Søg
 

Læger fortsat utilfredse med Sundhedsplatformen

Torsdag d. 07. november 2019

4 ud af 10 medarbejdere på sygehuse på hele Sjælland har svaret på brugerundersøgelse af Sundhedsplatformen.

​​I september har i alt 19.584 ud af 49.681 adspurgte medarbejdere på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden svaret på en brugerundersøgelse af den elektroniske patientjournal. Oplevelsen af Sundhedsplatformen ser ens ud på tværs af regionerne, selvom tilfredsheden er en anelse lavere i Region Sjælland end i Region Hovedstaden. 
”Beskeden fra medarbejderne er ret tydelig. Vi er slet ikke færdig med at udvikle og optimere Sundhedsplatformen. Det er første gang, vi laver undersøgelsen i Region Sjælland, og den viser, at lægerne er markant mere utilfredse end de øvrige faggrupper. Det skal vi arbejde på,” siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) fra Region Sjælland. 
 

Problemer med medicinområdet skal løses ud på hospitalerne

 
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) fra Region Hovedstaden konstaterer samtidig, at det stadig er problemer på medicinområdet, der fylder meget hos personalet.
 
”Det tager tid at få den elektroniske patientjournal til at virke, så den lever op til de ambitioner, vi har for fremtidens sundhedsvæsen, hvor hospitaler, kommuner og praktiserende læger skal arbejde tættere sammen om den enkelte patient,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).
Regionerne vil inddrage medarbejdernes input til yderligere at kvalificere arbejdet med at udvikle Sundhedsplatformen. De to regioner ønsker at få flere projekter ud på hospitalerne – helt tæt på de mennesker, der hver dag arbejder med patientjournalen - som fx medicineringsprojektet på Rigshospitalet, hvor tre klinikere og en centerdirektør har fået mandat til at prioritere forbedringerne på medicinområdet i samarbejde med relevante klinikere.
 
”Medicineringsprojektet skød vi i gang på Rigshospitalet i juni i år. Vi fik til opgave at forbedre medicineringsdelen af Sundhedsplatformen i tæt samarbejde mellem klinikere, it-medarbejdere og medarbejdere fra leverandøren EPIC. Styrken ved dette projekt er, at vi fysisk sidder sammen med korte kommandoveje og tæt kontakt til leverandøren. Vi har forbedringer på vej på de områder, som brugerne i undersøgelsen efterspørger - det glæder mig, at vi har læst behovet korrekt. En væsentlig del af vores optimeringer kommer med opgraderinger i november og februar,” siger centerdirektør Jannick Brennum, der understreger, at optimeringsarbejdet ikke stopper der.
 

Politikerne følger anbefalinger fra ekspertrådet

Både i Region Hovedstaden og Region Sjælland er der i budgetterne for 2020 og i årene fremad afsat ressourcer til bl.a. arbejdet med at forbedre brugernes tilfredshed med Sundhedsplatformen. 
 
I september behandlede Forretningsudvalgene i begge regioner en handleplan udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra det uafhængige ekspertråd. Regionerne er i samarbejde med leverandøren EPIC i gang med at handle på baggrund af anbefalingerne og konklusionerne. Opfølgningen vil løbende blive revideret og konkretiseret, og der vil fortsat være centrale medlemmer af Ekspertrådet tilknyttet. 
 
Handleplanen indeholder fire områder, der skal være i fokus for arbejdet:
 
 • Bedre styring (prioritering med hospitalerne for bordenden)
 • Styrkelse af hospitalernes indførelse af forbedringer
 • Fortsat fokus på at forbedre medicinområdet
 • Styrkelse af it-organisationen ift at støtte om fremtidens digitale sundhedsvæsen
 
Og målet for arbejdet er:
 
 • Klinikerne skal have mere tid til patienten
 • Højere kvalitet, færre fejl i systemet
 • Bedre adgang til data
 • Mere inddragelse af patienten 
 

Landspatientregisteret trak mange ressourcer

Siden sidste brugertilfredshedsundersøgelse i 2018 har mange ressourcer været anvendt på at indføre det nye landspatientregister (LPR3), og det har betydet, at der har været færre ressourcer til at sætte skub i optimeringen af Sundhedsplatformen. Indførelsen af LPR3 gik godt, og siden maj 2019 har der været fokus på arbejdet med at optimere Sundhedsplatformen. 
 

 

Fakta - brugernes svar

 • Svarprocenten er høj for denne type undersøgelse (40%).
 • Tilfredsheden er samlet set svagt stigende fra 2018 til 2019.
 • Der er ensartethed i besvarelserne på tværs af regionerne, selvom niveauet for Region Sjælland er en anelse lavere end Region Hovedstaden. På en skala fra 1-5 er tilfredsheden i Region Hovedstaden 2.9 og tilfredsheden i Region Sjælland 2.6.
 • ​Der er større forskelle imellem faggrupperne. Lægegruppen har ikke rykket sig og er markant mere utilfredse end de øvrige faggrupper. De øvrige faggrupper har rykket sig beskedent i positiv retning.
 • Tilfredshed smitter. Tilfredsheden blandt en brugers kolleger har indflydelse på brugerens egen oplevelse af Sundhedsplatformen.
 • Brugere, som er gode til it og Sundhedsplatformen, er mere tilfredse. 
 • Alder har kun begrænset betydning for brugernes tilfredshed.
 • Brugere med lederansvar ser ikke væsentligt anderledes på Sundhedsplatformen end andre brugere.
 • Inden for specialerne er neurologi/-kirurgi og de parakliniske specialer mere tilfredse med Sundhedsplatformen, mens de øvrige kirurgiske, intensive, anæstesiologiske og akutområdet er mindst tilfredse.
 • Flest brugere mener, at overblikket over patientforløb, medicineringsprocessen og den kliniske dokumentation kan forbedres. På de 3 områder er løsningsforslagene til de udfordringer som brugerne skriver mest om hhv.:
  • En hurtig-overbliksfunktion til patientforløb
  • At sekretærer også skal have adgang til FMK ift. at følge på fejlagtigt ikke-udskrevne patienter
  • At kun kolonner relevant for et givent speciale skal medtages i vurderingsskemaer for klinisk dokumentation.
 • De utilfredse brugeres forbedringsforslag omhandler procesforbedringer og forenklinger i arbejdsgange, særligt:
  • Forbedring af processen ved udskrivelse
  • Mindre tekst/overflødig information på skærmbilledet
  • ​Mulighed for diktering.

 

Yderligere info

 • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88, presse@regionh.dk
 • Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) via Region Sjællands pressevagt, tlf. 57 87 50 52, presse@regionsjaelland.dk
 • Centerdirektør Jannick Brennum, Rigshospitalet via via Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88, presse@regionh.dk​​  
 
 
Oprettet
07.11.19
Opdateret
07.11.19
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52