Søg
 
Møde i

8.  Forsikringspolitik for Region Sjælland

Åbent

Regionsrådet Brevid: 1374449

Resume

Forretningsudvalget behandlede forslag til forsikringspolitik på mødet den 28 marts. Sagen blev udsat, idet der blev rejst en række spørgsmål. Disse er søgt besvaret i bilag til dagsordensteksten.

Sagsfremstilling

Generelt om forsikringspolitikken

Region Sjællands forsikringsmægler har udarbejdet et udkast til sammensætning af forsikrings­portefølge. I forhold til gældende politik foreslås enkelte ændringer.

Anbefalingerne bygger på en afvejning af pris og risiko, som samlet set skal sikre regionen en optimal sammensætning af forsikringsportefølgen.

Anbefalingerne om ændring sker på to områder:

  1. På visse forsikringer foreslås en øget selvrisiko.
  2. På et enkelt område foreslås, at regionen tester muligheden for at være selvforsikret.

Valg af selvforsikring skal ses i lyset af besparelsespotentialet på forsikrings­præmien samt den vurderede risiko for skader. Hvis regionen vælger at tage en større risiko skal risikoen fordeles.

Udgangspunktet er, at store ændringer i regionens samlede risiko som følge af forhøjet selvrisiko eller selvforsikring ikke skal belaste den enkelte enhed.

Der er dog enkelte områder, hvor en mindre forhøjelse af selvrisikoen bæres af den enkelte enhed. Det sker for at sikre et incitament til at arbejde med skadesforebyggelse.

I de tilfælde hvor regionen overgår til selvforsikring, vil der blive etableret en intern forsikringsordning. Regionen har i dag en intern forsikringsordning på arbejdsskadeområdet. Hvis skaden kategoriseres som en forsikringsskade, vil den blive dækket af den interne forsikring.

Administrationens indstilling om udvidelse af princippet om regional selvforsikring, gælder ikke for Socialområdet. Socialområdets særstatus skyldes, at pladserne på institutionerne er takstfinansierede af kommunerne og at taksterne skal udtrykke de faktiske omkostninger ved drift af institutionerne. Hertil kommer at der ikke må være udestående fordringer, hvis en institution overdrages fra regionen til en kommune - f.eks. hensættelser til forsikringsskader.

Det forventes at udbuddet samlet set vil resultere i lavere udgifter for regionen. Enhederne vil blive holdt udgiftsmæssigt neutrale efter udbuddet. Yderligere gevinster vil blive tilført regionens kassebeholdning. En ændring vil kunne træde i kraft 1. januar 2012.

Der foreslås følgende konkrete ændringer i forsikringspolitikken:

Bygnings-/løsøreforsikring/vandskader

· I dag dækkes merudgifter på op til 10% af bygningsværdien, til dækning af lovliggørelse (dvs. merudgifter for at følge ny lovgivning frem for den lovgivning, der gjaldt oprindeligt). Forsikringsmægleren mener ikke, at dækningen er tilstrækkelig. På denne baggrund foreslås, at lovliggørelse hæves fra 10 til 30 % af bygningens nyværdi.

· Test af besparelsespotentiale ved ændring af selvrisiko på bygnings-/løsøreforsikring og vandskader fra 100.000 til 1 mio. kr. Skader på mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. finansieres af en fælles pulje. De første 100.000 er uændret selvrisiko, som stadig dækkes af enheden.

Motor kaskoskader

· Administrationen indstiller, at selvrisikoen hæves fra 5.000 til 15.000 kr. for kaskoskader.

Der er for perioden 2007-2010 udbetalt ca. 500.000 kr. mere i erstatninger end i præmie, hvorfor præmien må forventes hævet betragteligt. For at reducere præmiestigningen og give enhederne incitament til at iværksætte en forebyggende indsats indstilles det, at selvrisikoen hæves. Enhederne dækker selv den øgede selvrisiko.

Motoransvars- og brandforsikring

· Administrationen indstiller, at selvrisikoen for motoransvars- og brandforsikring sidestilles med selvrisikoen for kaskoskader og derfor hæves fra 5.000 til 15.000 kr.

Erhvervsansvarsforsikring

· Erhvervsansvarsforsikringen dækker regionens erstatningsansvar for skade tilføjet personer under udførelse af arbejdet samt husejeransvar. Forsikringen dækker ikke personskade i forbindelse med lægelig behandling.

Det vurderes, at der er et relativt stort besparelsespotentiale for erhvervsansvarsforsikringsområdet, hvorfor administrationen indstiller, at udbuddet kommer til at indeholde to alternative modeller. Den økonomisk mest fordelagtige løsning vælges.

Udbudsalternativer:

1. Forsikring på hidtidige vilkår

2. Selvforsikring og etablering af en administrationsaftale om

behandling af skaderne

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forsikringsudbuddet vil først blive kendt når udbuddet er gennemført og de indkomne bud er blevet analyseret. Samlet set forventes det dog, at regionens omkostninger til forsikring kan reduceres. De økonomiske effekter træder i kraft i 2012 når aftalen implementeres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ovenstående ændringer i forsikringspolitikken godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 28. marts 2011, pkt. 8

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering vedlægges to notater som svar på spørgsmål stillet på Forretningsudvalgets møde den 28. marts 2011.

Beslutning i Forretningsudvalget tirsdag den 26. april 2011, pkt. 10

Kate Sørensen fremsatte forslag om, at forsikringsudbud udvides med en ny dækning efter Erstatningsansvarsloven, når arbejdsulykker for Region Sjællands medarbejdere skyldes handlinger foretaget af en borger/patient. Det gælder både uagtsomme og strafbare handlinger, men det forudsættes, at arbejdsulykken kan anerkendes efter arbejdsskadeloven.

En nærmere afgrænsning og udformning af den nye forsikringsdækning aftales med de forhandlingsberettigede lønmodtagerorganisationer - inden udbud.

For Kate Sørensens forslag stemte: 2 (Kate Sørensen og Jette Leth Buhl)

Imod Kate Sørensens forslag stemte: 12

Undlod at stemme: 3 (Flemming Stenild, Tina Boel og Jørgen Baadsgaard)

Administrationens indstilling blev herefter anbefalet.

Beslutning i Regionsrådet torsdag den 5. maj 2011, pkt. 8

Kate Sørensen fremsatte forslag om, at forsikringsudbud udvides med en selvstændig option om dækning efter Erstatningsansvarsloven, når arbejdsulykker for Region Sjællands medarbejdere skyldes handlinger foretaget af en borger/patient. Det gælder både uagtsomme og strafbare handlinger, men det forudsættes, at arbejdsulykken kan anerkendes efter arbejdsskadeloven.

For Kate Sørensen forslag stemte: 21 (A, F, Kate Sørensen og John Kellberg)

Imod Kate Sørensen forslag stemte: 18(V, O, C, B)

Forretningsudvalget indstilling blev godkendt - suppeleret med Kate Sørensens forslag.

Per Hovmand og Michael Rex deltog ikke i Regionsrådets behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Tilvalg af ulykkesforsikring for medarbejdere i Region Sjælland

Selvforsikring af arbejdsskadesområdet

Forsikringsmæglers redegørelse om arbejdsskadeområdet


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener