Søg
 
Referat

Referat - Sygehusudvalget

18-05-2022 09:00

Slagelse Sygehus

Medlemmer af udvalget:

Anne Møller Ronex

Formand

(B)

Helle Laursen Petersen

Næstformand

(C)

René Vejby Kierch

Medlem

(A)

Kirsten Rask

Medlem

(A)

Camilla Aff Bredegaard

Medlem

(A)

Dorthe Adelsbech

Medlem

(V)

Flemming Damgaard Larsen

Medlem

(V)

Ali Ünsal

Medlem

(V)

Maja Roesen

Medlem

(F)

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Carli Hækkerup

Medlem

(Ø)

Fraværende:

Gitte Simoni

Medlem

(O)


Indholdsfortegnelse

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden 3

2 (Åben) Introduktion til fødeområdet 4

3 (Åben) Proces for fødeplan 7

4 (Åben) Evaluering af lægebemanding døgnet rundt på skadestuerne i Næstved og Roskilde 9

5 (Åben) Opfølgning Drifts- og udviklingsaftale 2022 Somatiske sygehuse 11

6 (Åben) Godkendelse af kommissorium 14

7 (Åben) Godkendelse af forretningsorden  16

8 (Åben) Drøftelse af mulige temaer i budgetproces 2023 18

9 (Åben) Patientvejledningens årsberetning 20

10 (Åben) Aktuelle sager 22

11 (Åben) Næste møde 23

12 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Sygehusudvalget den 18. maj 2022 24


1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

-

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Bilag

.


2 (Åben) Introduktion til fødeområdet

Sagsresumé

Sygehusudvalgets møde indledes med en rundvisning på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Slagelse sygehus. På mødet vil sygehus- og afdelingsledelsen byde velkommen og præsentere arbejdet på afdelingen. Desuden indeholder sagen et faktuelt overblik over fødeområdet i Region Sjælland. Fødeområdet i Region Sjælland er organiseret med seks fødesteder fordelt på akutsygehusene og i private tilbud. Svangreomsorgen er tilrettelagt ud fra anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Sygehusudvalgets møde den 18. maj 2022 indledes med en rundvisning på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Slagelse sygehus. På mødet vil sygehusledelsen samt Mette Hvilshøj Fabricius, Ledende overlæge, og Trine Lind, Ledende Chefjordemoder, indlede med en rundvisning på afdelingen. Her vil de bl.a. vise sansefødestuen og holde et oplæg om afdelingens arbejde.

I Region Sjælland er fødeområdet organiseret med seks fødesteder fordelt på de fire akutsygehuse og i de private tilbud Hjemmefødselsordning Sjælland og Roskilde Fødeklinik. I det følgende gives en status på organisering og aktivitet på de forskellige tilbud.

Sagen giver herunder et faktuelt overblik fødeområdet i Region Sjælland.

Fødeafdelinger

Som udgangspunkt kan fødeafdelingerne på regionens akutsygehuse varetage den samme type gravide og fødende, dog med enkelte undtagelser.

Afdelingerne på Holbæk Sygehus, Slagelse Sygehus og SUH, Roskilde varetager alle fødsler fra 29. graviditetsuge og har børneafdeling med neonatologi (syge nyfødte eller for tidligt fødte børn), hvor Nykøbing F. Sygehus varetager fødsler fra 35. graviditetsuge og har børneafdeling uden neonatologi.

SUH, Roskilde og Slagelse Sygehus varetager begge obstetriske regionsfunktioner. Som eksempel kan nævnes gravide med insulinkrævende graviditetsbetinget sukkersyge, som henvises til SUH, Roskilde. Gravide med misbrug og/eller psykiatriske lidelser visiteres til regionens Familieambulatorium, som varetages af Slagelse Sygehus.

Antal fødsler i 2021:

Holbæk Sygehus: 1.532

SUH, Roskilde: 2.443

Slagelse Sygehus: 1.751

Nykøbing F Sygehus: 973

Private ordninger

Hjemmefødselsordning

Gravide har i henhold til sundhedsloven ret til at føde hjemme med en jordemoder. Hjemmefødselsordning Sjælland blev startet af en enkelt jordemoder i 1991 i det daværende Vestsjællands Amt og overførtes til Region Sjælland, da de tre tidligere amter blev sammenlagt i 2007. Hjemmefødselsordning Sjælland er en forening af privatpraktiserende jordemødre, der har individuelle kontrakter med Region Sjælland. Hjemmefødselsordningen varetager ukomplicerede gravide og fødende. Komplicerede gravide visiteres til obstetrisk afdeling på et sygehus.

I 2021 var 581 gravide indskrevet i ordningen, hvoraf 385 fødte i hjemmet. Nogle overflyttes til fødeafdeling undervejs i forløbet, andre i forbindelse med selve fødslen.

Antallet af jordemødre i foreningen tilpasses det behov, der er for hjemmefødsler i Region Sjælland. I foråret 2022 er der 14 jordemødre tilknyttet ordningen.

Privat fødeklinik

Der blev med Budgetaftalen 2013 afsat midler til forsøgsordning for etablering af tre private fødeklinikker. Efter en evaluering af ordningen i 2017 blev der i forbindelse med et nyt udbud i 2018 underskrevet tre nye kontrakter. På nuværende tidspunkt er der kontrakt med Roskilde Fødeklinik. Fødeklinikken varetager ligesom Hjemmefødselsordning Sjælland ukomplicerede gravide og fødende og henviser komplicerede gravide og fødende til obstetrisk afdeling.

I 2021 var 159 gravide fra Region Sjælland indskrevet på fødeklinikken, heraf fødte 96 på klinikken. Fødeklinikken har ifølge kontrakten mulighed for at varetage op til 200 fødsler pr. år. Der er fire jordemødre fast tilknyttet klinikken.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsen udgav i 2021 nye anbefalinger for svangreomsorgen og anbefalinger for organisering af fødetilbud, som supplerer hinanden og begge er udgivelser, der har betydning for regionens fødeområde.

Anbefalinger til for svangreomsorgen har til formål at sikre et differentieret tilbud, der på bedst mulig vis tager hånd om den enkelte kvindes særlige behov i forbindelse med graviditet og fødsel, således at der opnås størst mulig folkesundhed. Betegnelsen ”svangreomsorg” anvendes som et samlet begreb for sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Anbefalinger for svangreomsorgen omhandler således emner som tilrettelæggelse af tilbuddet til de gravide, indhold i konsultationerne og særligt fokus på f.eks. sårbare gravide.

Anbefalinger til organisering af fødetilbud er udarbejdet med henblik på at etablere en fælles faglig ramme for organisering, herunder faglige krav og kompetencer af de forskellige fødetilbud i Danmark, som kan benyttes som planlægningsgrundlag i sundhedsvæsenet med henblik på at understøtte et trygt fødselsforløb på tværs af landet. Anbefalingerne sætter ikke særlige krav til organiseringen, men fremlægger anbefalinger til de forskellige typer af organisering, som f.eks. fødsel på sygehus og hjemmefødsel.

Danske Regioner har med udspillet ”Godt fra start” fra 2018 foreslået fem indsatsområder, der understøtter familiedannelse. Emner herunder er f.eks. individuelle forløb for nye familier, tryghed før, under og efter fødslen samt faglig sparring og uddannelse. Udspillet kan være en del af arbejdet med Region Sjællands fødeplan.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Sygehusudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Introduktionen til fødeområdet blev taget til efterretning. Udvalget kvitterede for afdelingens tilgang til arbejdet og deres resultater.

Fraværende

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Bilag

.


3 (Åben) Proces for fødeplan

Sagsresumé

Regionsrådet har i budgetaftalerne for 2021 (tillæg) og 2022 samt med konstitueringsaftalen for regionsrådsperioden 2022-2025 besluttet, at der skal udarbejdes en fødeplan for Region Sjælland. I sagen forelægges en proces for udarbejdelse af fødeplanen til Sygehusudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af en fødeplan for Region Sjælland indgår i budgetaftalerne for 2021 (tillæg) og 2022 samt konstitueringsaftalen for regionsrådsperioden 2022- 2025.

Der er igangsæt en proces for udarbejdelse af fødeplan med involvering af relevante kliniske afdelinger, øvrige samarbejdsparter og interessenter. Fødeplanen vil tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen fra 2021 og Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for organisering af fødetilbud fra 2021. Med dette afsæt lægges der op til politisk drøftelse og beslutning omkring den fremtidige organisering af regionens tilbud til fødende kvinder og deres familier.

I processen vil Sygehusudvalget løbende blive inddraget i forhold til både visioner og konkret indhold.

Der arrangeres en faglig workshop den 9. maj 2022 med deltagelse af afdelingsledelser, vicedirektører og stabsmedarbejdere fra de fire akutsygehuses fødeafdelinger. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger finder deltagerne frem til de kliniske ønsker og forslag til fokus og vision for fødeområdet i Region Sjælland. Elementer i visionen kan være nærhed i tilbuddet, forebyggelse, organisering og sårbare gravide. Næste skridt herefter er Sygehusudvalgets møde den 9. juni 2022, hvor der fra den faglige workshop er input til en politisk drøftelse af retning og vision for fødeområdet. I tilknytning hertil forventes det, at udvalget skal tage stilling til et evt. nyt udbud af tilbud om fødsel på privat fødeklinik.

Der er planlagt en opfølgende workshop i august 2022, hvor de samlede kliniske input og den politiske retning og vision for fødeområdet skal omsættes til konkrete initiativområder.

Der vil løbende i perioden blive arrangeret arbejdsgruppemøder med workshopdeltagerne og eksterne samarbejdspartnere, hvor det er relevant for arbejdet med fødeplanen. Desuden inddrages interessenter, herunder kommunale sundhedsplejersker og praktiserende læger, løbende i processen, hvor deres bidrag er relevant for det endelige produkt.

Der forventes at foreligge en plan til endelig politisk behandling omkring årsskiftet 2022/ 2023. Som led i processen vil en høringsproces finde sted, ligesom rådgivning indhentes hos Sundhedsstyrelsen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller at proces for fødeplan godkendes.

Sagen afgøres af Sygehusudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Proces for fødeplan blev godkendt.

Fraværende

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Bilag

.


4 (Åben) Evaluering af lægebemanding døgnet rundt på skadestuerne i Næstved og Roskilde

Sagsresumé

Der er gennemført en evaluering af ordningen med lægebemanding døgnet rundt på skadestuerne i Næstved og Roskilde. Evalueringen viser, at ordningen har medført en stigning i antallet af skadepatienter, der kan behandles på de to skadestuer. Prisen pr. ekstra patient, der bliver behandlet på en af de to skadestuer som følge af ordningen, estimeres til 3.500-4.000 kr. Særskilt for tidsrummet 00-08 estimeres prisen pr. patient til 13.000-15.000 kr.

Sagsfremstilling

1. oktober 2019 blev der indført døgndækning med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde. Dette skete i henhold til Regionsrådets budgetaftale for 2019. Af denne aftale fremgik det også, at ordningen skulle evalueres efter to år med henblik på forelæggelse for Regionsrådet i 2022. Der er nu foretaget en evaluering af ordningen, Evalueringen er vedlagt sagen som bilag. Endvidere er der til baggrundsinformation vedlagt en beskrivelse af de forskellige tilbud til skadepatienter i Region Sjælland.

Det fremgår af evalueringen, at ordningen med lægedækning døgnet rundt på skadestuerne i Næstved og Roskilde har medført, at der bliver behandlet lidt flere skadepatienter på de to skadestuer. Dette må betragtes som en serviceforbedring for de pågældende patienter, da de dermed ikke behøver at transportere sig længere væk, til nærmeste akutsygehus, for at modtage behandling.

Prisen pr. ekstra patient, der bliver behandlet på en af de to skadestuer som følge af ordningen, estimeres til 3.500-4.000 kr. I tidsrummet 00-08 modtages der kun ganske få ekstra patienter på skadestuerne som følge af ordningen. I dette tidsrum estimeres prisen pr. ekstra patient til 13.000-15.000 kr.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Evalueringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Evalueringen af lægebemanding døgnet rundt på skadestuerne i Næstved og Roskilde blev taget til efterretning. Udvalget anbefalede, at administrationen udarbejder et oplæg, hvor den nuværende ordning ses i sammenhæng med bl.a. det øvrige arbejde med ændringer på regionens samlede akutområde og afdækker evt. alternative muligheder for udnyttelse af personaleressourcerne. Samtidig afdækkes en række yderligere faktuelle forhold, der blev spurgt til på mødet.

Fraværende

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Bilag

1. Evaluering af døgndækning med læger på skadestuerne i Næstved og Roskilde (DokID: 10309075 - EMN-2020-13000)

2. Beskrivelse af tilbud til skadepatienter i Region Sjælland (DokID: 10309110 - EMN-2020-13000)


5 (Åben) Opfølgning Drifts- og udviklingsaftale 2022 Somatiske sygehuse

Sagsresumé

Der forelægges med denne sag opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler 2022 pr. 31. marts for de fire somatiske sygehuse. Sagen forelægges parallelt i udvalgene med opfølgningerne for Psykiatrien, Social området og Præhospitalt Center. Med beslutningen i Regionsrådet den 3. maj 2022 om delegation til de stående udvalg afgøres sagen i udvalgene.

Sagsfremstilling

Det politiske niveau forelægges årligt tre opfølgninger på drifts- og udviklingsaftalernes fremdrift efter henholdsvis pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Der forelægges med denne sag opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler 2022 pr. 31. marts for de fire somatiske sygehuse. Sagen forelægges parallelt i udvalgene med opfølgningerne for Psykiatrien, Social området og Præhospitalt Center. Med beslutningen i Regionsrådet den 3. maj 2022 om delegation til de stående udvalg afgøres sagen i udvalgene.

Ved opfølgningen efter marts måned 2022 er gjort status for fremdriften på målene i de somatiske sygehuses drifts- og udviklingsaftaler. Drifts- og udviklingsaftalerne for de somatiske sygehuse for 2022 indeholder nedenstående seks mål:

Overholdelse af udrednings- og behandlingsretten (nationalt mål)

Overholde forløbstid på kræftpakker (nationalt mål)

Høj patienttilfredshed (nationalt mål)

Omstilling af sygehuset (regionalt mål)

God økonomistyring (regionalt mål)

Et sundt arbejdsklima (regionalt mål)

Nedenfor er en kort gennemgang af status for hver af de ovenstående mål. I det vedlagte bilag ses en mere detaljeret opfølgning på drifts- og udviklingsaftalerne for de fire somatiske sygehus.

Nationale målsætninger

Overholdelse af udrednings- og behandlingsretten

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har en samlet overholdelse på 91 pct., og overholder således målet på 90 pct. overholdte forløb. De øvrige tre sygehuse har overholdelsesgrader på mellem 73 0g 85 pct., og overholder dermed ikke målsætningen.

Den manglende overholdelse af udrednings- og behandlingsretten skal ses i sammenhæng med ventelisteafviklingen. Alle fire somatiske sygehuse har fokus på afvikling af udskudte behandlinger, og der gennemføres meraktivitetsprojekter inden for alle specialer i det omfang det er muligt.

Generelt kan der for alle fire sygehuse ses en løbende forbedring i overholdelsesgraden fra januar til marts.

Overholde forløbstider på kræftpakker

I årets aftaler er der særligt fokus på tre udvalgte kræftpakkeforløb: kræft i tyk- og endetarm, brystkræft og lungekræft. Holbæk og Nykøbing F. Sygehus har for få kræftpakkeforløb til at indgå i målingen om samlet overholdelse.

Andelen af overholdte forløb for alle kræftpakker ultimo februar 2022 er steget for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse til en samlet overholdelse på 78 pct. mod 57 pct. ved sidste opfølgning. Den samlede overholdelse af forløbstider for Sjællands Universitetshospital er ligeledes steget til 75 pct. fra 66 pct. ved sidste opgørelse.

Høj patienttilfredshed

Borgernes oplevelse af kontakten med sygehuset er vigtig viden. Med fokus på borgerens oplevelse af at blive mødt med lydhørhed og at være inddraget i beslutninger foretages, der som led i Den Landsdækkende Undersøgelser af Patient- og pårørendeoplevelser (LUP) månedlige målinger af patienttilfredsheden. LUP resultaterne opgøres på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

I forhold til drifts- og udviklingsaftalerne for 2022 er målsætningen, at Region Sjælland på de ti nationale spørgsmål skal ligge på niveau med landsgennemsnittet.

Målingerne på de ti nationale spørgsmål i marts måned 2022 viser generelt set, at regionens fire somatiske sygehus har opnået en score på over 3,5. Dog på ét spørgsmål (”Var længden af ventetiden fra du ankom, til du blev undersøgt, acceptabel”) har alle fire sygehuse opnået en lidt lavere score på mellem 3 og 3,5.

Alle fire sygehuse arbejder målrettet med at sikre patienterne den bedst mulige behandling og samtidig give dem en oplevelse af fleksibilitet og indflydelse i deres behandlingstilbud. Der arbejdes løbende med at imødekomme de udfordringer patienterne oplever i forhold til inddragelse i eget sygdomsforløb, information om sygdomsforløb og behandling samt forventningsafstemning. Der arbejdes med at identificere konkrete indsatser, som skal bidrage til at forbedre den brugeroplevede kvalitet samt fremme måden patienter og pårørende inddrages på.

Regionale målsætninger

Omstilling af sygehuset

Region Sjælland er i gang med en omstilling af sundhedsvæsenet, der har fokus på, at flere borgere tilbydes behandling i eget hjem eller tæt på eget hjem. Formålet er at forebygge indlæggelser og genindlæggelser på sygehusene, og samtidig gøre det nemmere at være patient. Omstillingen af sygehuset har været forsinket, som følge af COVID-situation, men tager afsæt i Budgetaftalen for 2021.

Blandt de indsatser, der arbejdes med kan nævnes styrkede akutmodtagelser, behovsbestemte ambulatorier, omlægning til dagkirurgi og øget brug af virtuelle konsultationer.

Generelt kan det konstateres, at den ønskede omstilling af produktionen med fald i ambulante kontakter og genindlæggelser og øget elektiv aktivitet endnu ikke har haft mulighed for at slå igennem. Idet COVID-situationen samt vakanceudfordringer har nedsat sygehusenes kapacitet, og sat begrænsninger for at opnå en ”normalproduktion” med en god balance mellem akut og elektiv behandling.

Dette betyder dog ikke at omstillingsarbejdet er ”gået i stå”. De planlagte initiativer i perspektivarbejdets akutspor er altovervejende implementeret, og daghospitalsfunktionen i medicinsk regi er i opdrift. Af indførte initiativer kan nævntes følgende:

Mulighed for de praktiserende læger kan booke sub-akutte tider inden for alle specialer, og der ses en tydelig tendens til, at patienter henvist til sub-akutte tider undgår indlæggelse.

Indførelsen af videokonsultation i skadestuen, hvor borgere har kunnet undgå at møde op i akutafdelingen efter videovisitation.

Som del af et forskningsprojekt vil kræftpatienter blive forsynet med et nyudviklet blodanalyseapparat, så de kan tage en blodprøve derhjemme og sende analyseresultaterne til hospitalet, som vurderer om – og i hvilket omfang – patienten kan modtage kemobehandling.

Etablering af et tværfagligt ”brobyggernetværk” mellem de kommunale sygeplejersker med fokus på, at både borgere og pårørende oplever et sammenhængende patientforløb. Ved udskrivning af patienter med komplekse problemer, hvor der skal iværksættes flere initiativer i hjemmet, vil der kunne tages kontakt til en brobygger-sygeplejerske i kommunen.

God økonomistyring

Holbæk sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Sjællands Universitetshospital et mindreforbrug indenfor en procent af budgetrammen. Mens Nykøbing Falster Sygehus forventer et merforbrug på omkring 8 mio. kr.

Et sundt arbejdsklima

Region Sjællands medarbejdere er regionens vigtigste ressource. Det har derfor meget høj prioritet, at regionen er en attraktiv arbejderplads med fokus på en god trivsel og et sundt arbejdsklima. Et sundt og tillidsfuldt arbejdsklima er med til at styrke trivslen for den enkelte medarbejder, og til at afdelingen udvikler sig i takt med, at der kommer nye opgaver og nye metoder. Det er afgørende, at de sundhedsprofessionelles motivation og faglige viden bringes i spil til gavn for opgaveløsningen.

Hver af de fire somatiske sygehuse har opstillet tre-fem særlige indsatsområder for 2022. Status for disse initiativer for hvert af de fire sygehuse er gennemgået i bilagets mere detaljerede gennemgang.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at opfølgningen på Drifts- og udviklingsaftalerne for de somatiske sygehuse pr. 31. marts 2022 tages til efterretning.

Sagen afgøres af Sygehusudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Opfølgningen på Drifts- og udviklingsaftale 2022 for de somatiske sygehuse blev taget til efterretning. Udvalget bemærkede, at der fortsat skal udvikles på afrapporteringens form og indhold, så det sikres at de relevante forhold medtages og på en sådan måde, at forudsætningerne for hvad der skal til for at sikre målopfyldelsen er tydelig.

Fraværende

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Bilag

1. Bilag - Opfølgning Drifts- og udviklingsaftaler somatiske sygehuse (DokID: 10361132 - EMN-2022-04005)


6 (Åben) Godkendelse af kommissorium

Sagsresumé

Udvalgets kommissorium er justeret i overensstemmelse med udvalgets tidligere drøftelser. Kommissorium forelægges med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets tidligere drøftelser er vedlagte kommissorium justeret med henblik på godkendelse i Sygehusudvalget.

Formål med udvalgets kommissorium

Hensigten med kommissoriet er at beskrive formålet med udvalgets arbejde. Udvalgene arbejder ud fra kommissorier, som indeholder beskrivelser af udvalgets arbejdsområde, fokusområder, kompetencer og arbejdsform.

Udvalgets arbejdsområde

Sygehusudvalgets arbejdsområde er beskrevet i Styrelsesvedtægtens kapitel 4, § 15, stk. 2:

”Udvalget beskæftiger sig med det somatiske sygehusområde, herunder udviklingen af behandlingstilbud og med fokus på lighed i sundhed og forebyggelse”.

Udvalgets fokusområder

Udvalget vil i forhold til de somatiske sygehuse bl.a. arbejde med:

Sygehusenes opgaver

Sygehusplan og specialeplan

Kvalitetsudvikling

Patientrettigheder og -tilfredshed

De enkelte fokusområder er nærmere beskrevet i det vedlagte kommissorium.

Forankring af fokusområder og arbejdsopgaver i politiske udvalg

Udvalgets fokusområder og arbejdsopgaver har kobling til konstitueringsaftalen samt tillæg hertil. Der er flere opgaver i konstitueringsaftalen, der går på tværs af flere udvalg. For at håndtere dette er der mellem formandskabet og udvalgsformændene aftalt følgende principper i samarbejdet mellem udvalgene:

”Ansvaret for opgaver, der går på tværs af flere udvalg, skal entydigt placeres i ét udvalg, der så har pligt til at inddrage andre relevante udvalg i opgavens løsning. Det gælder fx opgaver i forhold til forebyggelse og lighed i sundhed.

Der kan ikke træffes beslutninger i et udvalg, som i væsentlig grad påvirker arbejdet i et andet udvalg, uden at det andet udvalg inddrages”.

Udvalgets delegation og kompetencer
Udvalget træffer beslutninger på de områder, hvor Regionsrådet har delegeret kompetence til udvalget.

Udvalgets delegationer og kompetencer blev senest godkendt på møde i Regionsrådet den 3. maj 2022. Sagen kan ses her.

Arbejdsform og forretningsorden

For at sikre ensartede arbejdsvilkår i alle udvalg, er der udarbejdet forretningsordener for de stående udvalg, der beskriver udvalgenes arbejdsform. Sagen blev behandlet og godkendt i Regionsrådet den 3. maj 2022. Sagen kan ses her.

Kommissoriet beskriver endvidere udvalgsspecifikke elementer i forhold til udvalgets arbejdsform, hvor møderne struktureres ud fra en arbejdsplan.

Den videre proces

Efter udvalgets godkendelse af kommissoriet, forelægges udvalgenes kommissorier for Forretningsudvalget den 30. maj 2022 og Regionsrådet den 7. juni 2022 med henblik på endelig godkendelse.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalgets kommissorium godkendes.

Sagen afgøres af Sygehusudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Kommissoriet for Sygehusudvalget blev godkendt med en bemærkning om at udviklingen af specialsygehusene, skal nævnes specifikt i kommissoriet. Det Konservative Folkeparti tog forbehold for beslutningen frem til behandling af sagen i Forretningsudvalget.

Fraværende

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Bilag

1. Udkast til kommissorium for Sygehusudvalget (DokID: 10358547 - EMN-2022-03900)


7 (Åben) Godkendelse af forretningsorden

Sagsresumé

Regionsrådet besluttede den 3. maj 2022, at de stående udvalg skal arbejde ud fra en enslydende forretningsorden, der forelægges til endelig godkendelse i udvalget.

Sagsfremstilling

For at understøtte udviklingen med at give udvalgene mere beslutningskompetence, jf. konstitueringsaftalen, har Regionsrådet den 3. maj 2022 besluttet, at de stående udvalg skal arbejde ud fra en enslydende forretningsorden som et værktøj til at sikre et stærkt og indflydelsesrigt udvalgsarbejde.

En forretningsorden skal efter reglerne i regionsloven forelægges det enkelte udvalg til godkendelse. Behandlingen af forretningsorden skal ses i sammenhæng med udvalgets behandling af deres kommissorium.

Forretningsorden

Formålet med forretningsordenen er generelt at beskrive udvalgets arbejdsform og det politiske handlerum i udvalget. For at sikre ensartede arbejdsvilkår i alle udvalg har Regionsrådet besluttet, at de stående udvalg får en enslydende forretningsorden.

I vedlagte forretningsorden er der bl.a. fokus på, at alle sager inden for udvalgets arbejdsområde som udgangspunkt starter i udvalget, hvilket sikrer mulighed for indflydelse og inddragelse. Endvidere er der lagt op til, at en sag kan behandles over flere møder for at sikre grundighed i de politiske processer.

Som et nyt element er det desuden besluttet, at der i forretningsordenen for de stående udvalg indgår mulighed for foretræde for at skabe større åbenhed om udvalgenes arbejde. Der vedlægges fælles retningslinjer for foretræde for alle udvalg, der er godkendt af Regionsrådet den 3. maj 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forretningsorden for udvalget godkendes.

Sagen afgøres af Sygehusudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Forretningsordenen blev godkendt.

Fraværende

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Bilag

1. Forretningsorden for udvalg i Region Sjælland (DokID: 10370566 - EMN-2022-02432)

2. Endelige retningslinjer for foretræde for udvalg (DokID: 10370567 - EMN-2022-02432)


8 (Åben) Drøftelse af mulige temaer i budgetproces 2023

Sagsresumé

Med sagen lægges der op til en drøftelse af udvalgets indspil til budgetforslaget for 2023 indenfor udvalgets arbejdsområde. Der lægges op til, at udvalget udpeger 1-3 centrale indspil, som udvalgsformanden kan præsentere på Regionsrådets budgetseminar den 8. juni 2022.

Sagsfremstilling

Baggrund og proces

Regionsrådet havde på seminar den 9. marts 2022 en drøftelse af en model for tilrettelæggelse af udvalgenes arbejde. Herunder blev det drøftet, at et vigtigt element i forhold til tilrettelæggelsen af udvalgenes arbejde er, at udvalgene involveres i budgetprocessen.

Der er aftalt følgende proces for udvalgenes involvering i budgetprocessen, jf. beslutning i Forretningsudvalget den 28. marts 2022:

-Udvalgene drøfter budgetindspil på udvalgsmøder i maj.

-Udvalgenes indspil forelægges på budgetseminar i juni og indgår i øvrigt i den videre budgetproces i lighed med indspil fra partierne på sættemøder.

-Efter budgetvedtagelsen forelægges sag for Regionsrådet til beslutning om forankring af budgetaftaleindsatserne i de enkelte udvalg.

Udvalgets drøftelse af budgetindspil

På nærværende møde drøfter udvalget, jf. den aftalte proces, indspil til det overordnede budgetforslag.

Der lægges op til, at udvalget udpeger 1-3 centrale indspil indenfor udvalgets særlige arbejdsområde, i henhold til udvalgets kommissorium. I forlængelse heraf vil udvalgsformanden præsentere udvalgets indspil på Regionsrådets budgetseminar den 8. juni 2022.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter indspil til budgetforslag 2023 indenfor udvalgets arbejdsområde med henblik på at udpege 1-3 centrale indspil.

Sagen afgøres af Sygehusudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Mulige temaer i budgetproces 2023 blev drøftet, og udvalgsformanden vil præsentere de centrale indspil på Regionsrådets budgetseminar.

Fraværende

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Bilag

.


9 (Åben) Patientvejledningens årsberetning

Sagsresumé

Patientvejledningens årsberetning 2021 beskriver de områder, hvor Patientvejledningen i 2021 har fået en del henvendelser, og som vurderes at være en udfordring i sundhedsvæsenet. Sagen forelægges til orientering. Med beslutningen i Regionsrådet den 3. maj 2022 om delegation til de stående udvalg afgøres sagen i udvalget. Patientvejledningen vil deltage i behandlingen af sagen i Sygehusudvalget.

Sagsfremstilling

Patientvejledningens opgaver er beskrevet i Sundhedslovens § 51 og den tilhørende Bekendtgørelse om de regionale Patientkontorers opgaver og funktioner. Patientvejledningen rådgiver og vejleder bl.a. om:

Muligheden for frit og udvidet frit sygehusvalg

Klage- og erstatning indenfor sundhedsvæsenet

Rammer for at søge planlagt behandling i andet EU-land

Udlændinges mulighed for behandling i Danmark, planlagt/akut

Lovgivning om maksimale ventetider ved kræftbehandling og visse hjertesygdomme

Patientrettigheder generelt i henhold til Sundhedsloven.

Patientvejledningen varetages af fem sygeplejersker ansat i Sundhedsstrategisk Planlægning i Regionshuset i Sorø.

Patientvejledningens årsberetning tager afsæt i Patientvejledningens vurdering af, hvad der har kendetegnet henvendelserne i 2021.

Årsberetningen indeholder en oversigt over antallet af henvendelser til Patientvejledningen, hvem der henvendte sig i Patientvejledningen, henvendelsesmåde og henvendelsesårsager. Dernæst følger en kort gennemgang af udvalgte problemstillinger i 2021. Årsberetningen er vedlagt som bilag.

I tilknytning til årsberetningen er vedlagt notat med administrationens opfølgning på de udfordringer, der adresseres i årsberetningen.

Patientvejledningen vil deltage i Sygehusudvalgets behandling af sagen.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Sygehusudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Patientvejledningens årsberetning blev taget til efterretning.

Fraværende

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Bilag

1. ÅRSBERETNING 2021 (DokID: 10359926 - EMN-2020-35390)

2. Administrationens opfølgning på Patientvejledningens årsberetning.docm (DokID: 10359932 - EMN-2020-35390)


10 (Åben) Aktuelle sager

Sagsresumé

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling

Driftssituationen på sygehusene

Der gives en mundtlig status på sygehusenes driftssituation.

Offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens årsrapport for monitorering af kræftområdet 2021

Der gives en kort mundtlig orientering i forbindelse med at Sundhedsstyrelsens offentliggør årsrapport for monitorering af kræftområdet 2021 den 19. maj 2022.

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Administrationen orienterede om den aktuelle driftssituation på fødeområdet.

Fraværende

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Bilag

.


11 (Åben) Næste møde

Sagsresumé

Næste møde i Sygehusudvalget afholdes torsdag den 9. juni kl. 9.00 – 12.00 i Regionshuset.

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Næste møde i Sygehusudvalget afholdes torsdag den 9. juni kl. 9:00 – 12:00 i Regionshuset.

Fraværende

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Bilag

.


12 (Åben) Godkendelse af deltagelse i møde i Sygehusudvalget den 18. maj 2022

Sagsresumé

-

Sagsfremstilling

-

Økonomi

-

Indstilling

-

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

De tilstedeværende medlemmer godkendte deres deltagelse.

Fraværende

Gitte Simoni

Medlem

(O)

Bilag

.Tilbage til dagsorden

 

 Søg i dagsordener

 

Sådan søger du

Vælg et eller flere søgekriterier og klik på 'søg'.

Søg dagsordener