Søg
 
Referat

Referat - Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

16-05-2022 09:00

TEAMS

Medlemmer af udvalget:

Christian Wedell-Neergaard

Formand

(C)

Felex Pedersen

Næstformand

(A)

Susanne Lundvald

Medlem

(A)

Dennis A. Jørgensen

Medlem

(A)

Jan Hendeliowitz

Medlem

(A)

Kathrine Monsrud Ekelund

Medlem

(A)

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Flemming Damgaard Larsen

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Helle Laursen Petersen

Medlem

(C)

Thomas Vesth

Medlem

(D)

Fraværende:

Jacob Panton

Medlem

(V)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Drøftelse af mulige temaer i budgetproces 2023 4

3 (Åben) Næste møde 6

4 (Åben) Godkendelse af deltagelse i udvalgsmøde 16. maj 7


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

-

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

.


2 (Åben) Drøftelse af mulige temaer i budgetproces 2023

Sagsresumé

Med sagen lægges der op til en drøftelse af mulige temaer inden for udvalgets arbejdsområde, der kan indgå i budgetprocessen 2023.

Sagsfremstilling

Baggrund og proces

Regionsrådet havde på seminar den 9. marts 2022 en drøftelse af en model for tilrettelæggelse af udvalgenes arbejde. Herunder blev det i forhold til tilrettelæggelsen af udvalgenes arbejde drøftet, hvordan udvalgene kan involveres i budgetprocessen.

Der er aftalt følgende proces for udvalgenes involvering i budgetprocessen, jf. beslutning i Forretningsudvalget den 28. marts 2022:

Udvalgene drøfter mulige temaer inden for udvalgets område, der kan indgå i den videre budgetproces, på udvalgsmøder i maj.

Udvalgenes forslag til temaer forelægges på budgetseminar i juni og indgår i øvrigt i den videre budgetproces, som et supplement til indspil fra partierne (via sættemøder mv.).

Efter budgetvedtagelsen forelægges sag for Regionsrådet til beslutning om forankring af de prioriterede indsatser i budgetaftalen i de enkelte udvalg.

Der vil på mødet være et kort mundtligt oplæg om rammerne for budgetprocessen 2023.

Udvalgets drøftelse af mulige budgettemaer

På nærværende møde drøfter udvalget, jf. den aftalte proces, mulige temaer indenfor udvalgets arbejdsområde, som kan indgå i den videre budgetproces for 2023.

Udvalgsformanden opsummerer udvalgets input ved et kort mundtlig oplæg på Regionsrådets budgetseminar den 8. juni 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med særlige udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter mulige temaer indenfor udvalgets arbejdsområde, der kan indgå i budgetprocessen 2023.

Sagen afgøres af Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Udvalget drøftede forslag inden for temaerne regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde, som vil blive præsenteret for regionsrådet den 8. juni.

Fraværende

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

.


3 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

Næste møde finder sted den 14. juni.

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

.


4 (Åben) Godkendelse af deltagelse i udvalgsmøde 16. maj

Sagsresumé

-

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener