Søg
 

Region Sjælland sikrer råstofforsyningen

Torsdag d. 08. december 2016

Regionsrådet har den 8. december vedtaget en ny råstofplan, som udpeger 25 nye områder, hvor der i fremtiden kan indvindes sand, grus, sten og kalk.

​Råstofferne er nødvendige i byggeriet, til etablering af blandt andet nye veje og mange steder i industrien. Råstofforsyningen er derfor afgørende for den fortsatte samfundsudvikling. Med den nye råstofplan udlægges 320 ha nye arealer til graveområde. Samtidig fjernes 1.425 ha, hovedsageligt fordi arealerne er færdiggravet.

Livlig debat om råstofplanen

Forud for vedtagelsen af råstofplanen har Region Sjælland afholdt to borgermøder og gennemført to høringsperioder. Begge borgermøder var velbesøgte med en livlig debat og mange spørgsmål til Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur.

- Jeg har været meget tilfreds med at få lejlighed til at høre de synspunkter og bekymringer, som borgerne giver udtryk for. Det er med til at kvalificere vores arbejde i regionen. Kun få ønsker sig en råstofgrav som nabo, så vi har gjort os umage for hovedsagelig at udlægge nye råstofgrave, hvor der aktuelt er behov for råstofferne og hvor der i forvejen graves.

Det er vigtigt for Region Sjælland fortsat at sikre lokal forsyning af råstoffer. På den måde bliver råstofferne billigere, samtidig med at lastbiltransporten med råstoffer mindskes. De nye graveområder er derfor godt fordelt over regionen med nye områder bl.a. i Kalundborg, på Stevns og på Lolland.

Hensyn til naboer og natur

Forud for vedtagelsen af råstofplanen er der sket en grundig sortering for at udvælge de rigtige områder. Områderne skal rumme råstoffer af de rigtige kvaliteter. Derudover er det afgørende, at de kommende råstofgrave ikke ødelægger værdifuld natur. Endelig har regionen stort fokus på, at de nye graveområder skal berøre så få naboer som muligt.

Det er ikke muligt at finde områder, hvor ingen bliver berørt, og derfor vil nogen naboer opleve gener som følge af råstofindvindingen. Før der kan indvindes råstoffer i et område kræver det en konkret tilladelse fra Region Sjælland. I tilladelsen bliver der fastsat vilkår, som bl.a. skal begrænse støj og støv fra grusgraven.

Nye rekreative områder

Råstofindvindingen medfører store ændringer i landskabet. Ofte vil der også opstå nye søer som følge af råstofindvindingen. Mulighederne for at bruge områderne efterfølgende er mange, og der er eksempler på tidligere råstofgrave, hvor der i dag er motocrossbane, skibakke, amfiteater eller naturområde med stisystemer. 

Pederseje Grusgrav på Falster og Hedeland ved Roskilde er eksempler på grusgrave, hvor der er offentlig adgang. I juni 2016 blev også Svogerslev Grusgrav åbnet for offentligheden. Her kan man bl.a. svømme, fiske og lufte hunden. Derudover er der indrettet bålpladser, lavet stier og bygget shelters.

 – Vi har som noget nyt skrevet retningslinjer ind i råstofplanen om samarbejde med kommuner og lodsejerne om efterbehandling af råstofgrave. Regionen vil gerne skubbe på for, at der tænkes langsigtet, når der skal graves efter råstoffer, fortæller Udvalgsformand Peter Jacobsen.

Råstoffer på landsplan

Peter Jacobsen slutter af med at understrege, at der snart skal ske handling på landsplan for at sikre råstoffer nok til fremtidens behov.

- Der er mange interessekonflikter både på landjorden og ved råstofindvinding på havet. Bør der ikke i højere grad ske en tværgående afvejning og planlægning af råstofforsyningen fra landjorden og fra havet? Hvordan kan der spares på råstofferne ved mere genbrug? De spørgsmål har jeg hørt gentagne gange fra borgerne, fra råstofbranchen, fra vores kommuner og ved de politiske møder med Region Hovedstaden i de forløbne 2 år. Jeg vil opfordre til, at Regeringen sætter gang i arbejdet med en national strategi for råstofforsyningen, så vi som ansvarlige politikere kan svare på nogle af disse spørgsmål.

Fakta:

• Du kan se hvilke områder, der er udpeget til graveområde i den nye råstofplan her www.raastofplan.regionsjaelland.dk

• I den politiske behandling af råstofplanen blev et forslag om nyt graveområde ved Mogenstrup i Holbæk udtaget

• Det kræver tilladelse fra Region Sjælland før der kan indvindes råstoffer i et område, der er udlagt som graveområde i råstofplanen. Det tager ca. 1 år eventuelt at få en tilladelse.

  

Oprettet
08.12.16
Opdateret
21.02.18