Søg
 
Referat

Referat - Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde

07-04-2022 09:00

Mødelokale 20

Medlemmer af udvalget:

Christian Wedell-Neergaard

Formand

(C)

Felex Pedersen

Næstformand

(A)

Susanne Lundvald

Medlem

(A)

Dennis A. Jørgensen

Medlem

(A)

Jan Hendeliowitz

Medlem

(A)

Kathrine Monsrud Ekelund

Medlem

(A)

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Flemming Damgaard Larsen

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Helle Laursen Petersen

Medlem

(C)

Thomas Vesth

Medlem

(D)

Fraværende:

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Mere uddannelse til flere. Temadrøftelse 4

3 (Åben) Hovedkonklusioner fra Uddannelsesanalyse 2022. Orientering 6

4 (Åben) Høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser. Beslutning 8

5 (Åben) Udflytningsaftale om videregående uddannelser. Orientering 12

6 (Åben) Lovforslag om ny kapacitetsfastsættelse og elevfordeling. Orientering 15

7 (Åben) Søgetal til ungdomsuddannelser. Orientering 17

8 (Åben) Indkaldelse af projektideer til Socialfonden Plus. Beslutning. 19

9 (Åben) Forberedelse af deltagelse under DM i Skills. Orientering 21

10 (Åben) Status på fondskontorets arbejde. Orientering 23

11 (Åben) Cykeltopmøde. Orientering 26

12 (Åben) Kommissorium. Beslutning 29

13 (Åben) Ekstraodinært udvalgsmøde i maj måned. Beslutning 31

14 (Åben) Næste møde 33

15 (Åben) Aktuelle sager 34

16 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for regional udvikling, kollektiv transport og internationalt samarbejde den 7. april 35


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

-

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

.


2 (Åben) Mere uddannelse til flere. Temadrøftelse

Sagsresumé

Til temadrøftelsen introduceres udvalget til Region Sjællands opgaver og ansvar på uddannelsesområdet. Udvalget præsenteres for aktuelle udfordringer, det regionale handlingsrum og igangværende og kommende indsatser, der kan sikre mere uddannelse til flere borgere i Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Uddannelse er en vigtig drivkraft for udviklingen i Region Sjælland. Uddannelse giver borgerne tilknytning til arbejdsmarkedet og en indkomst, de kan leve af. Gode uddannelser er en vigtig forudsætning for, at regionens virksomheder og velfærdinstitutioner får adgang til de medarbejdere og kompetencer, der er behov for. I Region Sjælland er uddannelsesområdet præget af et stort behov for, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse og, at vi får bedre uddannelsesmuligheder i hele regionen.

Region Sjælland bidrager på flere områder til at sikre mere uddannelse til flere borgere i regionen. Det sker gennem den regionale finansiering til uddannelsesprojekter, gennem regionens myndighedsopgaver inden for ungdomsuddannelser og ved strategiske tiltag og samarbejder med aktørerne på uddannelsesområdet. Det sker blandt andet via projekter om inklusion af frafaldstruede unge og digitalisering og fjernundervisning på ungdomsuddannelser, såvel som i regionens bidrag til afholdelse af DM i Skills 2022 i Høng.

Til temadrøftelsen introduceres udvalget til Region Sjællands opgaver og ansvar på uddannelsesområdet. Fokus er på aktuelle udfordringer, det regionale handlingsrum og igangværende og kommende aktiviteter.

Drøftelsen indledes med et oplæg fra administrationen med afsæt i følgende tre hovedemner:

1. Adgang til uddannelse i hele regionen
Flere unge skal tage deres uddannelse i Region Sjælland. Alt for mange unge flytter væk for at uddanne sig. Og for få vender retur, når de er færdiguddannet. Dertil udfordres regionen af, at sikre et bæredygtigt udbud af uddannelser i en fremtid med færre unge. Der arbejdes derfor med at skabe sammenhænge i udbuddet af uddannelser og sikre tilgængelige ungdomsuddannelser for unge i hele regionen – også dem uden for de større byer. De seneste år er det også lykkes at tiltrække nye uddannelser til regionen og markedsføre regionens gode uddannelsesmuligheder overfor de unge.

2. Unge på kanten uden uddannelse og job
De unge er regionens fremtid. Desværre er der for mange unge i Region Sjælland, der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse. 29 % af de 25-årige har ingen ungdomsuddannelse, og 11 % af de 16-29 årige er på overførselsindkomst. Det er et problem for de unge selv, men også for regionen og de regionale virksomheder, der efterspørger dygtige medarbejdere. Derfor samarbejdes der med kommuner og uddannelsesinstitutioner om at få flere unge i uddannelse.

3. Efteruddannelse af arbejdsstyrken
Mange af regionens borgere har ikke de kompetencegivende uddannelser, som de regionale virksomheder efterspørger. 39 % af arbejdsstyrken er ufaglærte. Det giver mangel på faglærte, som tømrer og elektriker og velfærduddannede, som lærere og sygeplejersker. Også inden for det samfundsfaglige, ingeniører, IT og teknik bliver der mangel på medarbejdere. Med færre unge de kommende år bliver der brug for at efteruddanne den eksisterende arbejdsstyrke. Sammen med uddannelsesinstitutioner og virksomheder arbejdes der derfor med uddannelsestilbud målrettet de voksne i regionen. Det sker blandt gennem udbredelse af digitale undervisningstilbud til borgere i job og ved at flere voksne tager en erhvervsuddannelse.

Udvalget vil på baggrund af administrationens oplæg drøfte relevante tiltag og udvalgets politiske fokusområder for at sikre mere uddannelse til flere i Region Sjælland.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter relevante tiltag og politiske fokusområder for mere uddannelse til flere i Region Sjælland.

Sagen afgøres af Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

.


3 (Åben) Hovedkonklusioner fra Uddannelsesanalyse 2022. Orientering

Sagsresumé

Region Sjællands uddannelsesanalyse 2022 er klar til offentliggørelse. I sagen beskrives de vigtigste konklusioner om borgernes uddannelse i Region Sjælland og fra analysens særtema om uddannelse uden for de store byer.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har siden 2013 udgivet en årlig uddannelsesanalyse, der indeholder fakta og nyeste viden om uddannelsesområdet i regionen. Analysen bruges af Region Sjællands mange uddannelsesinstitutioner, kommuner, fagfolk og politikere til at sikre et fælles udgangspunkt for fremtidige initiativer. Det gælder både ved oprettelse af nye uddannelser og nye udviklingsindsatser, som bidrager til mere uddannelse til flere borgere i Region Sjælland.

Hovedkonklusioner i Uddannelsesanalyse 2022
Årets uddannelsesanalyse viser, at der fortsat er brug for en aktiv indsats for at understøtte og udvikle uddannelsesområdet i Region Sjælland. Der er store udfordringer, når det kommer til overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, antallet af unge på offentlig forsørgelse samt antallet af borgere med en erhvervskompetencegivende uddannelse.

På disse områder ligger Region Sjælland fortsat på en sidsteplads sammenlignet med de øvrige regioner.

Analysen viser også, at der sker fremskridt på flere områder:

Andelen af unge, der forlader grundskolen uden basale færdigheder inden for dansk og matematik, er faldet. Fra skoleåret 2018/2019 og to år frem er andelen reduceret med 2 %.

Andelen af 25-årige uden en ungdomsuddannelse er faldet til 28 %. Selvom det stadig er en stor andel, er der sket et fald på 4 % på en tiårig periode.

Disse fremskridt viser, at indsatser og tiltag på uddannelsesområdet i Region Sjælland virker. Indsatser som regionen støtter ved finansiering til projekter og gennem et tæt samarbejde med de mange uddannelsesaktører i regionen.

En ungdomsuddannelse er vigtig for unges fremtidsmuligheder

Som noget nyt sætter analysen i år fokus på, hvordan borgere med og uden en ungdomsuddannelse som 25-årige klarer sig over en tiårig periode. Her står det klart, at en ungdomsuddannelse har afgørende betydning for de unges videre uddannelse og beskæftigelse.

Borgere, der som 25-årige ikke havde fuldført en ungdomsuddannelse, klarer sig markant dårligere end deres jævnaldrende. Ti år senere vil hele 44 % vil være på overførselsindkomst, mens kun 50 % vil være i beskæftigelse.

I gruppen af 25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse vil 78 % være i beskæftigelse ti år senere.

Særtema: Uddannelse uden for de større byer
Uddannelsesanalysen har hvert år et særtema inden for et udvalgt område. I 2021 blev ”Uddannelse uden for de større byer” besluttet som særtema med fokus på, om online undervisning kan bidrage til uddannelse af borgere i hele Region Sjællands geografi.

Med en række interviews af både lærere og elever på udvalgte skoler dykker særtemaet ned i styrkerne ved online og hybrid undervisning. Både lærere og elever fremhæver, at det giver en fleksibilitet og mulighed for ro og fordybelse – særligt for udsatte og sårbare unge, som ikke trives i en klassisk skolehverdag med fysisk fremmøde og stort samvær med andre. Men samtidig peger begge grupper på, at både det sociale og faglige aspekt bliver udfordret, når undervisningen foregår online.

Der er fortsat behov for en stor grad af fysisk tilstedeværelse på uddannelsesinstitutionerne. Men årets særtema vidner om, at hybrid og online undervisning kan være en del af løsningen på udfordringerne omkring bred uddannelsesdækning i Region Sjælland. Det kræver et fortsat arbejde med at udvikle og sætte fokus på digitale kompetencer – både for elever og undervisere.

Offentliggørelse af Uddannelsesanalyse 2022
Uddannelsesanalysen offentliggøres umiddelbart efter udvalgets møde.

Analysen kan også tilgås i en online version, der giver overblik over udvalgte data fra den trykte analyse samt en mulighed for at sammenligne data mellem eksempelvis to kommuner.

Uddannelseskonference i efteråret 2022

Udvalget har i 2021 taget initiativ til at afholde en uddannelseskonference i 2022. Konferencen planlægges at blive afholdt i efteråret 2022 og vil have fokus på de uddannelsesmæssige udfordringer som fortsat præger Region Sjælland, men også den på viden og gode erfaringer, der kan deles mellem uddannelsesaktørerne. Konferencen målrettes politikere og fagfolk fra uddannelsesinstitutioner og kommuner i Region Sjælland.

Proces for udarbejdelse af uddannelsesanalysen for 2023

I efteråret igangsættes udarbejdelsen af en uddannelsesanalyse for 2023. Her skal udvalget træffe beslutning om særtema for analysen. Dette forelægges for udvalget i en særskilt sag i andet halvår af 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og international samarbejde.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Taget til orientering.

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

.


4 (Åben) Høringssvar vedr. nye udbud af ungdomsuddannelser. Beslutning

Sagsresumé

Regionsrådet har en koordinerede rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med ansøgning om nye udbud af ungdomsuddannelser. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og Nordvestsjællands HF og VUC ønsker begge at oprette hf-enkeltfag i Odsherred. Administrationen indstiller, at udvalget beslutter hvilken institution, der skal modtage positivt høringssvar om oprettelse af hf-enkeltfag i Odsherred. Børne- og Undervisningsministeriet træffer endelig afgørelse i sagen.

Sagsfremstilling

Både Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og Nordvestsjællands HF og VUC ønsker at oprette hf-enkeltfag i Odsherred. Hf-enkeltfag er en fleksibel gymnasial uddannelse rettet mod voksne, som ønsker at tage uddannelsen i eget tempo grundet job eller andre forhold.

Regionsrådet skal afgive indstilling om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen. Regionsrådet skal forholde sig til uddannelsens stedlige placering og er ikke forpligtet til at vurdere, på hvilken uddannelsesinstitutionen udbuddet af den nye uddannelse placeres. Børne- og Undervisningsministeriet træffer endelig afgørelse i sagen.

Administrationen har vurderet høringsmaterialet ud fra kriterierne kapacitet, tilgængelighed og indvirkning på eksisterende udbydere. Administrationen har oplyst om kriterierne i et brev til uddannelsesinstitutionerne udsendt den 1. februar 2022.

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers begrundelse for at oprette hf-enkeltfag i Odsherred

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser ønsker at udbyde hf-enkeltfag i forbindelse med oprettelsen af Campus Odsherred. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er blevet til gennem en fusion mellem EUC Nordvestsjælland og Odsherred gymnasium. Fusionen trådte i kraft i november 2021, og hensigten er at skabe et samlet uddannelsesmiljø ved det nye Campus Odsherred i Asnæs, der danner ramme om fusionen.

Nordvestsjællands Erhvervs og Gymnasieuddannelser ønsker at udbyde hf-enkeltfag for at styrke uddannelsesmulighederne i Odsherred Kommune og for at opnå synergier mellem de mange uddannelsesudbud på Campus Odsherred. Ambitionen er at skabe et stærkt uddannelsesmiljø, der kan tilbyde sammenhængende uddannelsesforløb for eleverne. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser mener, at man med et udbud af hf-enkeltfag kan tilbyde opkvalificering til unge voksne på samme lokation, så flere undgår skoleskift og flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

Nordvestsjællands HF og VUC’s begrundelse for at oprette hf-enkeltfag i Odsherred

Nordvestsjællands HF og VUC ønsker at udbyde hf-enkeltfag på afdelingen ”VUC Odsherred” i Asnæs, der etableres i foråret 2022. Asnæs ligger i VUC’ets dækningsområde, og afdelingen oprettes for at sikre et lokalt forankret tilbud om voksenuddannelse i Odsherred Kommune. Nordvestsjællands HF og VUC vil bidrage til at højne uddannelsesniveauet i Odsherred, hvor mange står uden uddannelse og job.

Nordvestsjællands HF og VUC mener at kunne varetage opgaven med at udbyde hf-enkeltfag i Odsherred, da institutionen har stor erfaring med at uddanne voksne i mindre læringsmiljøer til gavn for kursisterne, som trives i små afdelinger med en tæt relation til undervisere og medkursister. Udbuddet af hf-enkeltfag på det kommende ”VUC Odsherred” skal bidrage til, at Nordvestsjællands HF og VUC kan opbygge en bæredygtig afdeling både økonomisk og voksenpædagogisk. Foruden hf-enkeltfag vil der blive udbudt forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU) og almen voksenuddannelse (AVU).

Administrationens dialog med de to ansøgende institutioner
Administrationen har afholdt et fælles dialogmøde med de to institutioner. På mødet fremlagde institutionerne deres motivation for at søge hf-enkeltfag samt forudsætninger for at drive et bæredygtigt udbud. Administrationen tog institutionernes oplæg og indbyrdes dialog til orientering.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at oprettelsen af hf-enkeltfag i Odsherred vil styrke basale kompetencer i arbejdsstyrken og hæve uddannelsesniveauet i området generelt. Odsherred Kommune er blandt de kommuner i regionen med de største udfordringer på en lang række uddannelsesmæssige parametre. F.eks. har kommunen en høj andel 25-årige uden en ungdomsuddannelse (40 %) og mange 16-29-årige på offentlig forsørgelse (16 %).

Administrationen vurderer, at oprettelsen af hf-enkeltfag i Odsherred vil tilskynde flere til at lade sig opkvalificere og på sigt opnå erhvervskompetencegivende uddannelse. Oprettelsen af hf-enkeltfag understøtter desuden Region Sjællands målsætning om, at flere unge skal have en ungdomsuddannelse, samt at arbejdsstyrken skal have de rette kompetencer.

Det er administrationens vurdering, at der hverken er behov eller grundlag for to udbydere af hf-enkeltfag i Odsherred. Det er samtidig administrationens vurdering, at begge ansøgere har den fornødne kapacitet og ressource til at varetage et bæredygtigt udbud for borgerne i Odsherred. Ansøgerne har dog forskellige forudsætninger for at varetage udbuddet:

Nordvestsjællands HF og VUC er med afdelinger i Kalundborg og Holbæk specialiseret i at skabe et voksenpædagogisk miljø, som kan tiltrække, fastholde og løfte den ældre gruppe af ufaglærte. VUC’et har derudover god erfaring med at opkvalificere ufaglærte i lærerjobs og ufaglærte pædagogmedhjælpere, hvilket der er behov for i området. Dog er VUC-sektoren generelt udfordret af et lavt kursistgrundlag, hvorfor VUC Odsherred er betinget af, at institutionen tildeles udbuddet af hf-enkeltfag.

Nordvestsjællands Erhvervs og Gymnasieuddannelser har et stort campus med mange uddannelser og et elevgrundlag, som kan sikre et økonomisk bæredygtigt udbud af hf-enkeltfag. Institutionen er derfor modstandsdygtig over for svingende kursistantal og faldende ungdomsårgange. Institutionen har ikke specialiserede voksenpædagogiske undervisningskræfter på samme måde som Nordvestsjællands HF og VUC og ej heller erfaring med at skabe et læringsmiljø målrettet voksne.

Administrationen har vurderet ansøgningerne ud fra fastsatte kriterier. Vurderingerne samt høringsmaterialet forbundet med sagen er vedlagt.

Administrationen indstiller, at udvalget vurderer, hvilke af de to institutioner, som bedst kan varetage udbuddet og dermed skabe et langsigtet og holdbart tilbud for borgerne i Odsherred. På baggrund af udvalgets beslutning udarbejder administrationen et positivt høringssvar til den ene af de to institutioner. Børne- og Undervisningsministeriet træffer endelig afgørelse i sagen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget anbefaler oprettelsen af hf-enkeltfag i Odsherred.

2. Udvalget beslutter, hvilke af de to ansøgende institutioner, der skal modtage et positivt høringssvar.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

1. Udvalget anbefaler oprettelse af HF Enkeltfag

2. Der var afstemning: Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre ønsker ikke at pege på en specifik institution. Flertallet bad om, at der i høringssvaret bliver indarbejdet, at udvalget ønsker, at der oprettet et tilbud i Odsherred, og at undervisningen foregår fysisk. Udvalget opfordrer videre uddannelsesinstitutioner til at arbejde sammen i den slags spørgsmål. Thomas Vesth (D) stemte imod og afgav protokolbemærkning om, at udvalget burde pege på en specifik institution, og at det rette valg ville være at placere uddannelsen hos Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

1. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers ansøgning om hf-enkeltfag i Odsherred (DokID: 10263661 - EMN-2022-02239)

2. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers indhentede høringssvar vedr. Hf-enkeltfag på Campus Odsherred (DokID: 10263662 - EMN-2022-02239)

3. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers anmodning om høringsbrev fra Region Sjælland (DokID: 10263660 - EMN-2022-02239)

4. Nordvestsjællands HF og VUC's ansøgning om hf-enkeltfag i Odsherred (DokID: 10263748 - EMN-2022-02239)

5. Nordvestsjællands HF og VUC's indhentede høringssvar vedr. hf-enkeltfag i Odsherred (DokID: 10263747 - EMN-2022-02239)

6. Vurdering af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers ansøgning af hf-enkeltfag i Odsherred.docm (DokID: 10295316 - EMN-2022-02239)

7. Vurdering af Nordvestsjællands HF og VUC's ansøgning af hf-enkeltfag i Odsherred.docm (DokID: 10298975 - EMN-2022-02239)


5 (Åben) Udflytningsaftale om videregående uddannelser. Orientering

Sagsresumé

Regeringen indgik den 21. marts 2022 en tillægsaftale med Venstre, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne, der fastlægger, hvordan aftalen om udflytning af videregående uddannelser i praksis skal implementeres frem mod 2030. Tillægsaftalen udmønter den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”, der blev indgået i juni 2021.

Sagsfremstilling

Regeringen har den 21 marts 2022 indgået en tillægsaftale med Venstre, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne, der udmønter den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”. Aftalen skal sikre, at der på trods af faldende ungdomsårgange fortsat er gode uddannelsesmuligheder i hele lande.

Foruden tillægsaftalen indgår der også såkaldte 2030-sektorplaner for udflytning og nedskalering inden for de fem hovedområder af videregående uddannelser: Universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, de maritime uddannelsesinstitutioner og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Plan for udflytning og nedskalering af videregående uddannelser frem mod 2030

Med tillægsaftalen og sektorplanerne tilpasses uddannelsespladserne i de fire største byer frem mod 2030 med i alt 6,4 % svarende til ca. 4.350 uddannelsespladser. Cirka 2.400 af pladserne udflyttes, mens ca. 1.950 af pladserne nedskaleres.

Uddannelsesinstitutionerne har i deres 2030-planer indmeldt ambitioner om mere end 100 nye uddannelsesinitiativer uden for de største byer. Hvis disse ambitioner realiseres, vil det indebære, at yderligere op mod 2.000 nye uddannelsespladser etableres rundt om i landet og uden for de fire største byer.

Hertil kommer ambitionen om, at 60 % af pladserne på de fire store professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet på sigt skal ligge uden for de fire største byer. Det vil resultere i, at der kommer ca. 1.800 nye uddannelsespladser uden for de største byer. Ud af disse udflyttes ca. 800 uddannelsespladser fra de fire største byer, mens der oprettes ca. 1.000 nye pladser på uddannelserne til lærer, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere i hele landet.

Bedre finansiering til videregående uddannelser uden for de store byer

Aftalen indeholder også en række finansielle elementer, der skal gøre det lettere at udbyde og udvikle de videregående uddannelser uden for de store byer.

Grundtilskuddet til decentrale uddannelsesudbud hæves fra 2 mio. kr. til 4 mio. kr. pr. udbudssted fra 2023 og frem, ligesom den nuværende grænse, hvor en institution højst kan modtage tilskud for seks udbud, fjernes. Derudover gives et nyt decentralt grundtilskud på 2 mio. kr. til uddannelsesfilialer, der ligger uden for de fire største byer, fra 2023 og frem.

Taxametertaksten til uddannelsesudbud uden for de største byer hæves med 5 % i 2023 og 2024, 6 %. i 2025 og 2026 og 7 % fra 2027 og frem.

Desuden udmøntes en 2030-udviklingspulje på 211,8 mio. kr. i perioden 2022 til 2025 med henblik på at medfinansiere en række konkrete nye uddannelsesudbud og -initiativer uden for de fire største byer.

Flere og nye uddannelsesmuligheder i Region Sjælland

For Region Sjælland er der planer om at etablere otte nye uddannelsestilbud frem mod 2030 i følgende områder:

Kalundborg: Arkitekt (universitetsuddannelse)

Kalundborg: Ingeniør (universitetsuddannelse)

Risø: Ingeniør (universitetsuddannelse)

Slagelse: Jordemoder (professionsuddannelse)

Holbæk: Pædagog (professionsuddannelse)

Næstved: Radiograf (professionsuddannelse)

Køge: Læge (universitetsuddannelse)

Lolland-Falster: Nye tekniske uddannelser (relateret til Femern Bælt-byggeriet)

Professionshøjskolen Absalon har med 60/40-ambition på velfærdsområdet udarbejdet planer for oprettelse af 300 nye uddannelsespladser på de fire store uddannelser på velfærdsområdet.

Dertil har Aarhus Universitet og Roskilde Universitet indgået en aftale, der betyder, at kandidatuddannelsen i sygepleje i Emdrup bliver overtaget af Roskilde Universitet. Aarhus Universitet havde ellers besluttet at lukke kandidatuddannelsen i sygepleje i Emdrup som en del af regeringens aftale om ”flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”. Med den nye aftale overtager Roskilde Universitet ansvaret for de godt 75 studiepladser.

Vedlagt er faktaark om flere og nye uddannelsestilbud i Region Sjælland samt tillægsaftalen til aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark'.

Det har stor betydning for Region Sjælland, at der nu bliver endnu flere muligheder for at tage en videregående uddannelse. Det er afgørende for, at regionen fortsat er et attraktivt sted at leve, uddanne og arbejde, og for at virksomhederne kan rekruttere den rette kvalificerede arbejdskraft.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget udtrykker stor tilfredshed med aftalen om flere videregående uddannelser. Der er brug for flere uddannelsesmuligheder i Region Sjælland. Region Sjælland vil samarbejde med institutionerne om at få de nye uddannelser til at blive en succes og dække hele regionen.

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

1. Tillægsaftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark (DokID: 10305985 - EMN-2021-04924)

2. Faktaark-region-sjaelland (DokID: 10305986 - EMN-2021-04924)


6 (Åben) Lovforslag om ny kapacitetsfastsættelse og elevfordeling. Orientering

Sagsresumé

Børne- og Undervisningsministeriet har sendt et lovforslag i høring som led i udmøntningen af den politiske aftale om Den Koordinerede Tilmelding til de Gymnasiale Ungdomsuddannelser. Lovforslaget medfører, at de eksisterende fordelingsudvalg nedlægges og erstattes af nye gymnasiesamarbejder. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 10. juni 2021 indgik regeringen en bred politisk aftale om ”Den Koordinerede Tilmelding til de Gymnasiale Ungdomsuddannelser”. Aftalen skal adressere to udfordringer – dels sikre en balanceret elevfordeling især i de større byer samt håndtere de faldende ungdomsårgange, der især sætter institutioner i landområder under pres. På den baggrund oprettes ”Den Koordinerede Tilmelding for Gymnasiale Ungdomsuddannelser til fordeling og optag af elever på de gymnasiale uddannelser”. Det medfører, at alle fire gymnasiale uddannelsesretninger (hhx, htx, stx og hf) fra år 2023 bliver omfattet reglerne og setup’et for elevfordeling.

Aftalen indebærer et nyt fordelingssystem for ansøgerne til de gymnasiale ungdomsuddannelser og en strammere kapacitetsstyring af institutionerne. Med aftalen styrkes regionernes rolle og ansvar på området. Mere information om den politiske aftale kan læses her Orientering om politisk aftale vedr. gymnasiefordeling - Region Sjælland (regionsjaelland.dk).

Som led i udmøntningen af den politiske aftale har Børne- og Undervisningsministeriet den 21. januar 2022 sendt et lovforslag i høring om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Nye samarbejdsfora

Lovforslaget lægger op til, at de eksisterende fordelingsudvalg nedlægges og erstattes af nye gymnasiesamarbejder. Gymnasiesamarbejdet skal nedsættes af regionsrådet, som i samarbejde med regionens gymnasiale ungdomsuddannelsesinstitutioner skal fastsætte samarbejdets geografiske afgrænsning i regionen. Hvert gymnasiesamarbejde skal bestå af en repræsentant for hver institution og en til to repræsentanter for regionsrådet. Regionsrådet har formandskabet for gymnasiesamarbejdet, og regionens administration skal være sekretariat for samarbejdet.

Gymnasiesamarbejdet skal omfatte koordinering af et tilstrækkeligt og varieret tilbud af studieretninger og valgfag på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det er ifølge lovforslaget op til regionsrådet at fastlægge det nærmere indhold af gymnasiesamarbejdet, der også skal understøtte regionens koordinerende rolle på ungdomsuddannelsesområdet.

Videre proces

Danske Regioner har som høringspart afgivet vedlagte høringssvar på vegne af de fem regioner. Det fælles høringssvar er godkendt i Danske Regioners bestyrelse den 23. marts 2022.

Lovforslaget forventes fremsat den 31. marts 2022, og det forventes at blive vedtaget inden sommerferien.

Når lovforslaget er vedtaget, vil administrationen orientere udvalget og lægge op til, at udvalget drøfter gymnasiesamarbejdets indhold. Administrationen vil også indkalde til et møde for lederne af de gymnasiale ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Sjælland samt de politisk udpegede medlemmer af fordelingsudvalget, når lovforslaget er vedtaget.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

1. Høringssvar vedr. kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser (DokID: 10295022 - EMN-2021-08397)


7 (Åben) Søgetal til ungdomsuddannelser. Orientering

Sagsresumé

Den 1. marts var der ansøgningsfrist for unge, der vil søge ind på en ungdomsuddannelse med studiestart til august 2022. Søgetallene er nu offentliggjort og viser fordelingen af ansøgere til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. En pressemeddelelse er offentliggjort den 25. marts med søgetallene for Region Sjælland.

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2022 var der ansøgningsfrist for unge, der vil starte på en ungdomsuddannelse med start til august 2022. Søgetallene er nu offentliggjort og viser, hvilken ungdomsuddannelse regionens 9.- og 10.-klasse-elever foretrækker at fortsætte på efter sommerferien. I alt har 10.357 unge i Region Sjælland søgt ind på en ungdomsuddannelse. Det er et lille fald i forhold til sidste år på 72 unge, mens årgangene ikke er ændret væsentligt.

Handelsgymnasierne har oplevet fremgang på 122 ansøgere i forhold til sidste år, hvad der svarer til en stigning på mere end 8 %. De står derfor for den største ansøgerfremgang blandt gymnasierne i Region Sjælland – både målt på antallet af ansøgere og i procent. Også de almene gymnasier, stx, oplever en fremgang i ansøgertallet. 4.562 af de unge har søgt ind på et stx-gymnasium i år mod 4.444 sidste år.

I den anden ende af skalaen oplever htx-gymnasierne en tilbagegang i interessen fra 9. og 10. klasse-eleverne – ansøgertallet er faldet fra 706 i 2021 til 596 ansøgere i 2022. Og især den 2-årige ungdomsuddannelse HF går tilbage. HF-udbyderne har samlet set fået 161 færre ansøgere i 2022 i forhold til sidste år. Det en tydelig tilbagegang ovenpå flere år, hvor HF har haft fremgang i ansøgere år efter år. På HF er der dog ofte en del ansøgere, der søger efter fristen. Derfor følger administrationen op på de endelige optagetal i forbindelse med skolestart til august.

Søgning til erhvervsuddannelserne (eud og eux) er på niveau med sidste år med samlet 2.347 ansøgere pr. 1. marts i år. Det svarer til, at 20,7 % af regionens unge har søgt fra folkeskolen til en erhvervsuddannelse. Det er på samme niveau som 2020 og 2021.

EUX har en tilbagegang på 81 ansøgere. EUX er en erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial uddannelse. En uddannet eux’er bliver dermed en faglært med en studentereksamen, og der giver dem mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse. Erhvervsuddannelserne har en mindre fremgang på 48 ansøgere i forhold til 2021.

Vedlagt er pressemeddelelse med Region Sjællands søgetal til de gymnasiale uddannelser samt en oversigt over fordelingen af ansøgere til de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Søgetal på ungdomsuddannelser i Region Sjælland

Uddannelses

2022/

2023

2021/

2022

2020/

2021

2019/

2020

2022/2023 sammenlignet med 2021/2022

Ændring i procent fra året før til 2022/2023

STX

4562

4444

4559

4656

+118

+2,6%

HF

1313

1474

1381

1215

-161

-11%

HHX

1539

1417

1442

1363

+122

+8%

HTX

596

706

727

755

-79

- 11%

EUX

715

796

751

669

-81

+10%

EUD

1632

1584

1637

1691

+48

+3%

TOTAL

10.357

10.429

10.497

10.349

-41

- 0,4%

Kilde: Region Sjællands uddannelsesinstitutioner og opgørelse fra Børne- og undervisningsministeriet

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget tager sagen til orientering.

Sagen afgøres af udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

1. Pressemeddelelse - Flere unge søger mod handelsgymnasierne (DokID: 10311320 - EMN-2022-00233)

2. Søgetal 2022 (DokID: 10311275 - EMN-2022-00233)


8 (Åben) Indkaldelse af projektideer til Socialfonden Plus. Beslutning.

Sagsresumé

Region Sjælland har indstillingsret på 53,8 mio. kr. i finansiering fra Socialfonden Plus til udviklingsprojekter på uddannelsesområdet. Dertil har Region Sjælland reserveret 3 mio. kr. til medfinansiering af socialfondsprojekter i 2022. Udvalget skal træffe beslutning om en åben indkaldelse af projektideer til Socialfonden Plus.

Sagsfremstilling

EU’s Socialfond 2021-2027 har til formål at styrke vækst og udvikling i hele landet – bl.a. ved at sikre fremtidens kvalificerede arbejdsstyrke gennem uddannelse. Derfor er der i programperioden afsat 171 mio. kr. til at styrke ungdomsuddannelseslandskabet i Danmark, hvoraf Region Sjælland får indstillingsret på i alt 53,8 mio. kr. i perioden 2021-2027.

Midlerne kan søges af ungdomsuddannelsesinstitutioner til udviklingsprojekter, og der kan søges om op til 60 % medfinansiering på projekterne. Erhvervsministeriet har besluttet, at de enkelte regionsråd har retten til at indstille ansøgninger.

Åben indkaldelse efter projektideer
Der kan nu åbnes for ansøgninger til udviklingsprojekter inden for Socialfonden. Projekterne skal levere løsninger inden for en række prioriteter, som er fastsat i Socialfondsprogrammet. Tematisk er der tale om prioriteter, som har til formål at sikre god uddannelsesdækning i regionen – både i forhold til geografi og socialt udsatte grupper. Herudover er der fokus på bæredygtighed og uddannelse af kvalificeret arbejdskraft f.eks. i form af flere faglærte.

Det er for Region Sjælland muligt at indstille indsatser for op til 26,9 mio.kr. af socialfondsmidlerne i perioden 2022-2024. De resterende 26,9 mio. kr. kan udmøntes i perioden 2025-2027.

Administrationen foreslår, at der i Region Sjælland laves en åben indkaldelse efter projektideer frem til primo august 2022 inden for alle prioriteter i Socialfondsprogrammet. Da regionen har relativt mange midler, vil muligheden for at søge bredt sikre, at kvalificerede projektindsatser kan igangsættes hurtigst muligt.

Prioritering af de regionale udviklingsmidler til socialfondsprojekter
Region Sjælland har afsat 3 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til medfinansiering af socialfondsprojekter i 2022. Udvalget skal beslutte, hvilke typer af projekter der prioriteres ved medfinansieringen af regionens egne udviklingsmidler. Administrationen anbefaler, at man prioriterer områderne ”Flere faglærte”, ”God uddannelsesdækning” samt ”Udsatte unge”.

Disse tematikker præger i forvejen uddannelsesområdet i regionen. Region Sjælland ser ind i en fremtid med markant færre unge, hvilket har konsekvenser for den samlede arbejdsstyrke. Samtidig er faglærte allerede nu en mangelvare. Det er derfor afgørende, at der arbejdes aktivt for at sikre, at alle unge – også særligt unge uden uddannelse og i landområderne – uddanner sig og får øjnene op for mulighederne i en erhvervsuddannelse.

Høring af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR Sjælland) og videre proces
For alle regioner gælder, at det regionale arbejdsmarkedsråd skal høres i indstilling af projekter til socialfonden.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR Sjælland) vil få annonceringsmateriale i høring frem til ultimo april. Herefter offentliggøres den åbne indkaldelse efter projektideer på hjemmesiden for Region Sjælland og Erhvervsstyrelsen frem til primo august.

Efter udløbet af indkaldelsesperioden vil de indkomne projektideer blive forlagt til politisk behandling på udvalgsmødet i september. Efter udvalgets behandling vil de godkendte projektideer blive udarbejdet til endelige ansøgninger og indsendt til beslutning i Erhvervsstyrelsen ultimo 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Der igangsættes en åben indkaldelse efter projektidéer inden for alle prioriteter i Den Europæiske Socialfond.

2.Der prioriteres 3 mio. kr. i regionale udviklingsmidler som medfinansiering af socialfondsprojekter inden for ”Flere faglærte”, ”God Uddannelsesdækning” og/eller ”Udsatte unge”.


Sagen afgøres af Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

1. Godkendt

2. Godkendt

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

1. Bilag Annonceringsmateriale (DokID: 10311160 - EMN-2021-05515)


9 (Åben) Forberedelse af deltagelse under DM i Skills. Orientering

Sagsresumé

Den 28.-30. april 2022 kommer Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelserne – DM i Skills – til Høng i Region Sjælland. Udvalgets medlemmer er tidligere blevet inviteret, og flere har også tilmeldt sig åbningsceremonien den 28. april. I sagen orienteres om program og praktik for dagen.

Sagsfremstilling

Den 28.-30. april 2022 afholdes Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelserne – DM i Skills – i Høng i Region Sjælland. Under DM i Skills konkurrerer landets dygtigste eud-elever om at blive de bedste inden for deres fag og ved at fremhæve de mange talenter, eksponeres erhvervsuddannelserne på en positiv måde. Regionsrådsformanden holder tale under åbningsceremonien torsdag den 28 april 2022.

Udvalget er tidligere blevet inviteret til åbningsceremonien den 28. april, og administrationen har tilmeldt de medlemmer, som skriftligt har ønsket at deltage. Fristen for tilmelding er overskredet.

Nedenfor følger de praktiske informationer om dagen.

Tid og sted
Torsdag den 28. april 2022 kl. 09-12.30

DM i Skills’ p-pladser ved Kulbyvej, Høng, Kalundborg (der vil være tydelig skiltning).
Udvalgsmedlemmerne anbefales at ankomme i god tid.

Program og praktiske informationer vil blive sendt på mail forud for arrangementet.

Program for dagen:

Kl. 09.00-10.15: Åbningsceremoni ved Scenen

Kl. 10.15-10.30: Kort pause
kl. 10.30-11.30: Rundvisning på konkurrencepladsen v. Borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm.

Kl. 11.30-12.30: Frokost

Kl. 12.30-16: Mulighed for at opleve DM i Skills på egen hånd.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen,

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

1. Invitation - DM i Skills 2022 (DokID: 10284339 - EMN-2020-38424)


10 (Åben) Status på fondskontorets arbejde. Orientering

Sagsresumé

Regionsrådet har i 2020 etableret Fondskontoret i Region Sjælland, som en treårig indsats, der styrker hjemtaget af fondsmidler til regionens sundhedsforskere og aktører i geografien. Fondskontorets er finansieret med 1.5 mio. kr. om året til tre medarbejdere til udgangen af 2022. I de første to år har Fondskontoret hjemtaget 34,5 mio. kr. til regionale aktører og projekter og rådgivet over 100 ansøgere. Udvalget orienteres om Fondskontorets hjemtag og aktiviteter for at udvalget kan bringe fondskontorets fortsættelse op ved budgetforhandlingerne for 2023.

Sagsfremstilling

Med budget 2020 igangsatte Regionsrådet en treårig indsats for at øge hjemtaget af fondsmidler til Region Sjælland. Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2020-2022 til etablering af et stærkere organisatorisk set up og til finansiering af fondsmedarbejdere, der understøtter hjemtaget af midler til udvikling på sygehuse og til den regionale udvikling.

Status på Region Sjællands Fondskontor

Med Regionsrådet beslutning er der i marts 2020 etableret et fondskontor, der er organisatorisk forankret i Regional Udvikling. Fondskontorets rådgivere hjælper med projektudvikling, ansøgninger og fundraising for alle interesserede inden for sundhed og regional udvikling. Det gælder både Region Sjællands medarbejdere og de mange samarbejdspartnere, der arbejder for at skabe udvikling i regionen.

Fondskontoret hjælper med at:

Udvikle de stærkeste projekter og etablere og facilitere strategiske partnerskaber.

Identificere relevante private fonde, offentlige puljer og EU-programmer.

Udarbejde konkurrencedygtige ansøgninger.

Administrativ støtte til regionale ansøgere af EU-midler.

Status for Fondskontorets indsats er, at der i en 2-årig periode fra 2020 til 2022 er hjemtaget 34,5 mio. kr. og gennemført over 100 rådgivninger inden for både sundhed og regional udvikling. Vedlagt er Status for Fondskontorets hjemtag inklusive oversigt med samarbejdspartnere i geografien.

Efterspørgslen og interessen for at søge EU-midler er stigende både, hvad angår finansiering til forskningsprojekter på sundhedsområdet og til udviklingsprojekter inden for regional udvikling.

På sundhedsområdet er det er typisk ledende forskere og professorer med ambitiøse unge forskere tilknyttet, der søger EU-midler. Inden for regional udvikling er det ofte samarbejder mellem kommuner og vidensinstitutioner under temaerne bæredygtig udvikling og klimaforandringer, der bliver søgt. Generelt er der stigende aktivitet med ansøgninger til nye EU- og Interreg-projekter.

Særlig indsats for funding og projektudvikling på sundhedsområdet

Regionsrådet vedtog i budget 2021 en styrket indsats for funding, forskerstøtte og projektudvikling på sundhedsområdet. I den forbindelse er der i fondskontoret etableret en pulje på 500.000 kr. årligt, som hospitaler og enheder i Region Sjælland kan søge til at frikøbe tid og afholde udgifter til at skrive gode ansøgninger. Fondskontoret har i marts 2022 åbnet puljen og startet på tildeling af midler. Tidsmæssigt vil det forventeligt føre til flere ansøgninger i slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023. Der er desuden ansat en medarbejder på Sjællands Universitetshospital til at øge hjemtaget af Interreg-midler til sundhedsområdet.

Organisatoriske samarbejder og opgavedeling

I og omkring Region Sjællands organisation støtter flere aktører et øget hjemtag. Det drejer sig blandt andet om Region Sjællands sygehuse herunder forskningsenheden på Sjællands Universitetshospital, Greater Copenhagen EU Office, Region Sjælland deltagelse i tre Interreg-programmer og Region Sjællands Forskningsråd. Fondskontoret samarbejder med alle.

Fondskontoret samarbejder med sygehusene om konkrete projekter og hjemtag af finansiering på kort og længere sigt til forskere og forskningsenheder. Fondskontoret projektudvikler også større fælles projekter for og med deltagelse fra flere sygehuse.

Fondskontoret samarbejder med Greater Copenhagen EU Office om specialiserede ydelser, der kapacitetsopbygger Region Sjællands organisation til at søge EU-finansiering. Konkret er der tale om uddannelse i at søge EU-midler, rådgivning på større EU-projektansøgninger og studieture til Bruxelles og møde med europæiske partnere.

Fondskontoret er forankret i Regional Udvikling og understøtter hjemtaget fra de tre Interreg programmer. Her står fondskontoret for samarbejder om projektidéer, ansøgninger til Interreg udvalg og bistår i selve udviklingen af Interreg programmerne. I hvert Interreg-program deltager Regionsrådsmedlemmer, som betjenes af Regional Udvikling, hvor de bl.a. varetager regionens interesser for projektudvælgelse.

Region Sjællands forskningsråd og fondskontoret har en løbende dialog om, hvordan det strategiske forskningshjemtag kan øges, så det afspejler den regionale forskningsstrategi.

Et fælles setup for hele Region Sjællands organisation kræver modning af den organisatoriske og administrative opbygning af indsatser, og derfor er der fortsat behov for finansiering til at videreføre fondskontorets arbejde efter 2022 med henblik på styrket strategisk retning og hjemtag.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.Orienteringen tages til efterretning.

2.Udvalget bringer finansiering til videreførelse af fondskontoret op i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023.

Sagen afgøres af Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

1. Taget til efterretning

2. Godkendt

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

1. Status på fondskontorets arbejde (DokID: 10282350 - EMN-2020-36246)


11 (Åben) Cykeltopmøde. Orientering

Sagsresumé

I forbindelse med Tour de France 2022, afholder Københavns Kommune et cykeltopmøde den 30. juni 2022. Region Sjælland er en del af en bred partnerkreds, som bidrager til topmødet, der har til formål at sætte fokus på hverdagscyklisme. Som et led i topmødet arbejdes der på en deklaration, som understreger de fælles ambitioner på cykelområdet. Det er ambitionen at samle centrale offentlige og private interessenter, som underskriver deklarationen til cykeltopmødet. Udvalget orienteres om status for arbejdet.

Sagsfremstilling

Baggrund for Cykeltopmøde 2022

Formålet med Cykeltopmøde 2022 er at bruge opmærksomheden omkring Tour de France til at fremhæve fordele og potentialer for hverdagscyklisme i Danmark. Der vil være fokus på dagsordener, der kan understøtte bæredygtig mobilitet, sundhed og rekreative formål.

Konkret har Region Sjælland i samarbejde med Roskilde Kommune og Københavns Kommune understøttet forberedelserne til topmødet. Herunder bidraget til kommunikations- og formidlingsindsatser med 150.000 kr. Bidraget kommer fra midler afsat af Forretningsudvalget den 1. marts 2021 til at understøtte begivenheder i forbindelse med starten af Tour de France 2022 i Region Sjælland.

Der er stor opbakning til arrangementet fra en bred samarbejdskreds, som repræsenterer både offentlige og private interessenter, universiteter, trafikselskaber, fonde og interesseorganisationer. Udvalget for Regional Udvikling godkendte den 30. november 2021 projektet ”Fælles cykelindsats i Region Sjælland” som i lignende tråd, har til formål at etablere partnerskaber omkring regional cykelfremme i Regional Sjælland.

Indhold for Cykeltopmøde 2022 og fælles deklaration

Cykeltopmøde 2022 foregår i BLOX i København den 30. juni fra kl. 8.30 til kl. 15.00. Arrangementet er målrettet beslutningstagere i både offentlige og private sektorer, herunder regionerne. Det nærmere program er endnu ikke annonceret.

I første omgang er borgmestre, regionsrådsformænd og topchefer i samarbejdende organisationer inviteret. Fra Region Sjælland vil Regionsrådsformanden deltage. Der vil også være deltagelse og taler fra Tour de France direktør Christian Prudhomme, vicepræsidenten for EU-kommissionen Frans Timmermann og transportminister Trine Bramsen.

Forud for arrangementet har Københavns Kommune og øvrige værtsbyer modtaget en puljebevilling fra Vejdirektoratet til at forberede fem strategiske analyser. Analyserne udarbejdes af arbejdsgrupper, der er sammensat på tværs af offentlige og private sektorer:

1.Cykelpendling og kombinationsrejser (tovholder: Roskilde Kommune, med deltagelse af Region Sjælland)

2.Cykling i landdistrikter og erhvervssamarbejder (Sønderborg Kommune)

3.Børn, unge og ældre på cykel – sundhed gennem hele livet (Vejle Kommune)

4.Cykeloplevelser og rekreativ cykling (Nyborg Kommune)

5.Viden og innovation på cykelområdet (Københavns Kommune)

Resultaterne fra de fem strategiske analyser bliver præsenteret på topmødet for at skabe fokus på konkrete muligheder og udfordringer, der skal inspirere alle parter i det videre arbejde med cykelfremme på tværs af sektorer i Danmark.

Region Sjælland deltager konkret i arbejdet med den strategiske analyse, som omhandler cykelpendling og kombinationsrejser. Derudover er Region Sjælland med til at understøtte, at analyseresultaterne formidles.

Frem mod topmødet arbejdes der på at formulere en deklaration med overordnede ambitioner, som partnerne bag cykeltopmødet vil underskrive til selve arrangementet. Formålet med deklarationen er, at der politisk stilles skarpt på vigtigheden af det fælles samarbejde for cykelfremme i Danmark.

Cykelfremme i Region Sjælland og andre regioner

Alle tre regioner, som er involveret i Tour de France 2022, deltager i cykeltopmødet.

Region Syddanmark er ligesom Region Sjælland også i gang med at etablere et regionalt cykelsamarbejde. Region Hovedstaden har i flere år understøttet Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsområdet.

Region Sjælland har sammen med de andre fire regioner, indgået i klimasamarbejdsaftaler på trafikområdet i 2019 med transportministeren. I aftalerne anerkender regionerne cykeltransport som en vigtig transportform til de kortere rejser, den grønne omstilling og for at imødegå den stigende inaktivitet og de medfølgende sundhedsrisici. Med fokus på tværkommunale løsninger forpligtiger regionerne sig ifølge aftalen at arbejde for en øgning i cykeltrafikkens andel af pendlerture med 20 % og en tilsvarende øgning i cyklede kilometer frem mod 2030.

Klimasamarbejdsaftaler kan læses Transportministeriets hjemmeside: https://www.trm.dk/publikationer/2020/klimasamarbejdsaftaler-om-groen-kollektiv-trafik-mellem-regeringen-og-danske-regioner

Den fælles regionale målsætning om 20 % øget cykling i 2030 forventes at blive en af de fælles ambitioner til Cykeltopmødet 2022, som der skal arbejdes videre med.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

.


12 (Åben) Kommissorium. Beslutning

Sagsresumé

Udvalgets kommissorium er justeret i overensstemmelse med udvalgets tidligere drøftelser og forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 11. februar og 17. marts 2022 drøftede udvalget kommissorium for udvalgets arbejde.

Hensigten med kommissoriet er at beskrive formålet med udvalgets arbejde. Alle stående udvalg forventes at arbejde ud fra kommissorier, som vil indeholde beskrivelser af udvalgets arbejdsområde, fokusområder og kompetencer.

Med afsæt i udvalgets drøftelse og de rammer, der er beskrevet i Styrelsesvedtægten har administrationen arbejdet videre med forslag til fokusområder for udvalgets arbejde, som forelægges til godkendelse.

Kommissoriet beskriver udvalgets fokusområder over de næste fire år. Udvalgets fokusområder er:

Regional Udviklingsstrategi, herunder udarbejdelse af strategi, toårige handlingsplaner samt udmøntning af midler.

Mobilitet og regional kollektiv trafik, herunder drift af den regionale kollektive trafik (årlig trafikbestilling) og udvikling af den regionale kollektive trafik samt stærk interessevaretagelse på infrastrukturområdet.

Uddannelsesområdet, herunder varetagelse af regionens myndighedsopgaver og sikre mere uddannelse til flere i Region Sjælland.

Femern og interregionalt samarbejde, herunder udnytte udviklingspotentialet i byggefasen, opbygge en ny dansk-tysk integreret grænseregion samt udnytte STRING og Greater Copenhagen til at skabe udvikling og vækst i Region Sjælland.

Funding, herunder øge hjemtag fra Interreg samt danske private og offentlige fonde.

Sammenhæng til øvrige politikområder

På en række områder forudsættes opgaverne løst i dialog med andre udvalg for at sikre koordination. Sammenhæng til de øvrige politikområder og arbejdsfelter drøftes i relation til udvalgets fokusområder.

Når alle udvalg har haft drøftelser af deres fokusområder, vil administrationen se på grænseflader mellem de forskellige udvalg. Afsættet er, at følgende principper er aftalt mellem formandskabet og udvalgsformændene:

Ansvaret for opgaver, der går på tværs af flere udvalg, skal entydigt placeres i ét udvalg, der så har pligt til at inddrage andre relevante udvalg i opgavens løsning. Det gælder f.eks. opgaver i forhold til forebyggelse og lighed i sundhed.

Der kan ikke træffes beslutninger i et udvalg, som i væsentlig grad påvirker arbejdet i et andet udvalg, uden at det andet udvalg inddrages.

Videre proces

Regionsrådet vil i forbindelse med godkendelse af udvalgenes kommissorier få forelagt selvstændige sager om delegation af kompetencer til udvalgene samt en revision af Regionrådets kompetenceregler. Parallelt med udformning af kommissorier arbejder Regionsrådet i 1. halvår 2022 med formulering af ny samlet Region Sjælland strategi for perioden 2022-2025.

Såfremt udkast til kommissorium kan godkendes, forelægges det Forretningsudvalget den 30. maj 2022 og Regionsrådet den 7. juni 2022. I det omfang den videre politiske dialog om udvalgenes arbejde giver anledning til justeringer i udvalgenes kommissorier, vil kommissorierne blive konsekvensrettet frem mod behandling i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Udkast til kommissorium for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde godkendes.

Sagen afgøres af Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

1. Kommissorium for udvalg for regional udvikling (DokID: 10318315 - EMN-2022-00867)


13 (Åben) Ekstraodinært udvalgsmøde i maj måned. Beslutning

Sagsresumé

Forretningsudvalget har besluttet, at de stående udvalg på udvalgsmøder i maj måned skal drøfte input til budget 2o23. Det foreslås derfor, at Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde beslutter at holde et ekstraordinært møde i maj måned.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har på møde den 28. marts fastlagt budgetprocessen for 2023, hvoraf det bl.a. fremgår, at de stående udvalg drøfter input til prioriteringer på i 2023 på udvalgsmøder i maj med henblik på præsentation af disse på Regionsrådets seminar den 8. juni 2022.

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og international samarbejde, har på møde den 20. januar godkendt årets mødeplan, hvoraf det bl.a. fremgår, at der ikke afholdes møde i maj måned. I lyset af Forretningsudvalgets beslutning indstilles det derfor, at udvalget beslutter at afholde et ekstraordinært møde i maj måned.

I den af Regionsrådet den 11. januar godkendte mødeplan kan udvalgsmøder i maj afholdes den 16., 18., 19. eller 20. maj.

Henset til at der kun vil være én sag på dagsordenen kan mødet være af f.eks. én eller halvanden times varighed, ligesom det kan afholdes virtuelt, afhængig af udvalgets beslutning.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

Udvalget beslutter at afholde ekstraordinært udvalgsmøde i maj måned.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt. Udvalget besluttede at holde et virtuelt møde mandag den 16. maj 2022 kl. 09.00-10.00.

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

.


14 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

Næste møde i udvalget finder sted i maj måned jf. beslutning i sag 13.

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt. Næste møde finder sted mandag den 16. maj 2022 kl. 09.00-10.00 og afholdes virtuelt jf. beslutning i sag 13.

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

.


15 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

Administrationen orienterer om aktuelle sager inden for udvalgets område.

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

.


16 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Udvalget for regional udvikling, kollektiv transport og internationalt samarbejde den 7. april

Sagsresumé

-

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Jacob Panton

Medlem

(V)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener