Søg
 

90 ud af 98 kommuner modtog i 2018 specialrådgivning fra Synscenter Refsnæs

Onsdag d. 10. juli 2019

Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs er landsdækkende og kommer overalt. Medarbejderne møder børn og unge fra hele Danmark og vi kan i årsrapporten for 2018 notere, at der er foretaget rådgivning i 90 ud af landets 98 kommuner.

Landsdækkende indsats

Synscenter Refsnæs rækker ud til børn og unge med alvorligt nedsat syn i hele Danmark. Det gør vi med en vifte af forskellige tilbud, der tilpasses det enkelte barn, barnets familie og de lokale fagprofessionelle. Den specialiserede rådgivning udmøntes i tæt samarbejde med den lokale synskonsulent.
 
At vi rådgiver børn, unge familier og fagprofessionelle i 90 ud af 98 kommuner er et udtryk for, at børnene og de unge er bosiddende i hele landet og at der over hele landet er voksne, der har behov for viden om nedsat syn. Rådgivningen i 2018 fordelte sig således:
 
 
Landsdel/Region  Rådgivning Antal i synsregistret*
​Region Nordjylland 11% ​10%
​Region Midt 21% ​21%
​Region Syddanmark 19%​ 21%​
​Region Sjælland ​18% ​33%
​Region Hovedstaden ​31% ​15%
* kilde: Synsregistrets årsrapport 2018
 

Indsatsen

I Specialrådgivningen arbejder synskonsulenter med pædagogisk baggrund, skolekonsulenter, psykologer, grafikere, IT rådgivere og terapeuter (fysioterapeut og ergoterapeut).
 
Medarbejderne i Specialrådgivningen leverede i 2018 tilsammen over 1.000 rådgivninger. Tallet ”tusinde” dækker et spektrum fra enkeltstående telefonrådgivning til månedlange tværfaglige forløb med rådgivning kombineret med flerfaglige observationer, udredning og opfølgning lokalt.
 

Specialrådgivning – hvad, hvem, hvor

Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs er KaS leverandør under ViSO, Socialstyrelsen. Det betyder, at børn og unge i målgruppen kan blive visiteret til rådgivning og udredning. Det er typisk den lokale synskonsulent, der henvender sig, men andre aktører omkring et barn eller et ungt menneske med synsnedsættelse kan gratis kan henvende sig og bede om synsfaglig rådgivning. Rådgivningen sker med henvisning til Servicelovens bestemmelser.
 
Vi tilbyder typisk børn/unge og forældre en kombination af rådgivning, udredning og undervisning – med mulighed for at indgå i et fællesskab med ligesindede. Indsatsen er rehabiliterende ud fra barnets/den unges hverdag: Hvad er barnets/den unges egne ressourcer? Hvilke behov har barnet og familien? Hvad er de aktuelle mål i det lokale arbejde? Hvori består udfordringerne?
 

Hvornår ydes specialrådgivning?

 • Når det ikke er muligt for en kommune at opretholde specialistviden. Alvorlig synsnedsættelse er en relativ sjælden funktionsnedsættelse, der optræder i mange varianter, og ofte er den meget kompleks. Det gør det svært for en kommune og de fleste lokale kommunikationscenter at opretholde de nødvendige specialistfunktioner på alle fagområder. Fx er der i snit 1/2 skoleelev med blindhed pr. kommune, og det er sjældent, at kommunerne har specialister i punktskrift ansat på den lokale skole til at sikre, at den blinde lærer at læse og skrive, ligesom de seende kammerater.
 • Når diagnosen er sjælden. Den kan være genetisk bestemt, fysiologisk bestemt eller hjernebetinget.
 • Når der er behov for en flerfaglig, synsprofessionel indsats, som ikke er tilstede i kommunerne.
 • Når den lokale synskonsulent og PPR ikke kan komme videre, og der er brug for udredning og uddannelse med afsæt i viden om syn. I rådgivningen tages hensyn til forskellige kombinationsproblematikker hos børnene/de unge.
 • Når der optræder kombinationsproblematikker, dvs. yderligere funktionsnedsættelser/udfordringer, der optræder sammen med synsnedsættelsen: Det kan være dysleksi, nedsat hørelse og andre fysiske funktionsnedsættelser, autisme, hjerneskade, angst mv.
 

National rådgivning under ViSO i ”pakker”

Synscenter Refsnæs indgik i 2017 kontrakt med ViSO Socialstyrelsen om aktiviteter inden for 5 områder:
 
 1. Specialrådgivning
 2. Udredning
 3. Vidensarbejde
 4. Kursusvirksomhed
 5. Materialeproduktion
 
En række af ydelserne leveres i ”pakker” og er tilpasset målgruppen – andre ydelser aftales individuelt. Vi arbejder rehabiliterende og kombinerer rådgivning og udredning med undervisning, videndeling og peer metoden – altid med fokus på det enkelte barn/den unge.
 

Kendskab til den kommunale kontekst

Vi rådgiver børn og unge som lever i vidt forskellige familier, og i kommuner hvor muligheder og faciliteter varierer. Sammen med de lokale synskonsulenter afklarer vi den rådgivning og den udredning, som der er behov for til at supplere og kvalificere de lokale tilbud og indsatser.
 
Med de mange kontakter til kommunerne har medarbejderne i Specialrådgivningen oparbejdet en uvurderlig bank af viden om de enkelte kommuner i landet; deres muligheder og rammer. Og det vi ikke ved, undersøger vi. Derved kan vi give familien, den unge og de fagprofessionelle målrettet og afstemt vejledning.
 

Opsummering

Synscenter Refsnæs arbejder i hele landet.
 • Vi arbejder med det komplekse - 2/3 af målgruppen har andre og ofte alvorlige funktionsnedsættelser, som påvirkes af det nedsatte syn.
 • Vi arbejder med det sjældne - de mange forskellige diagnoser og former for synsnedsættelse betyder, at man skal se rigtigt mange børn, før man kan kalde sig ekspert.
 • Vi arbejder rehabiliterende ud fra det enkelte barn, med afsæt i de aktuelle problemstillinger og de mål, som er aktuelle for den enkelte.
 • Vi arbejder tværprofessionelt og kombinerer vores viden og ekspertise med den viden, der er til stede lokalt.
Er du interesseret i at vide mere om Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Nanette Borges på navb@regionsjaelland.dk
 
 

FAKTA Det komplekse

I det danske Synsregister skelnes mellem:
 
 • Svagsynethed 65 %
 • Social blindhed 14 %
 • Praktisk blindhed 17 %
 • Andet 4 %
Alvorlig synsnedsættelse kan skyldes forskellige diagnoser. 33% af målgruppen har en hjernebetinget synsnedsættelse (CVI). En del børn har, ud over synsnedsættelsen, andre funktionsnedsættelser. Hørenedsættelse og udviklingshæmning er de mest udbredte. I Specialrådgivningen arbejder vi derfor flerfagligt og rådgivningen spænder vidt: Fra belysning og ADL via hjælpemidler, træning af syn, mobility, sansemotorik, fysisk træning og balance, kommunikation, leg, læringsstrategier og didaktiske metoder til social adfærd og opdragelse.
 

FAKTA Det sjældne

Ekspertisen findes sjældent i den enkelte kommune, da antallet af børn er så lavt. Fx går har kun halvdelen af landets kommuner en skoleelev med blindhed. Læsning af braille – punktskrift – er ikke paratviden hos skolens lærere. Elev, forældre, lærere og støttepersoner kan få rådgivning af punktspecialisterne på Synscenter Refsnæs, så eleven får fuld og lige adgang til et skriftsprog.
 

FAKTA Tilbud fra Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs

Omdrejningspunktet for specialrådgivning og undervisning er at støtte børn og unge til et godt liv i en meget visuel verden. Der rådgives om syn og synsnedsættelsens betydning for udvikling, trivsel, leg og læring. Det kan være emner som funktionelt syn, synsstimulation, alternativ kommunikation, sanser, motorik og synskompenserende hjælpemidler.​
Oprettet
10.07.19
Opdateret
10.07.19