Søg
 
Møde i

8.  Indstilling fra Vækstforum om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Åbent

Forretningsudvalget Brevid: 1206790

Resume

Dette er samlesagen for Vækstforums indstilling om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Ansøgningerne præsenteres i grupper vedr. gennemførte idéindkaldelser, småprojekter, medfinansiering til nationale fonde og øvrige.

Sagsfremstilling

I denne samlesag fremlægges 13 ansøgninger om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgninger er sorteret i følgende grupper:

 • 3 sager/ansøgninger vedr. igangsættelse af Vækstforums fødevaresatsning
 • 2 ansøgninger til puljen for små projekter
 • 3 ansøgninger til medfinansiering af nationale puljer
 • 5 øvrige sager/ansøgninger

Sager/ansøgninger vedr. Vækstforums fødevaresatsning:

Der er denne gang specifikt fokus på igangsættelse af Vækstforums fødevaresatsning jævnfør tema 1 i Vækstforums handlingsplan 2011-2012. I denne gruppe indgår tre sager/ansøgninger.

 1. Regional medarbejder i MADX

På opfordring fra Regionsrådet reserverede Vækstforum på mødet den 24. november 2011 1,5 mio. kr. til en stilling i den regionale fødevaresatsning, hvoraf halvdelen målrettes til regional forankring af MADX. Med placering af MADX i Roskilde, skal reservationen udmøntes. Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til realisering af reservationen. Forslaget er udarbejdet efter dialog med fødevareprojektet og Fødevareministeriet.

Fødevareministeriet har tilkendegivet interesse i et samarbejde mellem regionen og den kommende bestyrelse for MadX om: ”at bevillingen på 1,5 mio. kr. fra Region Sjælland til MADX udmøntes i form af en deltidsmedarbejder over en årrække placeret i MADX. Medarbejderens overordnede rolle er dels at sikre en effektiv koordinering af MADX’s aktiviteter med øvrige indsatser iværksat i regionen, styrke synergien mellem de forskellige områder og indsatser samt inddrage og skabe sammenhæng med øvrige regioners fødevaresatsninger. Den præcise stillingsbeskrivelse samt ønskede medarbejderkompetencer fastsættes i samarbejde mellem regionen og den kommende bestyrelse for MADX.” Fødevareministeriet har samtidig tilkendegivet, at ”MADX støtter op om og tager del i den regionale fødevaresatsning. Det nærmere samarbejde heromkring vil en kommende bestyrelse og direktør for MADX tage stilling til.”

 1. Kontrakt med Grønt Center

Grønt Center har fremsendt udkast til en revideret kontrakt mellem Vækstforum Sjælland og Grønt Center. Formålet med kontrakten er at bidrage til Vækstforums landbrug/fødevaresatsning med Grønt Centers kompetencer og faciliteter og med den etablerede fødevareplatform som en integreret del. Der søges om 13,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Kontraktperioden er 2011-2014.

Vækstforums nuværende kontrakt med Grønt Center udløber med udgangen af 2011. Projektperioden for fødevareplatformen udløber ultimo maj 2011. Grønt Center har valgt at indsende kontraktforslaget nu dels med henblik på kontinuitet i fødevareplatformen, dels med henblik på allerede i 2011 at justere kontraktsamarbejdet i forhold til målene i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014.

Det vurderes at behandling af ny udviklingskonkrakt med Grønt Center bør udskydes til Vækstforums møde i september 2011, hvor de øvrige samarbejdskontrakter skal behandles. For at sikre de nuværende og kommende aktiviteter i den regionale fødevareplatform, bør der ydes et tilskud på 1 mio. kr. til Grønt Center til videreførelse af Fødevareplatformen i 2011.

 1. Fødevareprojektet om mad og måltider i Region Sjælland – unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUC, Uddannelsescentret i Roskilde og Grønt Center søger midler til projektet ”Fødevareprojektet om mad og måltider i Region Sjælland…”. Projektet har til formål at skabe en erhvervsmæssig styrkeposition for regionens fødevareerhverv i samspillet mellem erhverv, vidensinstitutioner og uddannelsesinstitutioner og give kompetenceløft for ansatte i fødevareerhvervet. Projektets forventede effekter er at skabe vækst gennem innovation på tværs af værdikæder og gennem branding af regionens højkvalitetsfødevarer og fødevareoplevelser. Der søges om 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, 9.420.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2 og 5.246.461 fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 29.332.921 kr. Projektperioden er 1. maj 2011 – 1. maj 2014.

Projektet er udsprunget af 3 tidligere indsendte ansøgninger under idéindkaldelsen ”Øget vækst og værdi i regionens virksomheder” i 2010, hvor RUC, Uddannelsescentret i Roskilde og Grønt Center indsendte hver deres idé om et fødevareprojekt. De tre idéholdere blev bedt om at forme ét regionalt fødevareprojekt, som kunne indgå som centralt element under den regionale fødevaresatsning.

Ud over ansøgerkredsen indgår følgende i partnerskab omkring projektet: Fødevareplatformen, University Collage Sjælland, VIFFOS og dertil eksterne leverandører så som Teknologisk Institut, Østdansk Turisme, Roskilde Festival, Roskilde Dyreskue, Landbrug og Fødevarer, Agrotech, MadX samt virksomheder som INCO, Symbiosen, Kram Madservice m.fl.

Der er dialog med projektansøgerne om at afklare de eksakte finansielle snitflader mellem de regionale midler, regionalfonden og socialfonden. Der har endvidere været dialog med Fødevareministeriet om evt. medfinansiering af aktiviteter i projektet fra landdistriktsmidlerne. Den fælles vurdering er, at der er basis for medfinansiering i senere faser af projektet, hvor aktiviteterne ligger inden for rammerne for landdistriktsmidlerne. På baggrund af dialogen med projektansøgerne kan det blive nødvendigt at justere de ansøgte beløb.

Ansøgninger til puljen for små projekter:

Der kan ansøges om max. 300.000 kr. til projekter på et samlet budget på max. 600.000 kr. Ansøgningerne skal leve op til samme krav som større ansøgninger. De kan dog have et mere lokalt sigte og behøver ikke relatere sig til en idéindkaldelse.

 1. Middelaldercenterets udvikling

Middelaldercenteret søger midler til projektet ”Middelaldercenterets udviklingsplaner”. Projektet har til formål at fremtidssikre Middelaldercenteret som museumsattraktion. Projektets forventede effekter er at idé- og udviklingsarbejdet er sammenskrevet og klar til præsentation for mulige fonde og lokale støtter. Der søges om 300.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 600.000 kr. Projektperioden er 1. marts 2011 – januar 2012.

 1. Fab Lab Sjælland

Næstved Kommune, Center for Strategi og Udvikling søger midler til projektet ”Fab Lab Sjælland”. Projektet har til formål at undersøge og opbygge et første fundament for etableringen af et Fab Lab – et innovativt lokalmiljø, hvor idéer kan afprøves omgående - i Næstved/Region Sjælland. Projektets forventede effekter er en plan for organisering og etablering af Fab Lab i Næstved/Region Sjælland. Der søges om 43.800 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 87.600 kr. Projektperioden er 10.februar – 5. maj 2011.

Ansøgninger om medfinansiering af nationale puljer:

Der indstilles tre ansøgninger, hvor ansøger parallelt søger en stor del af deres finansiering hos den nationale pulje Fornyelsesfonden. Puljen har et eksplicit krav om, at ansøgere også skal have minimum 15 % regional støtte.

 1. Eksportcenter

Syd-Tek Teknologi- og Udviklingscenter søger Vækstforum midler til oprettelsen af et eksportcenter i Region Sjælland. Projektets formål er en styrkelse af eksporten i regionens virksomheder med flere regionale arbejdspladser til følge i første omgang med en satsning på eksport fra fødevareindustrien til Rusland. Succeskriteriet vil være et økonomisk bæredygtigt center efter en 2-årig indkøringsperiode med konkrete leverancer, således at medlemstallet er sikret til en fortsat drift. Projektets samlede budget er 5,5 mio. kr. Der søges om 3 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler som medfinansiering til ansøgning hos Fornyelsesfonden. Projektperioden er fra 1. marts 2011 til 1. marts 2013.

Vækstforum besluttede den 10. februar 2011 at hvis mål 2 programmet kan anvendes som medfinansiering skal dette indgå, i stedet for at bruge de regionale erhvervsudviklingsmidler.

 1. House of Energy - Udstillingsvindue for erhvervslivet/Oplevelsescenter for Vedvarende Energi

Fonden House of Energy søger midler til projektet ”House of Energy – Udstillingsvindue for erhvervslivet/Oplevelsescenter for Vedvarende Energi”. Projektets formål er at etablere House of Energy, der vil kombinere erhvervs- og oplevelsesøkonomi. Det sker ved at skabe et sted, der fungerer som både udstillingsvindue for virksomheder og oplevelsescenter for vedvarende energi. Projektets forventede effekter er at tiltrække flere virksomheder inden for vedvarende energi, skabe vækst i turismeerhvervet og vidensspredning. Der søges om 500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 3.275.005 kr. Projektperioden er 1. maj 2011 til 1. maj 2013.

Projektet har søgt Vækstforum om 15,2 % af det samlede budget for projektet. En del af den resterende finansiering ansøges i Fornyelsesfonden. Dertil kommer midler fra erhvervslivet på Lolland.

 1. Marint Vækstprogram Storebælt

Slagelse Kommune søger midler til projektet Marint Vækstprogram Storebælt. Projektets formål er at fastholde og skabe vækst i fiskerierhvervet i den østlige del af Storebælt. Der søges om 1.795.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 3.990.000 kr. Projektperioden er 1. juli 2011 – 31.december 2014.

Projektet søger om en regional medfinansiering svarende til 45 % af det samlede projekt. Ansøgningen rummer ikke med-finansiering fra LAG’er i den nuværende form.

Øvrige sager og ansøgninger:

 1. Analyse af behovet for risikovillig kapital i Region Sjælland

Som led i partnerskabsaftalen mellem regeringen og Vækstforum Sjælland blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere behovet for risikovillig kapital i Region Sjælland og herunder hvilke redskaber, der bedst kan bringes i anvendelse. Arbejdsgruppen består af Vækstfonden, Væksthus Sjælland, CAT og Vækstforum. Vækstfonden deltager i tilsvarende arbejde i alle regioner.

Arbejdsgruppen konkluderer, at regionens virksomheder anvender statslige låne- og egenkapitalordninger mindre end andre regioner - målt i forhold til virksomhedsbestand og befolkning. Årsagerne kan til dels være virksomhedstype og branchesammensætning, men der mangler tilbundsgående viden herom. Årsagen er sandsynligvis også manglende information/formidling af mulighederne. Ud fra branche- og virksomhedstype er det ikke så relevant med en "venturekapitalfond". Derimod kan der være grundlag for en anden slags regionalt investeringsselskab, som det kendes fra Nordjylland (Vækst-invest Nordjylland). Et selskab som går ind i mere modne virksomheder med en lavere risiko og lavere, men sikrere afkast.

Vækstforum har på den baggrund den 10. februar 2011 besluttet at:

· der igangsættes en formidlingsindsats over for banker og virksomheder for at udbrede de forskellige låneprodukter. Det sker ved, at Vækstforum indbyder relevante aktører, herunder Vækstfonden, Væksthuset, Finansrådet, CAT, repræsentanter for lokale banker til fælles møde mhp. at igangsætte indsatsen.

· der arbejdes på at etablere en investeringsfond. Vækstforum inviterer relevante parter, herunder Vækstfonden, CAT, banker og andre mulige investorer til nærmere drøftelse.

· arbejdsgruppen får til opgave at undersøge virksomhedsmålgruppen nærmere mhp. at afdække det præcise potentiale for en ”nordjysk” fondsløsning. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges op til 100.000 kr. til køb af data.

 1. Specifik opfølgning på de fem samarbejdskontrakter

I forbindelse med Vækstforums møde 24. november 2010 foreslog administrationen at skærpe den løbende opfølgning på de fem samarbejdskontrakter med Copenhagen Capacity, Invest in Denmark, Østdansk Turisme, Risø DTU og RUCinnovation. Vækstforum drøftede forslaget, men der var i dagsordenen ikke lagt op til indstilling til Regionsrådet vedr. bevilling af midler. Forslaget fremsættes derfor igen med henblik på bevilling.

Det foreslås, at der tilknyttes et eksternt konsulentfirma, der skal være med til at følge op på tværs af samarbejdskontrakternes resultater og effekter. Opfølgningen skal tilgodese behovet for at måle på de resultater og effekter, som skabes i samarbejdskontrakternes løbetid, og skal ses i sammenhæng med Vækstforums ønske om at skærpe den årlige revision. Opfølgningen skal tilrettelægges, så den kan spille sammen med den eksterne evaluering, som allerede foretages af Copenhagen Capacity og Invest in Denmark. Opfølgningen skal samtidig foretages under iagttagelse af, at samarbejdskontrakterne både har et langsigtet fokus, idet de er med til at styrke rammebetingelserne for vækst i virksomheder og etablering af nye virksomheder, samtidig med at de på kortere sigt skabe konkrete resultater og effekter i kontraktperioden.

Der skal tages stilling til en samlet finansiering på 1 mio. kr. fordelt på strategiperioden 2011-2014.

 1. Afslutning af indeværende kontraktperiode for små kontrakter

Vækstforum har indgået kontrakter med Væksthus Sjælland, Grønt Center og EVV (erhverv viden vækst) gældende for perioden 2009 til 2011 for Væksthus Sjælland og Grønt Centers vedkommende samt til 30. juni 2012 for EVV’s vedkommende. For at kontrakterne tilpasses Vækstforums nuværende strategi, er der igangsat en proces, hvor kontrakternes form og indhold revurderes så rammerne for et fremtidigt samarbejde optimeres.

 1. Instititute for Applied Bio-Manufacturing Technologies

Institut for biomanufacturing og bioprocessing i Kalundborg – herefter BIOMAN. Projektideen blev godkendt i Vækstforums forberedelsessekretariat oktober 2010 med henblik på en mere detaljeret og nuanceret beskrivelse af projektet. Administrationen har efterfølgende været i dialog med ansøger og samarbejdsparter. Parterne bag projektet mener, der er for mange forudsætninger der skal være på plads bl.a. mht. virksomheders konkrete opbakning inden en endelig ansøgning kan udarbejdes. Afklaringsarbejdet er ressourcekrævende og der er indsendt en faseopdelt ansøgning.

Afklaringsarbejdet er tilknyttet fase 0 til 360.000 kr. ud af et samlede projektbudget på 76.196.000 kr. Projektperioden for fase 0 er 1. marts – 1. juli 2011. Den samlede projektperiode løber fra 1. marts 2011 – 31. december 2017. Projektet forventer frem til Vækstforums møde den 17. maj at udarbejde en samlet ansøgning til EU’s strukturfonde, mål 2. Ansøgningens eksakte størrelse kendes endnu ikke, men der er i det nuværende budget kalkuleret en samlet national/EU medfinansiering på 35 mio. kr., hvor en væsentlig andel tænkes som mål 2 midler. Herudover forventer projektet at søge 5,8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler for perioden 2011-2017.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at der til projektet bør bevilliges 360.000 kr. til fase 0 og herudover reserveres en ramme på op til 5,8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og tilsvarende en ramme på op til 35 mio. kr. fra mål 2.

 1. Idé-faktor 2011

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen søger Vækstforum midler til gennemførelsen af Idéfaktor 2011. Konkurrencen. ”Idé-faktor” afholdes for regionens små og mellemstore virksomheder. Konkurrencen bygger på principper om bæredygtig innovation, også kaldet CSR-drevet innovation. Projektets samlede budget er på 1.200.000 kr. Der søges om 600.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler. Det forventes, at den resterende finansiering hentes fra Industriens Fond. Projektperioden er fra 1. januar til 31. december 2011.

Erhvervsinteressenterne i Vækstforums forberedelsessekretariat har adspurgt deres medlemsvirksomheder om opbakningen til denne ansøgning. Blandt virksomhederne er der opbakning og det ansøgte beløb skønnes at være overkommeligt for Vækstforum. På denne baggrund anbefales, at ansøgningen imødekommes.

Økonomi

På dette møde indstilles det, at der ydes tilskud for samlet 13.154.300 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011. Desuden reserveres der 2.850.000 kr. vedr. eksportcenter og opfølgning på samarbejdskontrakter i 2012-2014. Vækstforum indstiller samtidig til Erhvervs- og Byttestyrelsen om medfinansiering til fødevareprojektet fra EU’s Regionalfond og Socialfond på i alt 14.666.462 mio. kr. Vedlagt er økonomioversigt over indstillingerne vedr. de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Indstilling

Administrationen forelægger følgende indstilling fra Vækstforum:

 1. Reservationen på 1,5 mio. kr. til den regionale fødevaresatsning, hvoraf halvdelen målrettes til regional forankring af MADX, realiseres til en regional medarbejder i MADX. Tilskuddet ydes fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
 1. Der ydes et tilskud på 1 mio. kr. til Grønt Center til videreførelse af Fødevareplatformen i 2011. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
 1. Der ydes et tilskud på op til 3.000.000 kr. til ”Fødevareprojektet om mad og måltider i Region Sjælland. Tilskuddet ydes fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
 1. Der ydes et tilskud på 300.000 kr. til Middelaldercenteret til projekt, Middelaldercentret Udviklingsplaner”. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.

 1. Der ydes et tilskud på 43.800 kr. til Næstved Kommune til projekt, ”Fab Lab Sjælland”. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
 1. Der ydes et tilskud på 3.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Syd-Tek Teknologi- og Udviklingscenter til projektet, ”Eksportcenter”. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler fordelt på 1 mio. kr. i 2011, 1,5 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013. Tilskuddet gives under forudsætning af, at der opnås den ansøgte bevilling fra Fornyelsesfonden og under forudsætning af, at mål 2 midler ikke kan anvendes i stedet.
 1. Der ydes et tilskud på 500.000 kr. til Fonden House of Energy til projekt, ”House of Energy - Udstillingsvindue for erhvervslivet/Oplevelsescenter for Vedvarende Energi. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011 under forudsætning af, at der opnås den ansøgte bevilling fra Fornyelsesfonden.
 1. Der ydes et tilskud på 15 % svarende til 598.500 kr. til Slagelse Kommune til projektet ”Marint Vækstprogram Storebælt”. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011 under forudsætning af, at der opnås den ansøgte bevilling fra fornyelsesfonden.

 1. Der bevilges op til 100.000 kr. til køb af data til ”Analyse af behovet for risikovillig kapital i Region Sjælland”. Bevillingen afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.

 1. Der bevilges 1.000.000 kr. til ”Specifik opfølgning på de fem samarbejdskontrakter”. Bevillingen afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler fordelt på 150.000 kr. i 2011, 250.000 kr. i 2012, 250.000 kr. i 2013 og 350.000 kr. i 2014.
 1. Den resterende sum på samlet 4.002.000 kr. fordelt med 1.400.000 kr. til Væksthus Sjælland, 1.102.000 kr. til Grønt Center og 1.500.000 kr. til EVV frigives med henblik på, at den igangværende kontraktperiode afsluttes. Og således at parterne arbejder videre med udspil til det kommende kontraktsamarbejde, med henblik på behandling på Vækstforums møde 9. september 2011. Tilskuddene afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
 1. Der ydes et tilskud på 360.000 kr. til CAT til projekt, ”Institute for Applied Bio-Manufacturing Technologies”. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
 1. Der ydes et tilskud på 600.000 kr. til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til projekt, ”Idé-faktor 2011”. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011. Projektet skal søges udbredt til Region Skåne.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Bilag - bortset fra økonomioversigt over indstillingerne – vedlægges kun elektronisk.

Beslutning i Forretningsudvalget mandag den 21. februar 2011, pkt. 8

Anbefales.

Jorun Bech, Knud Munksgaard og Jørgen Baadsgaard (Suppleant for Skjold de la Motte) deltog ikke i Forretningsudvalgets behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:

Økonomioversigt

Bilagsnotat MADX

Bilagsnotat Kontrakt med Grønt Center

Bilagsnotat fødevareprojektet

Bilagsnotat Middelaldercentrets udviklingsplaner

Bilagsnotat Fab Lab Sjælland

Bilagsnotat Eksportcenter

Bilagsnotat House of Energy

Bilagsnotat Marint Vækstprogram Storebælt

Afslutning af indeværende kontraktperiode små kontrakter

Bilagsnotat Bioman - Institute for Applied Bio-Manufacturing Technologies

Bilagsnotat Idé-faktor 2011


Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener