuse. Blandt tiltagene i 2016 er en ny intern regional procedure for godkendelse af lægemiddelafprøvninger, et pilotprojekt om udarbejdelse af en standard for en rammeaftale og en standard for en konkret samarbejdsaftale som anvendes, når der i mellem afdelinger indgås aftaler om kliniske forsøg.

En Indgang glæder sig over, at antallet af kliniske forsøg i Danmark ser ud til at være stigende i disse år. Det fremgår af årsrapporten for Kliniske forsøg med lægemidler udarbejdet af Læge-middelstyrelsen. 

Én indgang for medicinsk udstyr

I 2016 har Én indgang for medicinsk udstyr i Region Sjælland modtaget 55 henvendelser fra virksomheder, institutioner mv om at udvikle løsninger på sygehuse.

-Etableringen af Én indgang i Region Sjælland har betydet, at medarbejderne på Sjællands Uni-versitetshospital Roskilde og Køge har fået færre henvendelser fra virksomhederne. Én indgang tager imod mange af henvendelserne nu. Det betyder, at der bliver mere ro til at løse opgaverne på sygehuset, siger Helle Gaub, vicedirektør på Sjællands Universitetshospital.

Én indgang har vist sig at være et effektivt redskab for virksomheder og andre idémagere til at finde en samarbejdspartner inden for sundhedsvæsnet. Virksomhederne skal ikke skyde med spredehagl for at finde en afdeling at samarbejde med, men kan nøjes med at kontakte Én ind-gang, som formidler ønsket om samarbejde internt i regionen.

Når Én indgang henvender sig til sygehusene, oplever sygehusene, at projektet er mere klar til at træffe en afgørelse om, at sygehuset eller afdelingen vil gå ind i et samarbejde. 

-Vi tog kontakt til Én indgang i Region Sjælland for at undersøge, om regionen var interesseret i et samarbejde om at måle støjens konsekvenser på sengeliggende patienter for forskellige ty-per af hospitalsafdelinger. Efter indledende beskrivelser og møder, er det lykkedes at skabe kontakt til fire afdelinger. Det er vi meget tilfredse med og glæder os til at se, hvad samarbej-det bringer, siger Stefan Kalmar, projektleder i AudioCura.

Langt de fleste henvendelser kommer fra virksomheder, der har udviklet en ny løsning, som de vil afprøve og videreudvikle sammen med personalet på sygehusene. Men der modtages også henvendelser fra det sundhedsfaglige personale, borgere mv. 

Af de 55 henvendelser har 30 ført til møder med virksomheder og andre idémagere. Samtidig har 22 af henvendelserne ført til kontakt til sundhedspersonalet på sygehusene, i psykiatrien og andre enheder i regionen. Allerede nu har otte henvendelser ført til opstart af projekter eller samarbejde om udvikling af nye løsninger.

Læs mere om udviklingen i myndighedernes behandling af henvendelser om medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsens årsrapport

Bred efterspørgsel efter ny innovationspulje

Med budgetaftalen for 2016 etablerede Regionsrådet for første gang en innovationspulje på i alt 6 mio. kroner. Midlerne uddeles af Styregruppen for Innovation (SGI), der bl.a. består af syge-husledelserne fra sygehusene og psykiatrien.

I 2016 har SGI modtaget 22 ansøgninger om tilskud til gennemførelse af innovationsaktiviteter. I alt har 19 projekter modtaget et tilsagn om tilskud til gennemførelse af én eller flere faser. Der har været søgt for langt mere, men tilsammen er der bevilget 6 mio. kroner.

I PFI er der glæde over interessen for den nye innovationspulje i regionen.

-Det er glædeligt, at der på tværs af udfordringer og opgaver i hverdagen er modtaget ansøgninger for næsten alle typer af enheder i Region Sjælland, og ikke kun fra sygehusene. Puljen kan søges af alle. Det må være udtryk for, at vi rammer et behov, og at ledelse og medarbejdere er interesserede i at være med til at skabe bedre løsninger, siger Jesper Grarup, forsknings- og innovationschef i PFI.

Med innovationspuljen har Region Sjællands indført en tre faset innovationsmodel, kaldet DIA (Discovery, Incubate og Accelerate). Hensigten er bl.a. at lukke projekter på et tidligt tidspunkt, hvis de ikke viser sig at være levedygtige. Innovationsmodellen tager afsæt i begreber som mo-denhed, potentiale og markedsmodning.

Innovationspuljen er fortsat i 2017, og SGI har allerede uddelt midler fra puljen.

Vil du vide mere om ansøgningsfrister og betingelser, kan du læse mere om de regionale innova-tionsmidler på PFI's hjemmeside.

Flere sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i regionen

Rekord mange nye sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter blev i 2016 behandlet af Den Videnskabsetiske Komite for Region Sjælland (RVK Sjælland).

Der blev anmeldt 87 nye forskningsprojekter, hvilket er en stigning på 19 pct. sammenlignet med året før. Til igangværende forskningsprojekter blev der anmeldt 112 tillægsprotokoller, svarende til en stigning på 35 pct. sammenlignet med 2015. Tillægsprotokoller er ændringer til allerede godkendte forskningsprojekter. 

Henvendelser om anmeldelsespligt

Sekretariatet for RVK Sjælland behandler anmeldelser af projekter og yder rådgivning til for-skerne inden for det videnskabsetiske område. I 2016 traf RVK Sjælland 47 skriftlige afgørelser om anmeldelsespligt. Er forsker i tvivl om et projekt er anmeldelsespligt, kan forsker telefo-nisk eller skriftligt kontakte sekretariatet. Forskerne tilkendegiver tilfredshed med den vejled-ning og sparring, der gives af sekretariatet.

Læs mere på RVK Sjællands hjemmeside og i komitésystemets fælles årsberetning.

Oprettet
03.08.17
Opdateret
16.02.18
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø