Søg
 

Region Sjælland søger virksomhed til projekt mobilePsyk

Mandag d. 17. juli 2017

Vær med til at udvikle en sundhedsapp til det psykiatriske område i Region Sjælland! Produktion, Forskning og Innovation søger en virksomhed til at indgå i OPI-samarbejde, hvor en ny agil innovationsmetode skal afprøves i et komprimeret forløb.

Region Sjælland
OPI projektet udspringer fra en klinisk udfordring på det psykiatriske område. Den kliniske udfordring er udgangspunktet, men en workshop efter opstart af projektet vil sætte de endelige rammer for udviklingen. Læs mere om udviklingsprocessen i pilot 1, muligheder for videreudvikling i pilot 2, tekniske specifikation, udvælgelseskriterier og tidsplan.

Udviklings pilot 1

Pilot 1 (Dette udviklingsprojekt)

System udvikles med en frontend (App) og et backend (hjemmeside). Patienterne får adgang til fronten-den og behandlerne får adgang til backenden, hvor patienters indtastede data vil være tilgængelig. Den kliniske udfordring er som udgangspunkt at udvikle et selvmonitorerings-modul hvor patienter på daglig bases registrerer deres følelser og adfærd, som illustreres grafisk over tid.

Udviklingen af prototypen skal være så fleksibel, at behandlerne selv kan oprette og ændre alle variab-ler/parametre i backenden og vælge, om det skal være ja/nej, tal skala, smiley skala som skifter farve i smiley, grafik fra rød til grøn eller en illustration eller anden grafisk mulighed. Registreringer skal kunne vises via en grafisk visning, som summer op på alle ja/nej registreringer, alle smiley registreringer osv.

Udviklingsprocessen for pilot 1

Workshop

Med udgangspunkt i den kliniske udfordring starter projektet med en workshop. På workshoppen kort-lægges patientens rejse igennem sundhedsvæsenet samt de kliniske udfordringer set ud fra behandler-nes perspektiv. Workshoppen vil have en høj diversitet med deltagelse af behandlere, patienter og in-novationskonsulenter. Efter kortlægning arbejdes der med den kliniske udfordring indtil et koncept er udarbejdet. Efterfølgende prototypes layout og funktionaliteter diskuteres. Når endelig visuel koncept er udviklet overføres det til digital prototyping. På workshoppen skitseres andre funktioner, der kan blive en del af løsningen på sigt.

Udvikling

Efter workshoppen starter selve udviklingen af prototypen. Prototypen udvikles over 2-4 uger i små ite-rationer, hvor det kliniske personale og patienter tester funktionaliteter løbende og melder tilbage med feedback og ændringer. I løbet af de 2-4 uger mødes projektgruppen og evaluerer udviklingen af proto-typen.

Test

Systemet testes i en 4 ugers periode, hvorefter forløbet evalueres.

Pilot 2 (Fremtidigt udviklingsprojekt)

Efter udviklingen af første prototype vil der blive søgt midler til endnu en pilot (2). I pilot 2 skal systemet integrere med NEM ID, CPR-registeret, Region Sjællands AD. På sigt er der ønske om en data integrati-on med Sundhedsplatformen. I pilot 2 starter samme proces igen som i første udviklingsprojekt, hvor behovsafdækningen sker via en kreativ workshop. I pilot 2 kræves det, at systemet skal være kompati-belt med Android og Windows.

Mulige funktionaliteter i pilot 2

 • Vidensmodul med video, animation og information omkring behandlingsforløb
 • Videomodul der optager terapisessionerne og bliver tilgængelig i appen
 • Session tracking med spørgeskemaer omkring terapisessionerne
 • PROM, mål, patienter og behandler målopfyldelse
 • Tværsektorielt samarbejde med andre offentlige snitflader
 • Besked og meddelelse modul
 • Dagbog modul

Specifikationer

Frontend udvikles i første omgang til iOS (iPhone & iPads). Prototypen skal være nativ og responsiv så den kan bruges på alle iOS platforme. Systemet skal have høj sikkerhed og krypters med HTTPS certifi-kat, SSL certifikat og TLS- certifikat, og systemet skal leve op til sundhedslovgivningen, persondata lo-ven og den nye EU forordning. Backend udvikles som et modul til  behandlerne, og på sigt skal systemet integreres med AD, men i første prototype oprettes særskilt log in til behandlere og patienter. NEM ID og CRP integration udvikles til version 2 som følger efter dette udviklingsprojekt. Systemet udvikles med to faktor log in.

Systemet skal understøtte god etisk praksis, og systemet skal leve op til de krav, der stilles lovgivnings-mæssigt i sundhedsloven og persondataloven. Det skal være muligt at tilgå backenden fra alle tilgænge-lige browsere. Systemet bliver som udgangspunkt hostet på ekstern server via en databehandleraftale i en aftale gældende i 3 år.

Systemet skal udvikles ud fra en stærk grafisk tilgang, hvor symboler og illustrationer er i centrum. Pro-totypen skal være så fleksibel, at behandlere kan oprette og slette patienter i backenden. Det skal være muligt at oprette alle former for variabler/parametre i 3 niveauer; navn på parametre, skala på para-metre, og valg af visning i oversigts illustration. Alle parmetre skal kunne vises enkeltvis og i fælles oversigt.

Patient identifikation skal ske via søgning på patienternes CPR-numre. Funktionaliteter i appen skal kun-ne slås fra og til og skræddersyes til det enkelte patientforløb. Flere specifikation aftales ved projektop-start.

Tidsplan:

 • Uge 29 - 32 - Interesserede virksomheder kontakter Jesper Lakman, tlf. 81712900, e-mail jelak@regionsjaelland.dk(Ferie uge 30-31)
 • Uge 33 - Tilbud indsendes
 • Uge 34 - Workshop
 • Uge 34 - 38: Prototypeudvikling, udvikling
 • Uge 39 - Første early prototype færdigudviklet
 • Uge 40 - 45: Testperiode
 • Uge 46 - 50: Evaluering

Udvælgelseskriterier:

 • Dokumenteret erfaring i udvikling af sundheds apps med integration til elektronisk patient jour-naler, databaser med klinisk standarder, integration med CPR-registeret, integration med NEM ID og AD integration
 • Dokumenteret erfaring i udvikling af en række sundheds apps
 • Dokumenteret erfaring fra OPI projekter med referencer fra tidligere udviklingsforløb
 • Dokumenteret erfaring i at udvikle apps indenfor et kort tidsinterval (2-8 uger)
 • Erfaring med agile innovationsmetoder som prototyping visualisering af patient og behandler udfordringer og visuel prototyping
 • Pris for udviklingsforløb inklusiv 3 års hosting på ekstern server, hvor der kan kobles uanede an-tal patienter og behandlere på løsningen

Udover ovenstående kriterier lægges der vægt på gode samarbejdsrelationer.​​​

Oprettet
17.07.17
Opdateret
10.08.17
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283